Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#935103 Tải miễn phí luận văn
Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng

Contents
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 4
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƢƠNG ................................................. 7
1. Khái niệm, bản chất và các nguyên tắc trả lƣơng .......................................... 8
1.1 Khái niệm về tiền lƣơng ................................................................................. 8
1.2 Bản chất và ý nghĩa của tiền lƣơng ............................................................ 10
1.3 Các nguyên tắc tiền lƣơng ........................................................................... 11
1.3.1 Trả lƣơng bằng nhau cho lao động nhƣ nhau ........................................ 11
1.3.2 Bảo đảm tăng năng suất lao động bình quân .......................................... 12
1.3.3 Bảo đảm thu nhập tiền lƣơng hợp lý giữa các ngành nghề khác nhau
trong nền kinh tế. ............................................................................................... 12
1.3.4. Khuyến khích bằng lợi ích vật chất kết hợp với giáo dục chính trị tƣ
tƣởng cho ngƣời lao động .................................................................................. 13
2. Các chế độ tiền lƣơng của nhà nƣớc áp dụng cho doanh nghiệp ............... 14
2.1 Quan điểm đối với tiền lƣơng. ..................................................................... 14
2.2 Chế độ lƣơng cụ thể trong các doanh nghiệp nhà nƣớc ............................ 14
2.2.1 Chế độ tiền lƣơng theo cấp bậc ................................................................ 14
2.2.2 Chế độ tiền lƣơng theo chức danh ........................................................... 14
2.2.3 Các khoản phụ cấp, phụ trợ và thu nhập khác ....................................... 15
3. Các hình thức trả lƣơng................................................................................. 16
3.1 Trả lƣơng theo sản phẩm ............................................................................. 16
3.1.1 Trả lƣơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân ............................................ 16
3.1.2 Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm tập thể. ........................................... 17
3.1.3 Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm gián tiếp ......................................... 18
3.1.6 Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm có thƣởng. ...................................... 20
3.2 Hình thức trả lƣơng theo thời gian. ............................................................ 20
3.2.1 Hình thức trả lƣơng theo thời gian giản đơn .......................................... 21
3.2.2 Hình thức trả lƣơng theo thời gian có thƣởng. ....................................... 22
4. Kế hoạch quỹ lƣơng. ...................................................................................... 23
4.1 Căn cứ vào kế hoạch lao động và tiền lƣơng bình quân. .......................... 23
4.2 Căn cứ vào doanh thu kỳ kế hoạch, tỷ trọng tiền lƣơng trong doanh thu
theo công thức: ................................................................................................... 23
4.4 Căn cứ vào đơn giá tiền lƣơng lợi nhuận. .................................................. 24
5. Tiền thƣởng. ................................................................................................... 25
5.1 Bản chất của tiền thƣởng. ........................................................................... 25
5.2 Công tác tiền thƣởng .................................................................................... 25
5.3 Một số hình thức thƣởng trong doanh nghiệp ........................................... 25
PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ ........................................ 27
HOÀNG DIỆU - CẢNG HẢI PHÒNG ............................................................. 27
2.1. Quá trình hình thành và phát triển cảng Hải Phòng ................................ 28
2. 1. 1 Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng. ................................................... 28
2.2. Tổng quan về xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu ............................................. 29
2.2.3. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................... 32
2.2. 7. Những thuận lợi và khó khó của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu ......... 42
2.2.7.1. Thuận lợi ............................................................................................... 42
2.2.7.2. Khó khăn ................................................................................................ 43
PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH LƢƠNG CHO CÔNG NHÂN
XẾP DỠ CỦA XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU ..................................... 45
I. Định mức, đơn giá tiền lƣơng. ....................................................................... 46
II. Định mức đơn giá xếp dỡ, đóng gói hàng rời. ............................................. 46
III. Tiền lƣơng và các khoản thu nhập ............................................................. 55
3. Phân phối tiền lƣơng và phụ cấp lƣơng ....................................................... 61
IV. Các chứng từ thanh toán ............................................................................. 64
VI. Đánh giá chung về công tác tính tiền lƣơng: ............................................. 76
2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính lƣơng cho công nhân xếp dỡ tại
xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu ............................................................................ 77
2.1 Giải pháp 1: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực làm việc của nhân
viên. ..................................................................................................................... 77
2.2 Giải pháp 2: Xây dựng lại cách tính lƣơng theo doanh thu ...................... 80

LỜI MỞ ĐẦU
1,Tính cấp thiết của đề tài
Tiền lƣơng là tiền trả cho việc cung ứng sức lao động,vì vậy, về bản
chất, tiền lƣơng biểu thị quan hệ kinh tế giữa ngƣời sử dụng lao động và
ngƣời lao động. Phạm trù tiền lƣơng, tự nó đã bao hàm vừa là thu nhập, vừa
là chi phí: Chi phí của nhà sản xuất để hợp thành chi phí SXKD; và thu nhập
của ngƣời lao động.
Cảng biển là ngành công nghiệp giữ ví trí chiến lƣợc của nền kinh tế quốc
dân. Hầu hết các Quốc gia đều thống nhất cho rằng, để có thể chuyển một nền
kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ thành nền kinh tế công nghiệp, sản xuất hiện
đại, có nghĩa là làm cho xã hội tiến thêm một nấc thang văn minh mới, Cảng
biển phải “đi trƣớc một bƣớc”..
Trong nhiều năm qua Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, đã đƣợc
Chính phủ đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để nhanh chóng trở thành Cảng biển
“đi trƣớc mở đƣờng” cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác của nền
kinh tế quốc dân. Cùng với sự mở rộng đầu tƣ về nguồn lực, Cảng Hải Phòng đã
từng bƣớc đổi mới mô hình tổ chức, hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả
SXKD và hội nhập với sự phát triển của ngành cảng biển trong khu vực và trên
thế giới. Tổ chức tiền lƣơng là một trong các khâu của hệ thống quản lý Cảng
Hải Phòng cũng đã có nhiều cải tiến nhằm thay đổi nhận thức không còn phù
hợp về tiền lƣơng của thời kỳ bao cấp, nhanh chóng tạo ra những đòn bẩy mạnh
mẽ khuyến khích ngƣời lao động. Đặc biệt để Cảng Hải Phòng có cơ hội thu hút
và trọng dụng đội ngũ nhân viên có chất lƣợng cao - một trong những trụ cột về
năng lực cạnh tranh của ngành. Tuy vậy, những cải tiến ở mặt này, mặt kia trong
lĩnh vực tổ chức, Tổ chức tiền lƣơng của Cảng Hải Phòng vẫn còn phức tạp vả
nhiều khiếm khuyết, đặc biệt khi Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo
mô hình Công ty TNHH MTV.
Nhiệm vụ quản lý nói chung và nhiệm vụ Tổ chức tiền lƣơng nói riêng
đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và cấp bách, các chính sách về tiền lƣơng,
phƣơng thức Tổ chức tiền lƣơng, quan điểm, triết lý về tiền lƣơng và đãi ngộ
NLĐ...cần đƣợc nghiện cứu có hệ thống, toàn diện. Trên ý nghĩa đó, tác giả lựa
chọn đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại
Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải
Phòng” làm đề tài nghiên cứu khoa học

2. Mục tiêu của đề tài:
Thứ nhất, đề tài làm rõ khái niệm, bản chất của tiền lƣơng; nghiên cứu sâu
các quan điểm về tiền lƣơng, các chính sách và các phƣơng pháp trả lƣơng
Thứ hai, đề tài phân tích và đánh giá thực trạng công tác trả lƣơng tại Cảng
Hải Phòng mà cụ thể là tại Xi nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu. Nêu bật những thành
công và tồn tại, hạn chế trong công tác trả lƣơng tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng
Diệu và nguyên nhân của tình hình.
Thứ ba, đề tài đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện công
tác trả lƣơng tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng phù hợp với
yêu cầu quản lý của Công ty TNHH MTV.

3. Phƣơng pháp và thiết bị nghiên cứu
1. Phƣơng pháp điều tra:
Theo mục tiêu nghiên cứu của đề tài tiến hành điều tra,thu thập số liệu lien
quan đến công tác trả lƣơng của xí nghiệp
2. Phƣơng pháp quan sát:
Qua trao đổi,phỏng vấn ban lãnh đạo của xí nghiệp để nắm bắt tình hình nhân
sự và phƣơng pháp trả lƣơng của doanh nghiệp
3. Phƣơng pháp thống kê:
Phân tích các số liệu

4. Đối tƣợng nghiên cứu.
- Nghiên cứu về công tác trả lƣơng tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement