Hình đại diện của thành viên
By vangtrangsang
#548

Công ty …………………………………………
SỔ TAY NHÂN VIÊN 2005
NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
·
Lời nói đầu của Giám đốc
·
Mục tiêu lâu dài
·
Vài nét sơ lược về Công ty
·
Văn hóa công ty CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY
1.
Tác phong và trang phục
2.
Ra vào Công ty
3.
Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ
4.
Phạm vi đi lại
5.
Hút thuốc lá
6.
Phương tiện thông báo
7.
Sử dụng Căn tin
8.
Sử dụng điện thoại
9.
Cập nhật thông tin cá nhân
10.
An toàn lao động
11.
Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc
12.
Quản lý và sử dụng tài sản Công ty
13.
Phương tiệân đi công tác
14.
Khách của công ty và của cá nhân
15.
Các trường hợp khẩn cấp
16.
Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN
17.
Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty
18.
Tiết kiệm CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
1.
Tuyển dụng và tuyển dụng
2.
Thử việc và thử thách
3.
Sinh viên thực tập
4.
Mô tả công việc
5.
Hợp đồng lao động
6.
Phân cấp bậc và phân hạng công việc
7.
Đánh giá kết quả công việc
8.
Nghỉ thường niên
9.
Nghỉ ốm
10.
Làm việc trong điều kiện đặc biệt
11.
Đào tạo và phát triển
12.
Thôi việc
13.
Thuyên chuyển công việc
14.
Chấm dứt hợp đồng lao động
15.
Lương và các quyền lợi
16.
Chế độ phúc lợi CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
I.
Đề bạt, khen thưởng
1.
Chính sách đề bạt
2.
Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích
II.
Kỷ luật Các hình thức kỷ luật Các vi phạm bị buộc thôi việc Các vi phạm nội qui khác
CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI

CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement