By Maynor
#705900 Chung cư nơi tui ở chưa có Ban quản trị khu dân cư. Chúng tui đã tổ chức hội nghị chung cư 2 lần để bầu Ban quản trị nhưng không được UBND quận công nhận vì số người đi bầu chưa đạt 50%. Xin cho biết để được công nhận thì cần điều kiện gì?". (Nguyễn Công Hoan, Hà Nội)
By libra_vht
#705903 Theo quy định tại Điều 71 Luật nhà ở thì Nhà chung cư phải có Ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư là người thay mặt để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng (sau đây gọi là Hội nghị nhà chung cư) để bầu Ban quản trị. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung liên quan để thông qua Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. Khi chưa thành lập được Ban quản trị thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các công việc của Ban quản trị.

Bên cạnh đó, Điều 11 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư cũng quy định: “Hội nghị nhà chung cư là hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử thay mặt hay ủy quyền cho người khác tham gia Hội nghị. Hội nghị có thể tổ chức cho một nhà chung cư hay một cụm nhà chung cư. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một nhà chung cư thì số người tham gia phải có số lượng trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng. Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một cụm nhà chung cư thì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự, số đại biểu tham gia của mỗi nhà chung cư phải có số lượng trên 10% số chủ sở hữu và người sử dụng”.

Theo quy định nói trên thì số người tham gia Hội nghị nhà chung cư phải đạt mức: trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư đối với Hội nghị của một nhà chung cư hay trên 10% số dân cư và chủ sở hữu đối với Hội nghị của một cụm nhà chung cư.

Như vậy, nếu số dân cư và chủ sở hữu của một nhà chung cư tham gia chưa đạt 50% thì chủ đầu tư phải tiếp tục tuyên truyền, vận động dân cư trong nhà chung cư đó tham gia Hội nghị và tổ chức lại Hội nghị nhà chung cư.

Chỉ khi số người tham gia Hội nghị trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư thì Ban quản trị do Hội nghị đó bầu ra mới được UBND quận công nhận.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement