Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947867 Chia sẻ cho các bạn một số đề thi VP bank

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG- VPBANK NĂM 2013 ĐÈ THI TUYÉN CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Thời gian: 90 phút

"Đe thi có 75 câu trắc nghiệm lựa chọn lình huống và khá năng thấu hiểu lăm lý khách hàng, il câu hói về nghiệp vụ tin dụng. Làm ngay trên đề và nộp lại để cho ngân hàng. "

Phần I: Cá tính (Thiên hưửng phù họp vói bán hàng)

1. Khi sắp bắt dầu một ván cờ, người cùng choi hói bạn “Anh chọn quân màu gì, dcn hay trắng?”, bạn sẽ:

a. Hói “Còn anh. anh chọn quân nào?”

b. Nói quân cờ bạn chọn

2. Khi bị từ chối, bạn thấy:

a. Thai vọng

b. Được kích thích

3. Mọi người mô (á bạn là ngiròi:

a. Nghiêm nghị, khó gần

b. Dc đãi bày tàm sự

4. Với những người bạn cùa mình, bạn thường:

a. Bict ngay nhừrm điều gì đang xáy ra với họ

b. Biết sau những neười khác về những gì đaim xáy ra với họ

5. Khi phái giám sát công việc:

a. Bạn dỗ dàng điều chinh các giới hạn nốu có sự phàn đối

b. Bạn dề dàng từ chối các yêu cầu hay dề dàng đề ra các giới hạn cần tuân thú. kế cà khi có sự phán dối

6. tui thấy mình không dạt đưọc bước tiến mói khi:

a. Không có thời gian đọc sách và suy ngẫm

b. Không có thời gian tiếp xúc với con người và khám phá cuộc sống

7. tui cám thấy căng thăng khi nói chuyện vói những ngưòi có chức có quyền:

a. Sai, chicc áo khỏrm làm nên thầy tu

b. Đúng, ờ họ tóa ra một từ trường khiến người xung quanh thấy bị “át vía”

8. Khi niột người xin lòi khuyên cùa bạn, sau dó lại cho rằng lòi khuvcn đó chắng giúp ích gì dược, bạn cám thấy:

a. Phật ý

b. Có lý, người ấy cần lự tim thắy lời khuycn cho chinh mình

9. tui thấy thoái mái:

a. Khi có thè kiêm soát được tinh hình

b. Khi có thách thức và nguy cơ phía trước Bũnkcordvn.com


Xem thêm
VPBank - Đề thi tuyển vị trí Tín dụng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement