By 1176411_294
#706299 tui làm việc trong công ty chứng khoán. Công ty đang muốn xây dựng lại mặt bằng lương cho phù hợp với các công ty khác cùng ngành.
tui muốn biết mặt bằng lương hiện tại một số vị trí trong công ty chứng khoán khác như lương kế toán trưởng, trưởng phòng môi giới, nhân viên môi giới
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement