By Rambert
#706165 tui công tác tại phòng nội vụ cấp huyện, trình độ đại học Nông lâm chính quy nhưng phụ trách mảng nhân sự. tui đã làm việc 4 năm tại cương vị này và được bồi dưỡng nhiều về chuyên môn nghiệp vụ. Nay tui muốn chuyển sang bộ phận nhân sự của các công ty tư nhân có được không? Và mức lương khoảng bao nhiêu?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement