Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982896 Link tải miễn phí luận văn
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới cùng sự phát triển như

vũ bão của khoa học công nghệ, lợi thế của các quốc gia, vùng lãnh thổ cũng

như các doanh nghiệp đã thay đổi, đó là chuyển từ lợi thế về tài nguyên, tiền

vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nhân lực chất lượng cao. Do đó, yêu cầu

phát triển nguồn nhân lực, phát huy sự nỗ lực của nhân viên, giữ chân được

nhân viên giỏi và thu hút được nhân lực có trình độ cao là mục tiêu hàng đầu

đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: giá trị công việc và sự hài lòng trong

công việc của nhân viên là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến động lực và

hiệu suất công việc của họ. Do đó việc tìm hiểu nhận thức về giá trị công việc

và đánh giá mối tương quan với sự hài lòng trong công việc của người lao

động có vai trò rất quan trọng trong chính sách quản trị và phát triển nguồn

nhân lực của các doanh nghiệp.

Mặc dù trên thế giới đã có một vài nghiên cứu về giá trị công việc, sự

hài lòng trong công việc và mối liên hệ giữa chúng, tuy nhiên cho đến nay ở

Việt Nam mới chỉ có các nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài

lòng trong công việc của nhân viên trong một tổ chức hay một ngành nghề

nào đó, mà chưa có một nghiên cứu cụ thể nào đi sâu vào giá trị của công việc

và mối liên hệ giữa giá trị công việc và sự hài lòng trong công việc

Từ những lí do thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu đã quyết định tập trung

nghiên cứu đề tài “Mối liên hệ giữa giá trị công việc (Work values) và mức

độ hài lòng trong công việc (Job satisfaction) của người lao động trên địa

bàn Hà Nội” nhằm góp phần nhỏ bé giúp các các tổ chức, doanh nghiệp có

cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này để đưa ra những chính sách, giải pháp

nhằm đáp ứng được những giá trị công việc của nhân viên cũng như mang lại

sự hài lòng trong công việc cho họ.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Để giải quyết được những vấn đề đặt ra ở trên, đề tài nghiên cứu đi sâu vào

những mục tiêu quan trọng sau:

 Tìm hiểu nhận thức về các giá trị công việc hiện nay của người lao động

trên địa bàn Hà Nội.

 Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động trên địa bàn

Hà Nội.

 Đánh giá mối liên hệ giữa giá trị và sự hài lòng trong công việc

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Nhằm thực hiện được các mục tiêu đã nêu trên, đề tài cần trả lời được 2

câu hỏi nghiên cứu tương ứng:

 Các yếu tố của giá trị công việc và sự hài lòng trong công việc khác nhau

như thế nào đối với từng yếu tố nhân khẩu học?

 Giá trị công việc ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng trong công việc

của nhân viên?

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: Giá trị công việc, sự hài lòng trong công việc của

nhân viên thuộc các tổ chức doanh nghiệp khác nhau trên địa bàn Hà Nội và

mối liên hệ giữa chúng.

- Đối tượng điều tra: nhân viên tại các tổ chức doanh nghiệp khác nhau, ngoại

trừ công nhân.

- Địa điểm: Các quận khác nhau ở địa bàn Hà Nội.

- Thời gian thực hiện nghiên cứu: Từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2015

5. CƠ SỞ LÍ LUẬN

5.1. Bản chất của giá trị công việc

5.1.1. Định nghĩa giá trị công việc

Giá trị đóng một vai trò quan trọng trong hành vi của mọi người, ảnh

hưởng đến nhận thức, thái độ và động lực của họ. Giá trị công việc là những

yếu tô quan trong trong việc xác định hành vi và sự lựa chọn công việc của

mỗi cá nhân . Đó là những giá trị thúc đẩy, làm cho người lao động thấy phấn

khởi về công việc của họ. Nói cách khác, giá trị công việc là những mục tiêu

mà các cá nhân coi là quan trọng và cố gắng để đạt được trong công việc.

5.1.2. Chiều kích của giá trị công việc

 Niềm tự hào trong công việc

 Địa vị xã hội của công việc

 Xu hướng làm việc

 Mối quan tâm đối với thu nhập

 Nhu cầu thăng tiến

 Mức độ gắn bó với công việc

5.1.3. Tầm quan trọng của giá trị công việc

 Đối với tổ chức:

Việc đáp ứng những giá trị công việc của người lao động sẽ tạo ra động

lưc để họ làm việc tốt hơn, năng suất lao động nhờ đó mà tăng lên, chất lượng

sản phẩm, dịch vụ tốt hơn, góp phần giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa

doanh nghiệp, nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp.

 Đối với người lao động:

Người lao động có thể có được cơ hội việc làm phù hợp nhất đối với họ

nếu xác định được giá trị công việc quan trọng nhất của họ. Họ cũng sẽ có vị

trí tốt hơn để làm cho giá trị của họ phù hợp với văn hóa của tổ chức, doanh

nghiệp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement