Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#947858 Chia sẻ cho các bạn

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - VIETINBANK NĂM 2012 ĐỀ THI TUYÉN NHÂN VIÊN KHO QUỸ Thời gian: 60 phút

1. Khi PGD có nhu cầu nộp tiền mặt về Chi nhánh dầu mối đưọc thực hiện như sau:

a. 1- PGD thông báo cho Trường/Phó phòng DVKH/Trướng quỹ cùa Chi nhánh đầu mối về nhu cầu chuyồn tiền và số tiền SC điều cliuyồn về kho quỹ Chi nhánh đầu mối; 2- Trướng quỹ phân công và ùy quyền bằng văn bản cho cán bộ giao nhận tiền; 3- Cán bộ giao nhặn gọi xe chuyên dụng và bào vệ đi nhận tiền tại PGD; 4- Cán bộ giao nhận nhận tiền theo bảng các loại tiền nộp, ký người nhận tiền trên lệnh xuất quỹ cùa PGD và giấy nộp tiền; 5- Kiềm soát và duyệt (Trưởng quỹ Chi nhánh đầu mối kiém tra chứng từ do CB giao nhận mang về ; Thù quỹ cập nhật vào chương trinh giao dịch, in phiếu thu chuyền cho Kiểm soát viên duyệt; Thù quỹ chuyển đề nghị báo có cho PGD lên Trung tâm thanh toán) ; 6- Thù quỹ lưu giấy nộp tiền, phiếu thu, bảng kê các loại tiền nộp.

b. I - PGD thông báo cho Trường/Phó phòng DVKH/Trưởng quỳ cúa Chi nhánh đầu mối về nhu cầu chuyển tiền và số tiền sẽ điều chuyển về kho quỹ Chi nhánh đầu mối; 2- Trường quỹ phân công và ùy quyển bằng văn bản cho cán bộ giao nhận tiền; 3- Cán bộ giao nhận nhận tiền theo báng các loại tiền nộp, ký người nhận tiền trên lệnh xuất quỹ cùa PGD và giấy nộp tiền; 4- Cán bộ giao nhận gọi xe chuyên dụng và bảo vệ đi nhận tiền tại PGD; 5- Kiểm soát và duyệt (Trưởng quỹ Chi nhánh đầu mối kiểm tra chứng từ do CB giao nhận mang về ; Thù quỹ cập nhật vào chương trình giao dịch, in phiếu thu chuyên cho Kiêm soát viên duyệt; Thủ quỹ chuyên đề nghị báo có cho PGD lên Trung tâm thanh toán); 6- Thủ quỹ lưu giấy nộp tiền, phiếu thu, bàng kê các loại tiền nộp.

2. Án chỉ quan trọng đưọc quản lý, bảo quản như thế nào:

a. Như tiền mặt

b. Trong kho hay két sat

c. Mở sổ kho, thè kho, sổ theo dõi, sổ giao nhận

d. Tất cả các phương án trên

3. Con dấu tiền giả đưọc quỵ định như sau:

a. Hình chừ nhật, kích thước 20mm X 60mm; phần tên ngân hàng: 5mm X 60mm; phần chữ: "TIỀN GIẢ": 15mm X 60 mm; Sứ dụng mực màu đỏ

b. Hình chữ nhật, kích thước 25mm X 60mm; phần tên ngân hàng: 5mm X 60inm ; phần chữ: "TIỀN GIÁ": 20mm X 60 mm; Sừ dụng mực màu đỏ

c. Hình chữ nhật, kích thước 20mm X 60mm; phần tên ngân hàng: 5mm X 60mm ; phần chữ: "TIÊN GIẢ": 15mm X 60 mm; Sừ dụng mực màu xanh

4. Khi dóng gói, bảo quản tiền kim loại giả, nhân viên kho quỹ sẽ thực hiện:

a. Đóng gói 100 miếng được đóng thành I túi nhó và niêm phong; 10 túi nhò đóng thành một túi lớn (1.000 miếng), nicm phong. Trường hợp không đủ 100 miếng, đóng vào túi nilon và niêm phong

b. Đóng gói 100 miếng được đóng thành 1 túi nhỏ; 10 túi nhỏ đóng thành một túi lớn (1.000 miếng). Trường hợp không đủ 100 miếng, đóng vào túi nilon và có đóng dấu

c. Đóng gói 10 miếng được đóng thành 1 túi nhò và niêm phong; 10 túi nhỏ đóng thành một túi lớn (100 miếng), niêm phong. Trường hợp không đù 10 miếng, đóng vào túi nilon và niêm phong

Xem thêm
Vietinbank Đề thi tuyển Chuyên viên Quan hệ Khách hàng vào ngân hàng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement