By peogar_oba
#702712 Việc đăng ký nội qui lao động được qui định tại Điều 82 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định số 41/CP (6/7/1995) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/CP (2/4/2003) của Chính phủ.

Việc đăng ký thỏa ước lao động tập thể được qui định tại Điều 47, Khoản 3 Điều 48 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 196/CP (31/12/1994) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2002/NĐ-CP (11/11/2002).
By vietquang_200489
#702713 Nghị định số 93/2002/NĐ-CP Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement