Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974832 Link tải miễn phí CHia sẻ cho anh em ketnooi
Tuyển tập đề thi và đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành:

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài chính

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng


Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013

ĐÁP ÁN
Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương

Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng

Câu 1.
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ, trong quản lý nhà nước về điện lực và năng lượng, Sở Công Thương có nhiệm vụ gì sau đây?
a. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh.
b Tổ chức xây dựng pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh.
c Quyết định giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2.
Thông tin, quảng cáo sai sự thật hay có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điều, khoản nào của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Khoản 9, Điều 8.
b. Khoản 3, Điều 9.
c. Khoản 7, Điều 8.
d. Cả a, b, c đều sai.
Câu 3.
Những nội dung nào sau đây là nghĩa vụ của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b. Thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa.
c. Thỏa thuận với người tiêu dùng thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng.
d. a, b đúng.
Câu 4.
Quyền và nghĩa vụ của người bán hàng đối với chất lượng hàng hóa được quy định tại điều nào của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Điều 14 và Điều 15.
b. Điều 15 và Điều 16.
c. Điều 16 và Điều 17.
d. Điều 17 và Điều 18.
Câu 5.
Những nội dung nào sau đây là quyền của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007?
a. Được cung cấp thông tin trung thực về mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa.
b. Được thỏa thuận về việc bảo hành hàng hóa, khả năng gây mất an toàn của hàng hóa và cách phòng ngừa khi nhận được thông tin thông báo từ người sản xuất, người nhập khẩu.
c. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền hay đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật.
d. a và c đúng.
Câu 6.
Về chính sách phát triển điện lực, Luật Điện lực năm 2004 quy định: “Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực và sử dụng điện .....,.....các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái.”. Anh, chị hãy tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh nội dung quy định nêu trên?
a. Nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng.
b. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.
c. Sử dụng các nguồn năng lượng mới.
d. Năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
Câu 7.
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quy định cụ thể việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2?
a. Chính phủ.
b. Chủ tịch nước.
c Bộ Công thương.
d. Sở Công thương.
Câu 8.
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm các nguyên tắc nào sau đây?
a. Minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b. Phù hợp với thông lệ quốc tế.
c. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 9.
Theo Luật Điện lực năm 2004, quy hoạch phát triển điện lực địa phương được lập cho từng giai đoạn là bao nhiêu năm?
a. Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
b. Năm năm và có định hướng cho mười năm tiếp theo.
c. Năm năm và có định hướng cho năm năm tiếp theo.
d. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng địa phương.
THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013

ĐÁP ÁN
Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra

Đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng
Câu 1.
Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với tổ chức, cá nhân nào?
a. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
b. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
c. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đoàn thể thuộc khối Đảng cấp huyện.
d. Ủy ban nhân dân cấp xã .
Câu 2.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định những người nào sau đây phải kê khai tài sản?
a. Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
b. Cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn.
c. Người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
d. Cả a và b đúng.
Câu 3.
Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có quyền hạn nào?
a. Được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
b. Xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức cấp xã trong thi hành công vụ.
c. Quyền truy tố, điều tra đối với các cá nhân có dấu hiệu phạm tội thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm.
d . Cả a, b và c đều đúng.
Câu 4.
Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
a. Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện.
b. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
c. Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
d. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.
Câu 5.
Theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến cơ quan nào sau đây?
a. Viện kiểm sát nhân dân.
b. Thanh tra tỉnh.
c. Người đã ra quyết định hành chính.
d. Tòa hành chính.
Câu 6.
Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
a. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.
b. Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm TÀI LIỆU Ôn thi công chức nhà nước
BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2015 2016 CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Hình đại diện của thành viên
By cuasomat
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement