Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986970 Link tải miễn phí luận văn
biện pháp hoàn thiện công tác thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ...1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. .. 3
1.1 Khái quát về Quản trị nguồn nhân lực... 3
1.1.1 Khái niệm.. 3
1.1.2 Nội dung, chức năng của quản trị nguồn nhân lực.. 4
1.2 Hoạt động thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực 5
1.2.1 Hoạt động thu hút nguồn nhân lực. 5
1.2.2 Hoạt động duy trì nguồn nhân lực.. 8
1.2.3 Hoạt động phát triển nguồn nhân lực. .. 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THU HÚT 24
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH
TPHCM .. 24
2.1 Giới thiệu sơ lược về Đài Truyền hình TPHCM . 24
2.1.1 Đôi nét về Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: . 24
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động hiện nay
của Đài. 24
2.2 Tình hình hoạt động của Đài truyền hình TPHCM.. 28
2.2.1 Công tác tuyên truyền.. 28
2.2.2 Các chương trình giải trí của Đài. 30
2.2.3 Công tác kỹ thuật. 31
2.2.4 Về công tác xã hội. .. 33
2.2.5 Quản lý nguồn nhân lực... 34
2.2.6 Công tác Tài chính... 35
2.3 Thực trạng công tác thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Đài. . 36
2.3.1 Công tác thu hút nguồn nhân lực.. 36
2.3.2 Công tác duy trì nguồn nhân lực .. 38
2.3.3 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Đài .. 48
2.3.4 Những thành tựu và tồn tại trong công tác thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân
lực tại Đài Truyền hình thành phố HCM... 49
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HÚT . 51
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ĐÀI. 51
3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển. 51
3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển của Đài. 51
3.1.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực. 53
3.2 Các giải pháp hoàn thiện. ... 54
3.3 Một số kiến nghị 64
3.3.1 Kiến nghị với cơ quan Nhà nước . 64
3.3.2 Kiến nghị với Thành phố . 64
KẾT LUẬN. 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 66
MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ quan tuyên truyền của Đảng
bộ, chính quyền, tiếng nói của nhân dân Thành phố, có chức năng: Thông tin tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao dân trí và phục vụ nhu cầu giải trí cho nhân dân theo đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị dịch vụ, sản phẩm của
Đài sản xuất ra là sản phẩm về tinh thần nên yếu tố con người được đặc biệt coi trọng.
Nhận thức được điều đó trong những năm qua Đài truyền hình TPHCM có nhiều quan
tâm, đầu tư vào con người thông qua các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, đãi
ngộ…đặc biệt là trong những vấn đề về đào tạo đãi ngộ qua lương, thưởng. Tuy nhiên,
qua thực tiễn công tác tại Đài tác giả có nhận thấy còn tồn tại khá nhiều những vấn đề
trong khâu tuyển dụng, đánh giá và phát triển nhân viên. Chính vì lý do đó mà tác giả
chọn đề tài “Một số biện pháp hoàn thiện công tác thu hút, duy trì và phát triển
nguồn nhân lực tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh” .
2 Mục tiêu của đề tài.
- Đánh giá được thực trạng về công tác thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân
lực tại Đài truyền hình TPHCM.
- Đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân
lực tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3 Đối tượng và phạm vi của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu là các chính sách thu hút, duy trì và phát triển nguồn
nhân lực tại Đài truyền hình TP.HCM.
- Đối tượng khảo sát là các cán bộ công nhân viên người lao động tại Đài truyền
hình TPHCM.
- Phạm vi của đề tài: Đề tài nghiên cứu những công tác thu hút, duy trì và phát
triển nguồn nhân lực tại Đài truyền hình TP.HCM từ đó đề ra những giải pháp
nhằm tăng cường việc thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Đài.
4 Phương pháp thực hiện đề tài.
- Nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực từ đó
tiến hành thu thập có hệ thống các số liệu liên quan tới đề tài.
2
- Thực hiện điều tra phỏng vấn nhằm khảo sát mức độ hài lòng của CB-CNV,
người lao động với chính sách thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại
Đài truyền hình TPHCM, gồm 2 bước:
 Nghiên cứu sơ bộ: sử dụng phương pháp định tính để hoàn thiện bảng
câu hỏi.
 Nghiên cứu chính thức: sử dụng bảng câu hỏi để khảo sát mức độ hài
lòng về chính sách duy trì nguồn nhân lực từ đó thống kê, phân tích mức
độ hài lòng của CBCNV người lao động đối với chính sách thu hút, duy
trì và phát triển nguồn nhân lực tại Đài truyền hình TP HCM.
5 Ý nghĩa thực tiễn của luận văn
- Kết quả nghiên cứu cho các nhà quản lý biết được thực trạng của công tác thu
hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Đài từ đó bổ sung thêm chính sách
thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Đài.
- Về mặt thực tế đây là đề tài đầu tiên thực hiện nghiên cứu về chính sách thu
hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Đài truyền hình TPHCM.

KẾT CẤU LUẬN VĂN
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THU HÚT, DUY TRÌ VÀ
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI ĐÀI TRUYỀN
HÌNH TPHCM
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU
HÚT, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement