By ve_dai
By khungdien_a17
#705769 Bạn tham khảo ở đây nhá:
http://74.125.153.132/search?q=cache:5YghQi5xn-QJ:www.vietcfo.com/index.php/kttc/to-chuc-bo-may-ke-toan+B%E1%BB%99+m%C3%A1y+k%E1%BA%BF+to%C3%A1n+c%E1%BB%A7a+doanh+nghi%E1%BB%87p+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+nh%C6%B0+th%E1%BA%BF+n%C3%A0o+%3F&cd=14&hl=vi&ct=clnk&gl=vn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement