By voungvan
#706337 tui đang làm cho một công ty, đã ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, nay đã hết hạn hợp đồng và chuyển sang hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nhưng sắp tới công ty tui được bán cho một công ty khác. Nếu công ty mới giữ lại toàn bộ nhân viên của công ty cũ thì chúng tui có được trợ cấp thôi việc từ công ty cũ không? Và chúng tui có ký lại hợp đồng với công ty mới không?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By Ossie
#706338 Điều 31 - Bộ luật lao động quy định:

“Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh ngiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, hay quyền sử dụng tài sản của doanh ngiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải có phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều này, được trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 - Điều 17 - Bộ luật lao động”.

Điểm 3d - Mục III - Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động hướng dẫn:

“Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh ngiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, hay quyền sử dụng tài sản của doanh ngiệp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả thời gian làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó”.

Như vậy, khi công ty của bạn được bán cho một công ty khác, công ty mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với toàn bộ nhân viên của công ty cũ (nghĩa là bạn không phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cũ và ký lại hợp đồng lao động với công ty mới), do vậy, các nhân viên trong công ty bạn sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc từ công ty cũ.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động của công ty cũ, khiến một số người lao động phải mất việc làm, thì những người lao động này sẽ được hưởng trợ cấp mất việc là 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc, nhưng thấp nhất phải là hai tháng lương.

Trường hợp sau khi được công ty mới giữ lại tiếp tục làm việc mà các nhân viên của công ty cũ chấm dứt hợp đồng lao động, thì công ty mới sẽ trả trợ cấp thôi việc cho những người lao động này, và thời gian để được hưởng trợ cấp thôi việc sẽ được tính cả thời gian mà những người lao động này làm việc cho công ty cũ.
Kết nối đề xuất:
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement