By sinhvienbackkhoa
#706444 Lương tối thiểu mới thấp nhất là 730.000 đồng

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu (MLTT) vùng đối với các loại hình doanh nghiệp sử dụng người lao động.
Thông tư này áp dụng đối với: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN, Công ty nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu.

Theo đó, MLTT mà các loại hình trên trên phải trả cho người lao động thuộc vùng I là 980.000 đồng; vùng II là 880.000 đồng; vùng III là 810.000 đồng và vùng IV là 730.000 đồng. Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có MLTT vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động thì mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với MLTT vùng.

MLTT trên được lấy làm cơ sở tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước thì áp dụng không thấp hơn MLTT vùng nêu trên để trả lương cho người lao động.

Thông tư cũng nêu rõ, khi áp dụng mức lương này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hay cắt giảm các chế độ tiền lương trả khi làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các loại tiền lương, phụ cấp, bồi dưỡng khác. Đồng thời, khuyến khích việc trả lương cao hơn MLTT trên.
By yox_nox
#706450 Thank bạn vì thông tin có ích .Mình đang rất băn khoăn về vấn đề này.Nhưng sau khi đọc bài bây giwof thì hết rùi.Thank bạn nhiều lắm!
By becauseiamstupidd
#706452 Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu (MLTT) vùng đối với các loại hình doanh nghiệp sử dụng người lao động.
Thông tư này áp dụng đối với: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN, Công ty nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu.

Theo đó, MLTT mà các loại hình trên trên phải trả cho người lao động thuộc vùng I là 980.000 đồng; vùng II là 880.000 đồng; vùng III là 810.000 đồng và vùng IV là 730.000 đồng. Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có MLTT vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. MLTT trên được lấy làm cơ sở tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước đang vận dụng thang lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước thì áp dụng không thấp hơn MLTT vùng nêu trên để trả lương cho người lao động.

Thông tư cũng nêu rõ, khi áp dụng mức lương này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hay cắt giảm các chế độ tiền lương trả khi làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các loại tiền lương, phụ cấp, bồi dưỡng khác. Đồng thời, khuyến khích việc trả lương cao hơn MLTT trên.Từ 01/5/2010. MLTT để đóng BHXH là 730.000 đồng/tháng (từ 650.000 điều chỉnh tăng lên 730.000)
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement