By [email protected]
#706117 1. Bác tui làm việc cho 1 công ty Cổ phần vận tải đã được 9 năm, đóng bảo hiểm 9 năm. Nhưng công ty làm ăn không hiệu quả, bác tui muốn làm đơn xin thanh lý Hợp đồng lao động thì có được hưởng trợ cấp mỗi năm 1/2 tháng lương do công ty trả hay không? Nếu có thì sau thời gian bao lâu đơn xin thanh lý hợp đồng được giải quyết?
2. Mẹ tui năm nay 44 tuổi, làm việc tại Công ty Cổ phần. Mẹ tui đã làm được 24 năm 8 tháng và đóng bảo hiểm 24 năm. Nay mẹ tui muốn thanh lý Hợp đồng lao động thì có được công ty trả 1/2 tháng lương cho mỗi năm hay không? Chế độ tiền bảo hiểm và lương hưu được tính như thế nào? (Loại LAO ĐỘNG NẶNG)
tui có thể lấy mẫu đơn xin thanh lý Hợp đồng ở đâu?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement