By nguoidoi25251325
#702773 - Tư vấn của Việc làm Online:

Theo quy định tại Ðiều 33 Bộ Luật lao động (đã được sửa đổi, bổ sung), trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết hay gia kết HĐLĐ mới.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hay giao kết HĐLĐ mới thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết hay thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ cũ.

Như vậy, việc công ty bạn đề nghị bạn ký kết phụ lục hợp đồng là phù hợp với quy định pháp luật và bạn có quyền đồng ý hay không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ. Nếu không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ, bạn có quyền yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã ký.

Theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 5 Luật BHXH thì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Như vậy, nếu bạn đồng ý ký phụ lục HĐLĐ thì quyền lợi được hưởng bảo hiểm của bạn sẽ bị ảnh hưởng, vì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng BHXH.

Nếu vì lý do bạn không đồng ý ký phụ lục HĐLĐ mà công ty cho bạn nghỉ việc, bạn có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của bạn.

Theo quy định tại Ðiều 165 Bộ Luật lao động (đã được sửa đổi, bổ sung) thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: Hội đồng hòa giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hay Ban chấp hành công đoàn lâm thời hay hòa giải viên lao động do cơ quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành hòa giải; tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà hội đồng hòa giải lao động cơ sở hay hòa giải viên lao động hòa giải không thành hay không giải quyết trong thời hạn quy định.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement