Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974061 Link tải miễn phí bài giảng

Môn học gồm 3 phần lớn và được tìm hiểu trong 9 chương
1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
2. Hoạch định nguồn nhân lực
3. Phân tích công việc
4. Quá trình tuyển dụng
5. Đào tạo và phát triển
6. Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên
7. Trả công lao động
8. Quan hệ lao động
9. Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
1.Phần giảng bài trên lớp 60%
2. Phần seminar của sinh viên: 40%
Lớp học chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm tối đa 11 sinh viên.
Mỗi nhóm trình bầy phần của mình không quá 15 phút, tiếp theo
là phần phản biện của các nhóm khác và nhận xét của giảng
viên.
Thời gian tối đa của mỗi nhóm không quá 45 phút.
3. Cấu trúc điểm tổng kết môn học
25% quá trình, 25% giữa kỳ, 50% thi cuối kỳ.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị NNL
1.2. Quá trình phát triển của quản trị NNL
1.3. Các học thuyết quản trị NNL
1.4. Những nội dung của quản trị NNL
1.5. Tổ chức bộ máy quản trị NNL
1.6. Những thách thức với quản trị NNL tại Việt Nam
1.7. Các văn bản pháp lý liên quan đến quản trị NNL
Page  16
THẢO LUẬN
1. Anh chị hiểu như thế nào về quản trị?
2. Anh chị biết gì về quy tắc 4M? Theo anh chị chữ M
nào là quan trọng nhất? Tại sao?
3. Theo anh chị tại sao các doanh nghiệp cần có
phòng nhân sự?
4. Anh chị hiểu như thế nào về công ty đa quốc gia và
hoạt động QTNNL trong các công ty này?
Page  17
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị NNL
 Nguồn nh ân lực kh ác với ngu ồn lực kh ác trong doanh
nghiệp: đó là bản chất con người.
 QTNNL khó khăn, phức tạp hơn so với các nguồn lực khác.
QTNNL là hệ thống các triết l, chính sách và hoạt động
chức năng về thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con
người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả
tổ chức lẫn nhân viên.
 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực:
– Sử dụng hiệu quả để tăng năng suất lao động và hiệu
quả của tổ chức.
– Đáp ứng nhu cầu, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển
tối đa năng lực cá nhân
Page  18
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị NNL
Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản trị đạt
được mục đích, kết quả thông qua người khác.
– Về mặt kinh tế: giúp DN khai thác các khả năng tiềm tàng
nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh về
nguồn nhân lực.
– Về mặt xã hội: đó là quan điểm nhân bản về quyền lợi
người lao động, đề cao giá trị con người, giải quyết hài hòa
mối quan hệ lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và người
lao động.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Đại học kinh tế luận - ĐH QG TP HCM
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement