By o0o_o0o_kut3_kiss_baby
By depmachanh88
#706173 Bạn không đề cập bạn đang làm cho ngân hàng trong nước hay nước ngoài và có bao nhiêu năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại, nên chúng tui chỉ có thể cung cấp cho bạn một khung lương chung cho vị trí này được áp dụng tại các ngân hàng hiện nay:
  - Ngân hàng trong nước: 1-3 năm kinh nghiệm, lương 200-300 USD; 4-6 năm kinh nghiệm: 350-500 USD;
  - Ngân hàng nước ngoài: 1-3 năm kinh nghiệm: 400-500 USD; 4-6 năm kinh nghiệm: 500-700 USD.
Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay trong lĩnh vực này bạn có thể yêu cầu mức lương cao hơn mức hiện tại 15-20% hay kèm theo các chế độ xã hội khác nếu bạn thấy phù hợp, có thể là các khóa đào tạo, huấn luyện…
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement