By co_be_dang_yeu3110
#986154 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội .Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm sáng tỏ một số khái niệm, vấn đề lý luận có liên quan đến hành vi đi lễ nhà thờ; xưng tội; cầu nguyện; sinh viên và một số đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên. Tìm hiểu thực trạng đi lễ nhà thờ ở sinh viên công giáo; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đi lễ nhà thờ của sinh viên công giáo đồng thời phân tích những ảnh hưởng của việc đi lễ nhà thờ trong đời sống sinh viên công giáo. Qua đó, đưa ra những kiến nghị giúp cho sinh viên công giáo sống tốt đời đẹp đạo
1. Lý do chọn đề tài
Tôn giáo là hiện tƣợng xã hội tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử loài ngƣời
đã xuất hiện từ buổi bình minh của nhân loại và tồn tại đến tận ngày này. Tôn
giáo thể hiện một nhu cầu tinh thần của các tín đồ, một nhu cầu có tính cộng
đồng, dân tộc, khu vực và nhân loại. Nó không chỉ là những niềm tin về cuộc
sống sau cái chết mà còn ảnh hƣởng đến cuộc sống thực tại của con ngƣời.
Một trong những tôn giáo ra đời sớm, tồn tại bền bỉ và có sức ảnh hƣởng
lớn nhất là Kito giáo. So với Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo thì Thiên Chúa
giáo tuy du nhập vào Việt Nam khá muộn, nhƣng trải qua thời gian, đạo
Thiên Chúa giáo vẫn có một chỗ đứng nhất định trong đời sống tôn giáo ở
Việt Nam. Những đóng góp của Thiên Chúa giáo đối với văn hoá dân tộc Việt
Nam thể hiện trên rất nhiều lĩnh vực: lối sống đạo, ngôn ngữ – chữ viết, báo
chí, văn chƣơng, kiến trúc….Ngày nay, trong sự phát triển nhƣ vũ bão của
khoa học hiện đại, đạo Thiên Chúa vẫn có những sức ảnh hƣởng mạnh mẽ.
Hiện ở Việt Nam đạo Công giáo đã có một vị trí vững chắc trong đời sống
tôn giáo. Đặc biệt, với tầng lớp sinh viên công giáo có vai trò quan trọng
trong đời sống tinh thần. Trong các buổi lễ tại các nhà thờ có thể thấy một số
lƣợng lớn thanh niên, sinh viên tham gia các thánh lễ. Họ thƣờng tập hợp
trong các hội sinh viên công giáo theo các tỉnh, hay giáo phận, tham gia
nhiều hoạt động sôi nổi nhằm củng cố niềm tin tôn giáo và tạo ra một môi
trƣờng sinh hoạt cho những ngƣời xa quê. Nhiều bạn trẻ sống đức tin rất vững
vàng. Tại các giáo xứ, giới trẻ tham gia vào các hội đoàn, chẳng hạn nhƣ sinh
viên công giáo, huynh trƣởng, giáo lý viên, ca đoàn…, rất nhiều bạn trẻ
không những đƣợc học hỏi, đào sâu và cảm nghiệm đƣợc giá trị của lời Chúa
mà còn đem ra thực hành, qua việc tham gia các hội đoàn này. Hơn nữa, một
số bạn trẻ đã trở thành những cộng tác viên rất đắc lực trong công tác tông đồ
và những hoạt động từ thiện của giáo xứ mình. Tóm lại, giới trẻ chúng ta
thƣờng đƣợc coi là tƣơng lai của đất nƣớc, là tinh hoa của dân tộc, là tầng lớp
của nét đẹp văn hóa, tôn giáo và truyền thống dân tộc, cũng nhƣ của Giáo
Hội. Tuy nhiên,các nhà lãnh đạo tôn giáo rất lo lắng, trƣớc sự sa sút ý thức
đạo đức của giới trẻ. Tại các xứ đạo, số bạn trẻ đi lễ đang giảm sút trầm trọng,
nhiều bạn trẻ ngày nay coi việc đi lễ là một gánh nặng; đi vì trách nhiệm, hoặc
vì ép buộc. Họ đến nhà thờ là vì cha mẹ thúc ép không đi không đƣợc, hay vì
không đi sợ mắc tội chứ không vì niềm tin và lòng mến của họ. Họ có mặt ở
nhà thờ nhƣng không hề ý thức mình đang có mặt ở đó để làm gì, chỉ mong
sao giờ lễ mau kết thúc. Một số đứng ngoài đƣờng dự lễ và từng cặp ngôi trên
xe gắn máy ôm nhau, đùa giỡn, chuyện trò… chẳng quan tâm thánh lễ đang
đến đâu và chủ tế đang làm gì, chỉ biết có ngƣời ra về là họ nổ máy chạy
thẳng. Một số khác bị những kẻ xấu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc
về những chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Vậy phải nhìn nhận thế nào cho
đúng về niềm tin Công giáo thể hiện qua hành vi đi lễ nhà thờ của sinh viên?
Việc đi lễ nhà thờ có ý nghĩa nhƣ thế nào trong đời sống của sinh viên Công
giáo?
Xuất phát từ những trăn trở đó, chúng tui tiến hành thực hiền đề tài:
“Hành vi đi lễ nhà thờ của sinh viên Công giáo. Những phân tích từ góc độ
tâm lý học xã hội”.
2. Mục đích nghiên cứu.
- Chỉ ra thực trạng của việc đi lễ nhà thờ trong sinh viên Công giáo (viết tắt:
SVCG) phân tích những nguyên nhân tâm lý có ảnh hƣởng đến hành vi đi lễ
nhà thờ của sinh viên. Qua đó, đƣa ra những kiến nghị giúp cho sinh viên
công giáo sống tốt đời đẹp đạo.
- Phân tích những ảnh hƣởng của hành vi đi lễ nhà thờ đến đời nhận thức,
hành vi của SVCG.
3. Đối tượng nghiên cứu
- Hành vi đi lễ nhà thờ của sinh viên Công giáo.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu lý luận: Làm sáng tỏ một số khái niệm, vấn đề lý luận có liên
quan trong đề tài
+ Khái niệm hành vi đi lễ nhà thờ
+ Khái niệm xƣng tội
+ Khái niệm Cầu nguyện
+ Khái niệm sinh viên và một số đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên
Nghiên cứu thực tiễn:
+ Tìm hiểu thực trạng đi lễ nhà thờ ở sinh viên
+ Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi đi lễ nhà thờ của sinh viên
+ Phân tích những ảnh hƣởng của việc đi lễ nhà thờ trong đời sống sinh viên
5. Khách thể nghiên cứu
- 200 sinh viên công giáo tại Hà Nội.
6. Phạm vi nghiên cứu
- Địa điểm: Nghiên cứu ở các quận Thanh Xuân và Đống Đa- Hà Nội
- Nội dung: Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào hành vi đi lễ của sinh viên
công giáo dựa trên việc thực hiện một số nghi lễ công giáo nhƣ cầu nguyện,
xƣng tôi, tham gia các hoạt động sinh hoạt nhà thờ.
7. Phương phâp nghiên cứu.
- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu
- Phƣơng pháp nghiên cứu bảng hỏi
- Phƣơng pháp phỏng vấn sâu
- Phƣơng pháp thống kê toán học
8. Giả thuyết nghiên cứu.
- Đa phần sinh viên công giáo đều tham gia các ngày lễ theo quy định của
giáo luật Công giáo.
- Sinh viên công giáo hiện nay đi lễ nhà thờ không chỉ do niềm tin tôn giáo
mà còn có các yếu tố khác tác động nhƣ: yếu tố gia đình, môi trƣờng sống,
các yếu tố tâm lý nhƣ bắt chƣớc, lây lan.
- Việc đi lễ nhà thờ ảnh hƣởng đến quan niệm sống, các hoạt động giao tiếp
sinh hoạt hàng ngày của SVCG.,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lekhanh76
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015820 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement