Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#920056 Chia sẻ với các bạn tài liệu ôn công chức kho bạc nhà nước


1/.Khi thực hiện thoái thu các khoản thu ngân sách đã được điều tiết cho các cấp ngân sách, thì:
1. Cơ quan Tài chính của cấp Ngân sách được hưởng ra quyết định hoàn trả.
2. Cơ quan Tài chính ở cấp cao nhất ra quyết định hoàn trả.
2/.Quỹ dự trữ Tài chính được quản lý tại KBNN và:
1. Được Kho bạc trả lại phần lãi TG quỹ DTTC mà NH trả cho KBNN.
2. Không được trả lãi.

3/. Số kết dư Ngân sách được trích 50% vào Quỹ dự trữ Tài chính, 50% vào thu Ngân sách của năm sau cho các cấp Ngân sách nào ?
1. Ngân sách TW, Tỉnh
2. Cả 4 cấp ngân sách.
3. Ngân sách TW, Tỉnh, Huyện

4/. Đối tượng tham gia thanh toán LKB là:
1. a- Tất cả các đơn vị, các nhân có TK tại KB-A chuyển tiền đến đối tượng được hưởng mở TK tại KB-B.
2. b- Đơn vị hưởng mở TK tại KB-B, đơn vị chuyển tiền không có TK ở KB-A.
3. c- Đơn vị chuyển tiền mở TK tại KB-A, đơn vị hưởng không có TK ở KB-B.
4. d- Cả a,b,c đều đúng.
5. e- Chỉ b,c đúng.

5/. Mỗi TKTG tại Kho bạc của các đơn vị, cá nhân phải lập mấy bản giấy đề nghị mở Tài khoản.
1. 3 bản
2. 2 bản
3. 5 bản

6/. Giấy đề nghị mở TK tại Kho bạc chỉ làm lại khi:
1. Chủ TK đã được thay đổi
2. Tên đơn vị thay đổi.
3. Chủ TK đã được thay đổi,Tên đơn vị thay đổi, thay đổi tính chất hoạt động hay thay đổi quyền sở hữu cá nhân.
4. Tên đvị thay đổi, thay đổi mẫu dấu hay thay đổi quyền sở hữu tài khoản

7/. Kho bạc nhà nước có được quyền tự động trích TKTG của đơn vị, cá nhân để thực hiện các khoản phải nộp NSNN mà đơn vị, cá nhân chưa thực hiện ?
1. Đúng
2. Sai

8/. Hãy phát hiện câu sai trong " Đối tượng nộp thuế trực tiếp vào KBNN ":
1. Các DN trong và ngoài nước;các C.ty,XN,tổ chức KT có tư cách pháp nhân
2. Các tổ chức KT tập thể, cá thể có địa điểm KD cố định,DT lớn
3. Thuế SD đất nông nghiệp

9/ Phát hiện câu sai trong " Đối tượng được phép thu qua CQ thu ":
1. Các đối tượng KD không ổn định, không thường xuyên
2. Các hộ có thu nhập nhỏ không có điều kiện nộp trực tiếp
3. Thuế SD đất NN, các khoản thu ở xã, cưả khẩu xa trụ sở KBNN
4. Các C.ty TNHH

10/. Trong hình thức thu thuế, phí, lệ phí bằng Chuyển khoản- Đối tượng nộp phải lập mấy liên và KBNN sử dụng liên số mấy để hạch toán thu NSNN :
1. a- Lập 4 liên - KBNN sữ dụng Liên số 1
2. b- Lập 4 liên - KBNN sử dụng liên số 2
3. c- Lập 4 liên - KBNN sử dụng liên số 3

11/ Trong hình thức thu thuế, phí, lệ phí bằng Tiền mặt- Đối tượng nộp phải lập mấy liên GNT và KBNN sử dụng liên số mấy để hạch toán thu NSNN
1. a- Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 1
2. b- Lập 3 liên - KBNN sử dụng LIên số 2
3. c- Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 3

12/ Tìm sâu sai trong phát biểu sau: Đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu NS- căn cứ vào quyết định của CQ tài chính, KBNN:
1. Hạch toán giảm thuNS hay hạch toán chi NS
2. Thanh toán trực tiếp cho đối tượng được hưởng
3. Chi cho CQ thu để trả cho đối tượng được hưởng

13/ Chọn câu trả lời đúng trong phát biểu sau: Chương 014A " Bô Tư pháp " quy định hạch toán số thu, chi của:
1. Chỉ riêng cho CQ Bộ Tư pháp
2. Cho cả các Toà án ND Tỉnh, huyện

14/ . Chương 151A " Các đơn vị KT có 100% vốn nước ngoài " quy định hạch toán số thu, chi NS của :
1. Các đơn vị do TW quản lý
2. các đơn vị do TW và địa phương quản lý

15/ . Việc thu phí, lệ phí do Ban Tài chính phường (xã) thực hiện đối với những hộ cá nhân,tập thể thì hạch toán vào Chương:
1. 155D, 156D, 157D tương ứng
2. 160D

16/ . Các khoản thu, chi NSNN thuộc các thành phần KT tư nhân, KT tập thể, KT cá thể thuộc ĐP ( tỉnh, huyện, xã ) quản lý hạch toán vào chương nào?
1. 155B, 156B, 157B ( tương ứng )
2. Chương và cấp tương ứng

17/ . Chi NSNN được thực hiện theo 2 cách nào?
1. Chi bằng dự toán KP và chi bằng LCT

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xem thêm:

TÀI LIỆU Ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2015
TÀI LIỆU Ôn thi công chức nhà nước trọn bộ
Tài liệu thi công chức thuế - Ngạch cán sự và chuyên viên CNTT

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#1005794 link tải ở trên còn gì nữa cụ :banghead:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement