Hình đại diện của thành viên
By bientapvien01
#389066 Lý thuyết quản trị hành chánh:
Trong trường phái quản trị khoa học chú trọng đến hợp lý hóa công việc và những nhiệm vụ mà các
công nhân phải làm thì trường phái quản trị tổng quát (hay hành chánh) lại phát triển những nguyên
tắc quản trị chung cho cả một tổ chức, chính vì thế trường phái này còn được gọi là tư tưởng quản

trị tổ chức cổ điển.

Đây là tên gọi để chỉ các ý kiến về cách thức quản trị xí nghiệp do Henry Fayol ở Pháp và Max

Weber ở Đức nêu lên, cũng cùng thời với Taylor ở Mỹ

Max Weber (1864-1920):
- Là một nhà xã hội học người Đức, có nhiều đóng góp vào lý thuyết quản trị thông qua việc phát
triển một tổ chức quan liêu bàn giấy là cách hợp lý tổ chức một công ty phức tạp.
- Khái niệm quan liêu bàn giấy được định nghĩa là hệ thống chức vụ và nhiệm vụ được xác định rõ
ràng, phân công phân nhiệm chính xác, các mục tiêu phân biệt, hệ thống quyền hành có tôn ti trật
tự.
- Cơ sở tư tưởng của Weber là ý niệm thẩm quyền hợp pháp và hợp lý. Ngày nay thuật ngữ “quan
liêu” gợi lên hình ảnh một tổ chức cứng nhắc, lỗi thời, bị chìm ngập trong thủ tục hành chánh phiền
hà và nó hoàn toàn xa lạ với tư tưởng ban đầu của Weber.
- Thực chất những đặc tính của chủ nghĩa Weber là:
* Phân công lao động với thẩm quyền và trách nhiệm được quy định rõ và được hợp pháp hóa như
nhiệm vụ chính thức
* Các chức vụ được thiết lập theo hệ thống chỉ huy, mỗi chức vụ nằm dưới một chức vụ khác cao
hơn
* Nhân sự được tuyển dụng và thăng cấp theo khả năng qua thi cử, huấn luyện và kinh nghiệm
Các hành vi hành chánh và các quyết định phải thành văn bản
* Quản trị phải tách rời sở hữu
* Các nhà quản trị phải tuân thủ điều lệ và thủ tục. Luật lệ phải công bằng và được áp dụng thống

nhất cho mọi người.

Henry Fayol (1841-1925): Trang33
- Là một nhà quản trị hành chánh ở Pháp. Với tác phẩm “Quản trị công nghiệp và quản trị Tổng
quát. Khác với Taylor, cho rằng năng suất lao động kém là do công nhân không biết cách làm việc,
và không được kích thích kinh tế đầy đủ, Fayol cho rằng năng suất lao động của con người làm việc
chung trong tập thể tùy vào sự sắp xếp, tổ chức của nhà quản trị.
- Việc sắp xếp tổ chức đó được gọi là quản trị tổng quát và việc này cũng quan trọng như 5 việc
khác trong cơ sở sản xuất kinh doanh. 1. Sản xuất, 2. Tiếp thị hay Marketing, 3. Tài chính, 4. Quản
lý tài sản và con người, 5. Kế toán - thống kê.
- Để có thể làm tốt việc sắp xếp, tổ chức Xí nghiệp Fayol đã đề nghị các nhà quản trị nên theo 14
Nguyên tắc quản trị:
1. Phải phân công lao động
2. Phải xác định rõ mối quan hệ giữa quyền hành và trách nhiệm
3. Phải duy trì kỷ luật trong Xí nghiệp
4. Mỗi công nhân chỉ nhận lệnh từ một cấp chỉ huy trực tiếp duy nhất
5. Các nhà quản trị phải thống nhất ý kiến khi chỉ huy
6. Quyền lợi chung luôn luôn phải đặt trên quyền lợi riêng
7. Quyền lợi kinh tế phải tương xứng với công việc.
8. Quyền quyết định trong xí nghiệp phải tương xứng về một mối
9. Xí nghiệp phải được tổ chức theo cấp bậc từ giám đốc xuống đến công nhân
10. Sinh hoạt trong xí nghiệp phải có trật tự
11. Sự đối xử trong xí nghiệp phải công bình
12. Công việc của mỗi người trong xí nghiệp phải ổn định
13. Tôn trọng sáng kiến của mọi người

14. Xí nghiệp phải xây dựng cho được tin thần tập thế


Tóm lại
Trường phái hành chính chủ trương rằng năng suất lao động sẽ cao trong một tổ chức được sắp đặt
hợp lý
- Nó đóng góp rất nhiều trong lý luận cũng như thực hành quản trị, nhiều nguyên tắc quản trị của tư
tưởng này vẫn còn áp dụng ngày nay. Các hình thức tổ chức, các nguyên tắc tổ chức, quyền lực và
sự ủy quyền …đang ứng dụng phổ biến ngày nay chính là sự đóng góp quan trọng của trường phái
hành chánh.
Giới hạn: Trang34
Các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định, ít thay đổi, quan điểm quản trị cứng rắn, ít
chú ý đến con người và xã hội nên dễ dẫn đến việc xa rời thực tế. Nên vấn đề quan trọng là phải biết
cách vận dụng các nguyên tắc quản trị cho phù hợp với các yêu cầu thực tế chứ không phải là từ bỏ

các nguyên tắc đó.

Trích từ sách viewtopic.php?f=157&t=57415

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online