Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974836 link tải miễn phí


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày nay, mỗi doanh
nghiệp đều phải tìm ra cho mình một hƣớng đi trong một môi trƣờng cạnh tranh
ngày càng khốc liệt. Để hoạt động tốt doanh nghiệp phải tận dụng tối đa những lợi
thế, nguồn lực, cơ hội mà mình nắm giữ để đƣa ra những chiến lƣợc kinh doanh sản
xuất - kinh doanh kịp thời, phù hợp và hiệu quả. Trong khi các nguồn lực khác nhƣ
nguồn vật lực, nguồn tài lực là hạn chế thì chỉ có nguồn nhân lực mới là một nguồn
lực có thể khai thác vô hạn. Tiềm năng trí tuệ và tay nghề của con ngƣời là vô cùng
to lớn, nhƣng để biến tiềm năng đó thành hiện thực thì các nhà quản lý cần có
các biện pháp, các công cụ thích hợp để tạo động lực cho ngƣời lao động. Nhận
thức đƣợc tầm quan trọng của yếu tố con ngƣời trong sự thành công của doanh
nghiệp, ngày càng nhiều các tổ chức quan tâm đến công tác quản trị nhân lực. Các
nhà quản lý cần vận dụng linh hoạt các phƣơng pháp và công cụ quản lý để tác
động lên ngƣời lao động, làm cho họ cảm giác hăng say, nhiệt tình với công việc và
ngày càng trung thành, gắn bó với doanh nghiệp.
Để ngƣời lao động làm việc có hiệu quả họ cần có động lực làm việc.
Do vậy các doanh nghiệp luôn đƣa ra các giải pháp nhằm động viên khuyến khích
ngƣời lao động để họ mang hết khả năng ra làm việc, để ngƣời lao động làm việc
hăng hái, tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài với tổ chức. Nghiên
cứu các giải pháp tạo động lực cho ngƣời lao động một cách hệ thống sẽ giúp cho
công tác quản trị nhân lực đạt đƣợc hiệu quả cao. Động lực lao động chính là chìa
khóa để nâng cao năng suất lao động.
Công ty cổ phần Đầu tƣ và Dịch vụ đô thị Việt Nam (VINASINCO) là một thành
viên của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX), công ty mới đƣợc thành lập từ năm 2003 nhƣng công ty đã ngày
càng phát triển lớn mạnh và khẳng định đuợc vị thế của mình. Ngay khi mới thành
lập mục tiêu của công ty là quản lý khai thác và vận hành khu đô thị nhằm cung cấp
các dịch vụ tiện ích tốt nhất phục vụ cho đời sống sinh hoạt của ngƣời dân và khách hàng sinh sống và giao dịch tại khu đô thị Trung Hòa. Đến nay 10 năm hoạt động
công ty vẫn giữ vẫng phƣơng châm đó và ngày càng phục vụ tận tình, chu đáo hơn
cho ngƣời dân và khách hàng. Để làm đƣợc điều này công ty cần xây dựng một đội
ngũ lao động giỏi về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm, cùng với sự năng động
sáng tạo, tận tình trong công việc. Điều này sẽ đóng vai trò quyết định cho sự thành
công hay thất bại đối với công ty, hiện nay một loạt các chế độ, chính sách tạo động
lực cho ngƣời lao động đƣợc công ty xây dựng. Tuy nhiên, theo số liệu do phòng Tổ
chức hành chính cung cấp: “hàng năm số lao động nghỉ việc chiếm khoảng gần 10%
chủ yếu là công nhân do công ty chưa đáp ứng được một số nhu cầu của người lao
động khiến họ không gắn bó với công việc tại công ty” điều này chứng tỏ trong quá
trình thực hiện, công tác tạo động lực tại VINASINCO vẫn còn những mặt hạn chế
nhất định cần đƣợc hoàn thiện. Với ý nghĩa đó học viên đã chọn đề tài: “Hoàn thiện
công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô
thị Việt Nam (VINASINCO)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.
Thông qua việc nghiên cứu, tác giả muốn phân tích thực trạng các công tác
tạo động lực tại công ty, từ đó rút ra các nhận xét, kết luận và đề xuất các phƣơng
hƣớng nhằm hoàn thiện công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
nhân lực của doanh nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Qua quá trình học tập tích lũy kiến thức ở trƣờng và theo dữ liệu tìm kiếm
của tác giả tại các thƣ viện, các website cho thấy có rất nhiều công trình nghiên cứu,
các đề tài, bài viết nói về tạo động lực cho ngƣời lao động. Điều này chứng tỏ công
tác tạo động lực đang ngày càng đƣợc quan tâm trong các doanh nghiệp, trở thành
đề tài luôn nóng hổi trên các diễn đàn thông tin và nghiên cứu quốc tế.
Về cơ sở lý thuyết về tạo động lực cho ngƣời lao động các tác giả: Nguyễn
Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại
học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội; Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002),
Giáo trình Khoa học Quản lý II, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà nội. Các tác giả đã
nghiên cứu và hệ thống hóa lý thuyết về tạo động lực, cung cấp các kiến thức cơ
bản về tạo động lực, các biện pháp tạo động lực cho ngƣời lao động...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Đào tạo nhân viên tổ chức lao động dựa trên khung năng lực
Hình đại diện của thành viên
By tammiu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement