By Mead
By van_6ngan_4tram_lan_nho
#706352 Sơ lược về nhu cầu vốn doanh nghiệp - Khi đi xác định nhu cầu vốn của doanh nghiệp thường là nhu cầu vốn lưu động (dự phóng nhu cầu vốn lưu động). Để dự phóng nhu cầu vốn lưu động bạn phải tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm hiện tại: doanh thu, giá vốn, tiền mặt, hàng tồn kho, phải thu, phải trả năm hiện tại. Từ đó xác định tỷ lệ tăng/giảm doanh thu cũng như giá vốn, tiền mặt, hàng tồn kho (tỷ lệ tăng giảm tùy thuộc vào từng ngành nghề sản xuất kinh doanh, quy mô cũng như mạng lưới bán hàng....) ==> Thời gian dự trữ tiền mặt (1)= tiền mặt/giá vốn*365 ngày, thời gian dự trữ hàng tồn kho (2)= tồn kho/giá vốn*365ngày, thời gian thu hồi các khoản phải thu (3)= phải thu/doanh thu*365ngày, thời gian thanh toán các khoản phải trả (4)= phải trả/giá vốn*365ngày ==> Thời gian thiếu hụt nguồn tài trợ = 1+2+3-4 ==> Nhu cầu vốn lưu động = doanh thu*thời gian thiếu hụt nguồn tài trợ/365ngày.

Thực tế không khó để tính toán các con số này mà vấn đề là xác định doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho....sao cho hợp lý và chính xác.

Nếu trong trường hợp xác định nhu cầu vốn lưu động để cho vay bạn nhớ trừ vốn lưu động ròng của doanh nghiệp và vốn lưu động đã được các tổ chức tín dụng khác tài trợ.
By Drew
#706353 theo mình biết thì có 4 phươn pháp,mìn sẽ dưa ra tên,bạn tự search nha!1.phương pháp trực tiếp
2.phương pháp gián tiếp
3.phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu
4.phương pháp sử dụng các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
Have fun!!!!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement