Hình đại diện của thành viên
By rica17
#909204 Tải miễn phí luận văn
VIII

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cải cách giáo
dục hiện nay, nhất là việc cung cấp các sản phẩm đào tạo theo nhu cầu xã hội, các
trường Đại học, Cao đẳng phải quan tâm đến vấn đề việc làm của SV sau tốt nghiệp.
Hiện nay tuy thị trường việc làm, cùng với tình hình kinh tế tốt hơn, mở ra nhiều cơ
hội mới, nhưng nó vẫn không thể bắt kịp với sự gia tăng số lượng SV tốt nghiệp Đại
học lần đầu tiên tìm việc.
Theo thống kê ở nước ta có 433 trường Đại học và Cao đẳng trong đó có 248 trường
Đại học (chiếm 57,27%) và 185 trường Cao đẳng. So với thời kỳ những năm 90, quy
mô đào tạo bậc Đại học đã tăng gần 13 lần, các cơ sở đào tạo phủ kín cả nước. Hằng
năm cả nước ta có khoảng 400 000 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Thế nhưng vấn đề
là ở chỗ quy mô đào tạo mở rộng mà không tương xứng với chất lượng đào tạo vậy
thì tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp như thế nào?
Qua tìm hiểu tác giả được biết chưa có một cuộc thống kê nào được thực hiện hoàn
thành về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp trong phạm vi cả nước. Một số trường
trong nước cũng đang trong giai đoạn khảo sát. Tiến hành khảo sát việc làm SV sau
tốt nghiệp, nhà trường sẽ biết mình cần làm gì, thay đổi gì về chỉ tiêu ngành nghề,
chương trình đào tạo… để đáp ứng nhu cầu xã hội và hỗ trợ cho SV. Những thông tin
do các cựu SV cung cấp sẽ góp phần rất lớn vào việc đánh giá đúng đắn thực trạng
tình hình việc làm, cũng như tính phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn.
Thông qua đó, nhà trường có thêm những căn cứ khoa học để điều chỉnh nội dung
chương trình đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người học và thực tiễn
hiện nay.
goài việc khảo sát việc làm SV trường ĐH KT TP.HCM sau tốt nghiệp, tác giả c n
tìm hiểu, đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xin việc và những yếu tố SV
nên trang bị khi còn trên ghế nhà trường. Qua đó cho chúng ta một cái nhìn mới về
những yêu cầu cơ bản trong công việc hiện nay. Bên cạnh đó thông qua các phép


kiểm định tác giả sẽ đưa ra những kiến nghị cho SV khi lựa chọn ngành học trong
trường ĐH KT TP.HCM.
Ngoài ra là một sinh viên chuyên ngành Toán tài chính– một chuyên ngành mới của
trường ĐH KT TP.HCM, tác giả cũng sẽ khảo sát, tìm hiểu công việc của các cựu SV
chuyên ngành Toán tài chính để chúng ta có một đánh giá rõ nét hơn về chuyên ngành
mới này.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên trường ĐH KT TP.HCM
nói chung và chuyên ngành Toán tài chính nói riêng .
- Tìm hiểu những thông tin cơ bản về việc làm của cựu sinh viên.
- Giúp nhà trường xây dựng báo cáo kết quả điều tra việc làm sinh viên sau tốt
nghiệp, phục vụ công tác kiểm định chất lượng.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm việc làm cho sinh viên.
3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu sinh viên hệ chính quy K32 , K33 Trường ĐH KT TP.HCM.
4. Nội dung của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm 5
chương :
Chương 1. Cơ sở lý thuyết
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng việc làm và khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp của
nước ta hiện nay.
Chương 4. Kết quả khảo sát – một số giải pháp nâng cao chất lượng tìm kiếm việc
làm cho sinh viên trường Đh Kinh tế TP.HCM.
Chương 5. Việc làm sinh viên chuyên ngành Toán Tài chính.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022701 mình tải vẫn ngon mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement