By kocoanh_doivonghiem_taphoprong
#706249 Cho tui hỏi một số quy định về việc tranh chấp đường đi như trong gia đình hai anh em trước đây hòa thuận thì anh cho đi ra vườn song giờ thì không thuận nên không cho đi vậy mong giúp cho người em có cách giải quyết vụ việc này. cám ơn!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh về nóng
Advertisement
Advertisement