Hình đại diện của thành viên
By daigai
#839578 Xin hỏi các tiền bối công việc chánh văn phòng thì phải làm những gì
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#839580 I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chức danh : Chánh Văn phòng (vieát taét CVP)
2. Mã chức danh : 01/MTCV/VP/CVP.
3. Đơn vị công tác : Văn phòng Công ty (VPCTy).
4. Cấp trên trực tiếp : Phó Tổng giám đốc/Nội chính (PTGĐ/NC).
5. Địa chỉ nơi làm việc : Tp.HCM.

II. CHỨC NĂNG
− Là người giúp việc cho TGĐ trong hoạt động điều hành Công ty.
− Là người lnh đạo và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của VPCTy. Đảm bảo phục vụ tốt tất cả họat động của TGĐ như: họp, tiếp khách, đi công tác, làm việc CQ.
− Là cầu nối TGĐ với các đơn vị trong công ty.
− Là đầu mối thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, chủ trương từ TGĐ đến các đơn vị trong Công ty.
− Thay mặt TGĐ giám sát VP các đơn vị, góp ý xây dựng tất cả VP của đơn vị văn minh, hiện đại và hiệu quả.
− Thay mặt TGĐ tiếp khách khi TGĐ vắng hay bận, tránh khách hàng phiền lòng.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement