Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947886 Sưu tầm được 1 số đề thi chuyên viên tín dụng vào SHB
Chia sẻ cho các bạn Đề thi chuyên viên tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) - Đà Nẵng. Qua bộ đề thi này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các dạng kiến thức tín dụng thường ra nhất trong kỳ thi vào SHB.


Đề thi vào chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB Đà Nẵng

Phần I
1. Theo qui định của NHNN, tổng dư nợ cho vay đối với mọi khách hàng là ?
2. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọi khách hàng là?
3. Theo qui định của NHNN, Tổng dư nợ cho vay đối với mọt nhóm khách hàng liên
quan là ?
4. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọt nhóm khách
hàng liên quan là?
5. Những đối tượng không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với các điều kiện ưu
đãi về lãi suất, về mức cho vay bao gồm?
6. T. Hợp nhu cầu vốn của một KH vượt quá 15%vốn tự có của TCTD hay KH có nhu
cầu huy động từ nhiều nguồn thì 1 NHTM có thể cho vay dưới hình thức nào?
a. Cho vay ủy thác
b. Cho vay đồng tài trợ
c. cả a,b
d. Không có câu nào đúng
7. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những cách sau
a. Điều chình kỳ hạn nợ
b. Gia hạn nợ
C. Khoanh nợ
d. a,b
8. Những nhu cầu vốn nào sau đây không được cho vay theo quy định của pháp luật ?
9. Những đối tượng không được cấp bảo lãnh ?
10. Tổng mức cho vay và cấp bảo lãnh của TCTD đối với 1 DN mà TCTD nắm quyền
kiểm soát không được vượt quá bao nhiêu %?
11. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể với các nhóm nợ là :

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement