Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#834356 Tải miễn phí bộ TÀI LIỆU PHỤC VỤ ÔN THI CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2013 (có cả tài liệu ôn thi năm 2012 và năm 2013)


NỘI DUNG ÔN THI
MÔN KIẾN THỨC CHUNG


STT TÊN TÀI LIỆU
1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung năm 2001)
2 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH 11 ngày 26/11/2003
3 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH 12 ngày 13/11/2008
4 Luật Phòng, Chống tham nhũng số 55/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
5 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
6 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
7 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.


NỘI DUNG ÔN THI
MÔN TIN HỌC – TRÌNH ĐỘ A ( VĂN PHÒNG)


I. PHẦN WINDOWS: Sử dụng Windows Explorer
- Tạo thư mục
- Tạo tập tin
- Sao chép tập tin- thư mục
- Di chuyển tập tin- thư mục
- Đổi tên tập tin - thư mục
- Xóa tập tin - thư mục
- Tìm kiếm tập tin.

II. PHẦN WINWORD: Nhập và định dạng dữ liệu
- Định dạng ký tự ( Font)
- Định dạng đoạn văn (Paragraph)
- Định dạng Bullet & Numbering
- Định dạng Border & Shading.

III. PHẦN EXCEL: Nhập liệu và tính toán
- Các kiểu dữ liệu
- Định dạng dữ liệu
- Sắp xếp dữ liệu
- Hàm trong Excel:
+ Hàm kiểu số ( Int, Mod)
+ Hàm kiểu chuỗi ( Left, Right, Mid)
+ Hàm điều kiện ( If, And, Or)
+ Hàm thống kê ( Sum, Count, Average, Max, Min, Sumif, Countif).
NỘI DUNG ÔN THI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

STT TÊN TÀI LIỆU
1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH 11 ngày 03/12/2004 ( gồm các chương: I, II, III, IV, V)
2 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính kèm theo các phụ lục: I,II, III, IV, V.
3 Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
4 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
5 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
NỘI DUNG ÔN THI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH:
ĐỊA CHÍNH- XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG
( Dùng cho các thí sinh thi tuyển vào chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và
Môi trường của các phường thuộc Thị xã Bà Rịa)

STT TÊN TÀI LIỆU
A LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH
1 Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003.
2 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
4 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
B LĨNH VỰC XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ
5 Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003.
6 Luật Nhà ở số 56/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
7 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH 12 ngày 17/6/2009.
C LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
8 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
9 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
10 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
11 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


NỘI DUNG ÔN THI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH:
ĐỊA CHÍNH- NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
( Dùng cho các thí sinh thi tuyển vào chức danh Địa chính - Nông nghiệp
- Xây dựng và Môi trường của các xã thuộc Thị xã Bà Rịa)


STT TÊN TÀI LIỆU
A LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH
1 Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003.
2 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
4 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
B LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
5 Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được UBTVQH thông qua ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão.
6 Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001
7 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004.
8 Thông tư số 07/2010/TT - BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
C LĨNH VỰC XÂY DỰNG
9 Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003.
10 Luật Nhà ở số 56/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
D LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
11 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
12 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
13 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
14 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

NỘI DUNG ÔN THI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
**********

I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NSNN:
Chương 1: Những quy định chung:
- Khái niệm NSNN : (Điều 1)
- Nội dung nguồn thu- nhiệm vụ chi NSNN (Điều 2)
- Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi (Điều 4)
- Điều kiện chi NSNN (Điều 5)
Chương 2: Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp (Điều 26:Tóm tắt 9 nhiệm vụ)
Chương 3: Nguồn thu- nhiệm vụ chi
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách của chính quyền địa phương (Điều 34)
- Huy động đóng góp (điều 35)
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TT 60/2003/TT-BTC NGÀY 23 tháng 6 năm 2003 “ Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn”:
Phần 1: Những quy định chung:
Phần 2: Nguồn thu, nhiệm vụ chi và quy trình quản lý ngân sách xã
- Nguồn thu NS Xã
- Nhiệm vụ chi NSX
- Quy trình lập dự toán NS Xã
Phần 3: Phạm vi và tổ chức quản lý các hoạt động tài chính khác của xã
- Các quỹ công chuyên dùng của xã:
- Hoạt động tài chính các sự nghiệp của xã
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
(NĐ 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005)
- Mục tiêu (Điều 2)
- Nguyên tắc (Điều 3)
- Tự chủ biên chế (Điều 4)
- Nguồn kinh phí quản lý hành chính (Điều 5)
- Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ (Điều 6)
- Sử dụng kinh phí tiết kiệm (Điều 8)
(TTLT 03/2006/TT-BTC ngày 17/1/2006)
- Quy định cụ thể
+ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế
+ Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính
+ Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KẾ TOÁN
- Điều 5: Nhiệm vụ kế toán
- Điều 7. Nguyên tắc kế toán
- Điều 19. Lập chứng từ kế toán
- Điều 20. Ký chứng từ kế toán
- Điều 21. Hóa đơn bán hàng
- Điều 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán
- Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán
- Điều 36. Nội dung kiểm tra kế toán
- Điều 39. Kiểm kê tài sản
- Điều 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
- Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán
V. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN
- Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
- Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
- Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp
- Điều 12. Nguồn hình thành tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước Điều 13. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc
- Điều 14. Mua sắm tài sản nhà nước
- Điều 16. Sử dụng tài sản nhà nước
- Điều 17. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước
- Điều 22. Thanh lý tài sản nhà nước
- Điều 26. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
VI. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ: (QĐ số 94/2005/QĐ-BTC NGÀY 12/12/2005 và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng bộ Tài chính)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Kế toán ngân sách và tài chính xã
2. Nhiệm vụ của kế toán ngân sách và tài chính xã
3. Nội dung công việc kế toán
4. Kiểm kê tài sản
5. Kiểm tra tài chính - kế toán
6. Công khai tài chính
7. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
8. Kế toán trưởng hay phụ trách kế toán
9. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã

II. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
1. Lập chứng từ kế toán
2. Ký chứng từ kế toán
3. Trình tự kiểm tra và luân chuyển chứng từ kế toán
4. Các hành vi bị nghiêm cấm về chứng từ kế toán
5. Sắp xếp, bảo quản chứng từ kế toán
III. QUY TRÌNH KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH
1. Kế toán tiền và vật tư
- Nội dung tiền và nguyên tắc
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2. Kế toán TSCĐ
- Khái niệm và đặc điểm
- Nguyên tắc đánh giá
- Chứng từ sử dụng
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
3. Kế toán thu NSNN
- Nội dung và nguyên tắc
- Chứng từ sử dụng
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
4. Kế toán chi NSNN
- Nội dung và nguyên tắc
- Chứng từ sử dụng
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
5. Kế toán các khoản phải trả:
- Nội dung và nguyên tắc
- Chứng từ sử dụng
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

6. Kế toán hoạt động sự nghiệp
- Nội dung và nguyên tắc
- Chứng từ sử dụng
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
7. Kế toán các quỹ công chuyên dùng
- Nội dung và nguyên tắc
- Chứng từ sử dụng
- TK sử dụng
- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu


NỘI DUNG ÔN THI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: TƯ PHÁP - HỘ TỊCH


STT TÊN TÀI LIỆU
1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH 11 ngày 03/12/2004.
2 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
3 Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã.
4 Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH 12 ngày 17/6/2009.
5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
6 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
7 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ.

NỘI DUNG ÔN THI
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: VĂN HOÁ - XÃ HỘI

STT TÊN TÀI LIỆU
A LĨNH VỰC VĂN HOÁ
1 Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH 10 ngày 09/6/2000.
2 Luật phòng chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH 12 ngày 22/11/2007 ( gồm các điều : 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 31, 32, 35, 36, 42, 43).
3 Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức lễ hội.
4 Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020.
5 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/11/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội.
B LĨNH VỰC XÃ HỘI
6 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005.
7 Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa.
8 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
9 Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” .

10 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận cùng kiệt áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.
11 Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/05/2011 của Chính phủ về định hướng giảm cùng kiệt bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.Download: mới update: TÀI LIỆU Ôn thi công chức trọn bộ
Hình đại diện của thành viên
By cuasomat
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement