Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001124 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn xác định
thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố
và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa
là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.
Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi
quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Thất
nghiêp ̣ , thiếu việc làm, hay việc làm với năng suất và thu nhập thấp sẽ không
đáp ứ ng đươc ̣ cuộc sống và phát triển bền vững của thanh niên . Đối với thanh
niên nông thôn, việc làm liên quan đến nhân ̣ thứ c, kỹ năng nghề nghiệp, các
nhân tố đất đai, tư liệu lao động, công cụ lao động và vốn sản xuất . Các nhân
tố trên kết hợp thành một chỉnh thể ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho
thanh niên nông thôn .
Những năm qua, công tác giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao
động nông thôn đã đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng. Cơ chế, chính
sách về lao động, việc làm được chú trọng, phù hợp với cơ chế thị trường và
từng bước hội nhập với thị trường lao động quốc tế. Hệ thống văn bản quản lý
nhà nước về lao động, việc làm được bổ sung ngày càng hoàn thiện. Nhiều
luật mới ra đời, đi vào thực tiễn đời sống và nhiều văn bản hướng dẫn thi
hành đã tạo ra hành lang pháp lý về giải quyết việc làm cho thanh niên nông
thôn.
Cùng với cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản pháp luật là các
chương trình mục tiêu: Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Chương trình phát triển công nghiệp, dịch vụ và các chương trình, dự án trọng
điểm kinh tế - xã hội được thực hiện, góp phần giải quyết việc làm, từng bước
nâng cao đời sống của người lao động.
Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được , vấn đề lao động và việc
làm của thanh niên nông thôn vẫn còn khó khăn , thất nghiệp có chiều hướng
gia tăng, số thanh niên thiếu viê ̣c la ̀m còn lớ n, trong đó phần lớn chưa qua đào
tạo nghề, thu nhập bình quân từ lao động các ngành nghề tại nông thôn
thường thấp hơn so với thành thị; cơ hội chuyển đổi việc làm, nghề nghiệp
cũng khó hơn, điều kiện văn hoá, xã hội cũng chậm phát triển hơn. Cùng với
tư tưởng “thích làm thầy , ngại làm thợ” đa la ̃ ̀m mất cân đối cung - cầu trong
thị trường lao động ; làm mất cân bằng cơ cấu giữa đại học và học nghề . Mă ̣t
khác, mô ̣t bô ̣ phâ ̣n sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học , cao đẳng không muốn
về nông thôn làm việc mà tìm kiếm việc làm tại thành thị, chưa tha thiết với
sản xuất, công tác tại nông thôn và tham gia học nghề. Hà Tĩnh là một tỉnh cơ
cấu tỷ trọng sản xuất nông, lâm, thuỷ sản vẫn còn lớn, đời sống của người lao
động phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây ở Hà Tĩnh diện
tích đất nông nghiệp ngày một thu hẹp do quá trình đô thị hóa và xây dựng
các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Vũng Áng, Gia Lách, Hạ
Vàng….. làm một bộ phận thanh niên nông thôn mất việc làm
Thiếu việc làm , dẫn đến mô ̣t bô ̣ phâ ̣n thanh niên nông thôn sa vào cờ
bạc, rượu chè, nghiện hút và các tệ nạn xã hội khác. Đây là nhóm người được
đánh giá là có nguy cơ cao về các tệ nạn xã hội. Trước những khó khăn về
việc làm, nhiều thanh niên đã ra thành phố, đến các khu đô thị, khu công
nghiệp để tìm kế mưu sinh. Từ đó, dẫn đến thiếu hụt một lực lượng lớn thanh
niên có trình độ tại các vùng nông thôn để tham gia các hoạt động sản xuất
kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống
văn hoá làng quê nông thôn Việt Nam. Như vậy vấn đề việc làm và giải quyết

việc làm cho lao động thanh niên ở khu vực nông thôn đang là vấn đề lớn
hiện nay.
Để thấy rõ được thực trạng việc làm của lao động thanh niên nông thôn
trong tỉnh, những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó và cần có những
giải pháp gì để giải quyết tốt việc làm cho lao động thanh niên nông thôn, tác
giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải quyết việc làm cho thanh niên nông
thôn tỉnh Hà Tĩnh”.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có một số tác giả nghiên cứu các đề tài về giải quyết việc làm của
thanh niên và liên quan đến thanh niên, tiêu biểu như các đề tài: Luận văn
thạc sỹ “Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại Thành
phố Đà Nẵng” (2011) của tác giả Phan Thị Thúy Linh, đã phân tích rõ một số
cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề và tạo việc làm, đánh giá thực
trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc
làm hiệu quả cho thanh niên thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
Luận văn thạc sỹ: “Hiệu quả xóa đói giảm cùng kiệt từ các dự án phát triển
nông thôn tại Hà Tĩnh” (năm 2008) của tác giả Phan Thành Biển, đã hệ thống
hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về cùng kiệt đói và xoá đói giảm cùng kiệt trong bối
cảnh nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hiệu quả xoá đói giảm nghèo
của các dự án, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu
quả xoá đói giảm cùng kiệt trong các dự án phát triển nông thôn tại Hà Tĩnh,
trong đó có đề cập đối tượng thanh niên nông thôn.
Các luận văn thạc sỹ: “Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh
Thái Bình” (2008) của tác giả Phí Thị Nguyệt và luận văn “Việc làm cho
người lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc” (2009) của tác giả Phạm Thanh
Tâm đã đi sâu phân tích thực trạng, làm rõ vấn đề việc làm của người lao
động nông thôn, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu giải quyết
việc làm cho người lao động ở nông thôn tỉnh Thái Bình,Vĩnh Phúc.
Luận văn thạc sỹ: “Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi
đất ở tỉnh Khánh Hòa” (năm 2008) - tác giả Nguyễn Huyền Lê đã làm rõ
những vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất,
thực trạng của mộ số địa phương, đề xuất một số giải pháp về: công tác đào
tạo nghề, chính sách hỗ trợ việc làm, thị trường lao động, tạo việc làm mới
cho người lao động.
Ngoài ra một số bài viết như: “Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn”
của tác giả Trần Bích Phượng (Báo Nhân dân); “Lối ra nào cho thanh niên
nông thôn” của tác giả Hồ Văn - Tuệ Minh (Báo Tuổi trẻ); “Vai trò của tổ
chức Đoàn đối với sự phát triển của thanh niên trong giai đoạn hội nhập kinh
tế quốc tế” của các tác giả T.Hương - T.Toàn - H.Yến (Website Thành đoàn
thành phố Hồ Chí Minh ) và một số công trình nghiên cứu về việc làm cho
người lao động nói chung ở tỉnh Hà Tĩnh đã đề cập đến một số nội dung về
giải quyết việc làm cho thanh niên nói chung và thanh niên nói riêng.
Nhìn chung, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào đã công bố,
tập trung nghiên cứu vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy vậy, nghiên cứu các công trình đã công bố, tác giả
cũng tham khảo được nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn rất có giá trị đối với đề
tài của mình. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những vấn đề được nghiên cứu
trong các công trình khoa học đó, kết hợp với khảo sát thực tế ở địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh, tác giả có thể đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết việc
làm cho thanh niên nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement