By nail_snake_dn
#707650 Mình có mẫu cho bạn đây :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence-Freedom-Happiness
--------------

Công ty Cổ phần ---------------------------
----------------------------Shareholding Company
Số: ……./H§L§ - HAV.
No.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOR CONTRACT

Chúng tôi, một bên là ông HAN ------------- Quốc tịch: Hàn Quốc
We are from one side :Mr. ------------ Nationality: Korean
Chức vụ: Tæng Gi¸m §èc
Position: General Director.
Đại diện cho (1): Công ty Cổ phần --------------------
On behalf of : ------------------------ SHAREHOLDING COMPANY
Địa chỉ: ----------------- Khu Công nghiệp Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: ------------------, Pho Noi A Industrial Park, Van Lam Dist, Hung Yen Province.
Tel: ---------------------.
Fax: ---------------------.

Và một bên là ông (bà): ………………………………….. Quốc tịch: ViÖt Nam
And from other side, : ………………. Nationality: Vietnamese.
Sinh ngày …. tháng …. năm ……...
Date of birth: …./…./…….. at …………. Province
Nghề nghiệp (2): …………………………….
Profession (2): ……….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………� �……………………………….
Permanent Address:
Số CMND: ………………….. cấp ngày …../…../….….. tại C«ng An: ……….……….
ID Card No: ………………… issued on ……/……/……… at …………………………
Số sổ lao động (nếu có): .......................cấp ngày..............tại.......................... ........
No of the labor book (if any):................issued on .............in................................
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây
Agree to sign this labor contract and commit to implement the following provisions:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
Article 1: Duration and type of contractual work

- Loại hợp đồng lao động (3): Hợp đồng lao động có thời hạn xác định
Type of labour contract (3): Employment contract with definite term
- Từ ngày …../…../..…... đến ……/… …/..……..
From …./…./…….. to …./…./……..
- Thời gian thử việc (3 tháng ): Từ ngày …../…../..…... đến ……/… …/..……...
Probation time (3 months): From ..../..../........ To ..../..../........
- Địa điểm làm việc (4): ---------------- Khu Công nghiệp Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
Place of work Qualification:-----------------, Pho Noi A Industrial Park, Van Lam District, Hung Yen Province.
- Chức vụ: ……………………….
Position: ……….
- Công việc phải làm (5) .
Job description:

Điều 2: Chế độ làm việc
Article 2: Work regime

- Thời gian làm việc (6): Từ 8h 00 đến 17h 30, giờ ăn trưa từ 12h 00 đến 13h 30
(Thời gian làm việc có thể thay đổi theo tình hình công ty)
Time of work: from 8h 00 to 17h 30 lunch break from 12h00 to 13h30
(Working time can be changeable depend on company’s status)
- Được cấp phát những công cụ làm việc gồm: Theo qui định của Công ty
Equipment to be received including: according to Company’s regulation

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
Article 3: Obligations, rights and benefits of the employee:

1. Quyền lợi/Rights and benefits:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): được cung cấp bởi người lao động
Means of transport for working (7): provided by employee
- Mức lương chính hay tiền công (8): ………………….VND
(Trong thời gian thử việc, mức lương nhận là 80% mức lương chính)
- Basic salary or wages (8):…………………. VND
(During probation time, salary shall be 80% of basic salary)
- Hình thức trả lương: tiền mặt
Form of paying salary: Cash
- Phụ cấp (9): 1 lần/ năm vào dịp tết âm lịch; mỗi lần thưởng là 1 tháng lương
Allowance (9): once per year on Tet’s Holiday; one month-salary for one time of bonus.
- Phô cÊp tiÒn ¨n tr­a (10): ……………… VND : 1 lÇn / th¸ng
Allowance for lunch (10):………………………..VND: once per month.
- Phô cÊp tiÒn x¨ng, ®iÖn tho¹i (11): ……………… VND : 1 lÇn / th¸ng
Allowance for mobile, petrol (11):………………………..VND: once per month.
- Được trả lương vào ngày cuối tháng
To be paid monthly on the last day of month
- Tiền thưởng: theo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty
Bonus: Based on the performance of the company
- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Công ty
Pay rise policy: According to company’s regulations
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo quy định của Công ty
Labour protection equipment to be provided: According to company’s regulations
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết....): Theo quy định của Công ty
Holidays (sunday, annual leave, public holidays etc): According to company’s regulations
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo luật lao động Việt Nam
Social Insurance and Health insurance: According to the Vietnamese Labor law
- Chế độ đào tạo: Theo quy định của công ty
Trainning policy: According to company’s regulations
- Những thỏa thuận khác: Không áp dụng
Other agreements: not applicable.

2. Nghĩa vụ/ Obligations
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng
To fulfill the works undertaken in labor contract
- Chấp hành điều lệ sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động
To comply with production and business orders internal labor discipline and occupational safety regulations
- Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo quy định của công ty
Compensation for violations and material damages: According to company’s regulations

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
Article 4: Obligations and rights of employer

1. Nghĩa vụ/ Obligations:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động
To ensure the employments and fully implement committed regulations in labor contract
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể (nếu có)
To fully and timely pay the employee all remuneration and other benefits in accordance with the labour contract or collective labour agreement (if any)

2. Quyền hạn/ Rights:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc.....)
To manage the employee to fulfill the works in accordance with labor contract (arrangement, transfer and suspension of jobs, etc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
To postpone, terminate the labor contract, penalty the employee in accordance with the law , collective labor agreement (if any) and internal labor regulations of enterprises.

Điều 5: Điều khoản thi hành
Article 5: Implementation provision

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của luật lao động
The problem concerning with labor is not defined in this labor contract shall be applied with provisions of collective labor agreement. Incase of not having collective labor agreement shall be applied regulations of labor legislation.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Labor contract is made in 2 copies of equal validity, each party keeps one copy and comes into force on …/…/……. When both parties sign appendix of labor contract, the content of appendix shall be valued as the contents of this labor contract.

- Hợp đồng này làm tại H­ung Yen, ngày … tháng …. năm ………
This labor contract is made at Ha Noi on …………,

Employee Employer
Tæng Gi¸m §èc
General Director
By ILOVE_YOU
#707651 Còn vài cái nữa, bác để lại email có gì em gửi cho bác.
hóa ra cũng bé, up lên đây cho bác luôn. Bản hợp đồng ở dưới dài quá, những 6 trang. Đọc toét cả mắt.
http://s14.yousendit.com/d.aspx?id=0M4JEK3MRM3HX15MIT3QK6OK0T

EMPLOYMENT AGREEMENT – TECHNICAL EMPLOYEE

This Employment Agreement for “At Will” Employee (the "Agreement") is made and effective this [DATE],

BETWEEN: [EMPLOYEE NAME] (the "Employee"), an individual with his main address at:

AND: [COMPANY NAME] (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of the [STATE/PROVINCE], with its head office located at:

RECITALS

In consideration of the covenants and agreements herein contained and the moneys to be paid hereunder, the Company hereby employs the Employee and the Employee hereby agrees to perform services as an employee of the Company, on an “at will” basis, upon the following terms and conditions:

1. COMPANY'S TRADE SECRETS

Employee understands that in performance of [HIS/HER] job duties with the Company, Employee will be exposed to the Company's trade secrets. "Trade secrets" means information or material that is commercially valuable to the Company and not generally known in the industry. This includes:

A. Any and all versions of the Company's proprietary system (including source code and object code), hardware, firmware and documentation;

B. Technical information concerning the Company's products and services, including product data and specifications, diagrams, flow charts, drawings, test results, know-how, processes, inventions, research projects and product development;

C. Information concerning the Company's business, including cost information, profits, sales information, accounting and unpublished financial information, business plans, markets and marketing methods, customer lists and customer information, purchasing techniques, supplier lists and supplier information and advertising strategies;

D. Information concerning the Company's employees, including their salaries, strengths, weaknesses and skills;

E. Information submitted by the Company's customers, suppliers, employees, consultants or co-venturers with the Company for study, evaluation or use; and

F. Any other information not generally known to the public which, if misused or disclosed, could reasonably be expected to adversely affect the Company's business.

2. NONDISCLOSURE OF TRADE SECRETS

Employee will keep the Company's trade secrets, whether or not prepared or developed by [HIM/HER], in the strictest confidence. Employee will not use or disclose such secrets to others without the Company's written consent, except when necessary to perform [HIS/HER] job. However, Employee shall have no obligation to treat as confidential any information which:

A. Was in [HIS/HER] possession or known to me, without an obligation to keep it confidential, before such information was disclosed to Employee by the Company;

B. Is or becomes public knowledge through a source other than Employee and through no fault of Employee; or

C. Is or becomes lawfully available to Employee from a source other than the Company.
By ximuoi17_bmt
#707652 3. CONFIDENTIAL INFORMATION OF OTHERS

Employee will not disclose to the Company, use in the Company's business, or cause the Company to use, any information or material that is a trade secret of others. [HIS/HER] performance of this Agreement will not breach any agreement to keep in confidence proprietary information acquired by Employee prior to [HIS/HER] employment by the Company.

4. NO CONFLICTING OBLIGATIONS

Employee has no other current or prior agreements, relationships or commitments that conflict with this Agreement or with [HIS/HER] relationship other than the following: [SPECIFY; IF NONE, SO STATE].

5. RETURN OF MATERIALS

When [HIS/HER] employment with the Company ends, for whatever reason, Employee will promptly deliver to the Company all originals and copies of all documents, records, software programs, media and other materials containing any of the Company's trade secrets. Employee will also return to the Company all equipment, files, software programs and other personal property belonging to the Company.

6. CONFIDENTIALITY OBLIGATION SURVIVES EMPLOYMENT

Employee understand that [HIS/HER] obligation to maintain the confidentiality and security of the Company's trade secrets remains with Employee even after [HIS/HER] employment with the Company ends and continues for so long as such material remains a trade secret.
By nguyentran_anhvu
#707653 7. COMPUTER PROGRAMS ARE WORKS MADE FOR HIRE

Employee understand that as part of [HIS/HER] job duties Employee may be asked to create, or contribute to the creation of, computer programs, documentation and other copyrightable works. Employee agree that any and all computer programs, documentation and other copyrightable materials that Employee is asked to prepare or work on as part of [HIS/HER] employment with the Company shall be "works made for hire" and that the Company shall own all the copyright rights in such works. IF AND TO THE EXTENT ANY SUCH MATERIAL DOES NOT SATISFY THE LEGAL REQUIREMENTS TO CONSTITUTE A WORK MADE FOR HIRE, EMPLOYEE HEREBY ASSIGN ALL [HIS/HER] COPYRIGHT RIGHTS IN THE WORK TO THE COMPANY.

8. DISCLOSURE OF DEVELOPMENTS

While Employee is employed by the Company, Employee will promptly inform the Company of the full details of all [HIS/HER] inventions, discoveries, improvements, innovations and ideas (collectively called "Developments") – whether or not patentable, copyrightable or otherwise protectible – that Employee conceives, completes or reduces to practice (whether jointly or with others) and which:

A. Relate to the Company's present or prospective business, or actual or demonstrably anticipated research and development; or

B. Result from any work Employee do using any equipment, facilities, materials, trade secrets or personnel of the Company; or

C. Result from or are suggested by any work that Employee may do for the Company.

9. ASSIGNMENT OF DEVELOPMENTS

Employee hereby assigns to the Company or the Company's designee, [HIS/HER] entire right, title and interest in all of the following, that Employee conceives or makes (whether alone or with others) while employed by the Company:

A. All Developments;

B. All copyrights, trade secrets, trademarks and mask work rights in Developments; and

C. All patent applications filed and patents granted on any Developments, including those in foreign countries.
By datpqmail
#707654 10. POST-EMPLOYMENT ASSIGNMENT

Employee will disclose to the Company any and all computer programs, inventions, improvements or discoveries actually made, or copyright registration or patent applications filed, within [NUMBER] months after [HIS/HER] employment with the Company ends. Employee hereby assigns to the Company [HIS/HER] entire right, title and interest in such programs, inventions, improvements and discoveries, whether made individually or jointly, which relate to the subject matter of [HIS/HER] employment with the Company during the [NUMBER] month period immediately preceding the termination of [HIS/HER] employment.

11. EXECUTION OF DOCUMENTS

Both while employed by the Company and afterwards, Employee agrees to execute and aid in the preparation of any papers that the Company may consider necessary or helpful to obtain or maintain any patents, copyrights, trademarks or other proprietary rights at no charge to the Company, but at its expense.

If the Company is unable to secure [HIS/HER] signature on any document necessary to obtain or maintain any patent, copyright, trademark or other proprietary rights, whether due to [HIS/HER] mental or physical capacity or any other cause, Employee hereby irrevocably designates and appoints the Company and its duly authorized officers and agents as [HIS/HER] agents and attorneys-in-fact to execute and file such documents and do all other lawfully permitted acts to further the prosecution, issuance and enforcement of patents, copyrights and other proprietary rights with the same force and effect as if executed by Employee.

12. PRIOR DEVELOPMENTS

As a matter of record, Employee has identified all prior developments relevant to the subject matter of [HIS/HER] employment by the Company ("Prior Developments") that have been conceived or reduced to practice or learned by Employee, alone or jointly with others, before [HIS/HER] employment with the Company, which Employee desires to remove from the operation of this Agreement. The Prior Developments consist of:

[LIST ALL PRIOR DEVELOPMENTS OR "None."]

Employee represents and warrants that this list is complete. If there is no such list, Employee represents that [HE/SHE] has made no such Prior Developments at the time of signing this Agreement.

13. CONFLICT OF INTEREST

During [HIS/HER] employment by the Company, Employee will not engage in any business activity competitive with the Company's business activities. Nor will Employee engage in any other activities that conflict with the Company's best interests.

14. POST-EMPLOYMENT NONCOMPETITION AGREEMENT

Employee understand that during [HIS/HER] employment by the Company Employee may becoEmployee familiar with confidential information of the Company. Therefore, it is possible that Employee could gravely harm the Company if Employee worked for a competitor. Accordingly, Employee agrees for [TIME PERIOD] following the end of [HIS/HER] employment with the Company not to compete, directly or indirectly, with the Company in any of its business if the duties of such competitive employment inherently require that Employee use or disclose any of the Company's confidential information. Competition includes the design, development, production, promotion or sale of products or services competitive with those of the Company. Employee agrees not to engage in, or contribute [HIS/HER] knowledge to, any work that is competitive with or functionally similar to a product, process, apparatus or service on which Employee worked while at the Company. The following post-employment noncompetition terms shall apply also:

A. Diversion of Company Business: For a period of [TIME PERIOD] months from the date [HIS/HER] employment ends, Employee will not divert or attempt to divert from the Company any business the Company enjoyed or solicited from its customers during the [NUMBER] months prior to the termination of [HIS/HER] employment.

B. Geographic Restrictions: Employee acknowledges and agrees that the products/services developed by the Company are, or are intended to be, distributed to customers nationally throughout [COUNTRY]. According, Employee agrees that these restrictions on [HIS/HER] post-employment competitive activity shall apply throughout the entire [COUNTRY].

A. Written Consent: Employee understand that Employee will be permitted to engage in the work or activity described in this Agreement if Employee provide the Company with clear and convincing written evidence, including assurances from [HIS/HER] new employer and me, that the contribution of [HIS/HER] knowledge to that work or activity will not cause Employee to disclose, base judgment upon or use any of the Company's confidential information. The Company will furnish Employee a written consent to that effect if Employee provide the required written evidence. Employee agree not to engage in such work or activity until Employee receive such written consent from the Company.

B. Inability to Secure Employment: If, solely as a result of this noncompetition agreement, Employee am unable to secure employment appropriate to [HIS/HER] abilities and training, despite [HIS/HER] diligent efforts to do so, the Company shall either: (1) release Employee from [HIS/HER] noncompetition obligations to the extent necessary to allow Employee to obtain such employment, or (2) pay Employee a periodic amount equal to [HIS/HER] monthly base pay at termination for the balance of the term of this noncompetition agreement.

If and while the Company elects to pay Employee the amounts described above, Employee promise to diligently pursue other employment opportunities consistent with [HIS/HER] general skills and interests. Employee understand that the Company's obligation to make or continue the payments specified above will end upon [HIS/HER] obtaining employment, and Employee will promptly give the Company written notice of such employment.

15. NONINTERFERENCE WITH COMPANY EMPLOYEES

While employed by the Company and for [TIME PERIOD] afterwards, Employee will not:

A. Induce, or attempt to induce, any Company employee to quit the Company's employ,

B. Recruit or hire away any Company employee, or

C. Hire or engage any Company employee or former employee whose employment with the Company ended less than one year before the date of such hiring or engagement.

16. ENFORCEMENT

Employee agree that in the event of a breach or threatened breach of this Agreement, money damages would be an inadequate remedy and extremely difficult to measure. Employee agree, therefore, that the Company shall be entitled to an injunction to restrain Employee from such breach or threatened breach. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing the Company from pursuing any remedy at law or in equity for any breach or threatened breach.

17. SUCCESSORS

The rights and obligations under this Agreement shall survive the termination of [HIS/HER] service to the Company in any capacity and shall inure to the benefit and shall be binding upon: (1) [HIS/HER] heirs and personal representatives, and (2) the successors and assigns of the Company.

18. GOVERNING LAW

This Agreement shall be construed and enforced in accordance with the laws of the State of [STATE/PROVINCE].
By hung_hn
#707655 19. SEVERABILITY

If any provision of this Agreement is determined to be invalid or unenforceable, the remainder shall be unaffected and shall be enforceable against both the Company and Employee.

20. ENTIRE AGREEMENT

This Agreement supersedes and replaces all former agreements or understandings, oral or written, between the Company and Employee, except for prior confidentiality agreements Employee has signed relating to information not covered by this Agreement.

21. MODIFICATION

This Agreement may not be modified except by a writing signed both by the Company and Employee.

22. ASSIGNMENT

This Agreement may be assigned by the Company. Employee may not assign or delegate [HIS/HER] duties under this Agreement without the Company's prior written approval.

23. ACKNOWLEDGMENT

Employee has carefully read and considered all provisions of this Agreement and agrees that all of the restrictions set forth are fair and reasonably required to protect the Company's interests. Employee acknowledges that [HE/SHE] has received a copy of this Agreement as signed by [HIM/HER].

IN WITNESS HEREOF, each party to this Agreement has caused it to be executed at [PLACE OF EXECUTION] on the date indicated below.

EMPLOYEE COMPANY

Authorized Signature Authorized Signature

Print Name and Title Print Name and Title
By 9_7
#707656 vào đây nè
http://mauvanban.vn/?mod=vanbanluat&catid=cat030120091709433995&i_style=2
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement