Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972837 Chia sẻ cho anh em cuốn ebook

Phần một: Tổng quát
Chương một: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự
I. Điểm xuất phát
• Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng,
nhân viên, chính quyền, đoàn thể)
• Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự
• Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự
• Thành quả chưa đánh giá khách quan
Bốn bật quản trị nhân sự
1#. Giới hạng trong điều hành quản lý
2#. Trưởng bộ phận áp dụng cách Quản Trị Nhân Sự theo chỉ đạo của lãnh đạo, không tạo được ảnh
hưởng hậu thuẩn
3#. Quản trị trực tuyến kiêm luôn điều hành nhân sự, trưởng bộ phận chỉ bổ sung thiếu sót
4#. Trưởng bộ phận là đối tác chiến lược, thành viên của ban lãnh đạo. Trưởng bộ phận thay mặt cho toàn thể
nhân viên trong doanh nghiệp trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo nhằm thiết kế, kiểm nghiệm và ứng dụng
những mô hình quản trị nhân sự vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Có mô thức Quản Trị Nhân Sự thì thiếu khảo nghiệm chi tiết có khảo nghiệm chi tiết thì thiếu mô thức -,nhà
nghiên cứu thì thiếu: tổng thể, hội nhập, so sánh đa văn hoá
Mô hình tuần hoàn quan điểm tổng thể định hướng viễn cảnh QTNS

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By harry01
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement