By Glyn
By minala_love
#709885 Sau khi phỏng vấn, hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement