By nh0kwa0
#986006 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀILý do chọn đề tài.
Công tác thi hành án phạt tù của nước ta được xác định một trong những
nhiệm vụ cơ bản, quan trọng và xuyên suốt đó là giáo dục cảm hóa giáo dục phạm
nhân để họ nhận rõ tội lỗi, ăn năn, hối cải, tích cực lao động cải tạo trở thành người
lương thiện, có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc, đạo đức
của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Đảm bảo khi mãn hạn tù trở về tái hòa nhập cộng
đồng từ bỏ con đường phạm tội, trở thành người công dân lương thiện, có ích cho
xã hội.
Trong việc giáo dục nhân cách cho người phạm tội, Ban giám thị trại giam tổ
chức hoạt động lao động cho phạm nhân với mục đích thông qua lao động để giáo
dục phẩm chất đạo đức như tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tích lũy được
những kinh nghiệm về những quan hệ xã hội lành mạnh, sự nhận thức về giá trị và
thành quả lao động. Nếu không có thói quen lao động, không rèn mình trong lao
động họ sẽ gặp không ít những khó khăn, bất trắc trước cuộc sống sau này và con
đường hoàn lương của các phạm nhân sẽ lạc hướng, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ
Tư pháp – Bộ Công an, tổng số phạm nhân chấp hành án trong các trại giam những năm
qua có chiều hướng gia tăng: Năm 2009 số phạm nhân chấp hành án trong các trại giam
là 107.963 phạm nhân, đến năm 2013 tổng số phạm nhân là 126.729 , như vậy trong 4
năm số phạm nhân chấp hành án trong trại giam đã tăng thêm là 18.766 phạm nhân.
Trong đó, số phạm nhân không có nghề nghiệp hay nghề nghiệp không ổn định
luôn chiếm tỉ lệ cao (trên 40%), số phạm nhân đã được học và đào tạo có tay
nghề trước khi vào chấp hành án trong các trại giam chỉ đạt khoảng 8% tổng số
phạm nhân.
Thực tế công tác quản lý, giáo dục phạm nhân tại trại giam thời gian qua
cho thấy không ít vấn đề nảy sinh trong quá trình phạm nhân chấp hành án phạt tù,
có những phạm nhân tỏ ra chây lười, phản ứng quyết liệt, tự gây thương tích để nghỉ
lao động, lôi kéo, kích động phạm nhân khác chống lại cán bộ quản giáo...Hiện
2
tượng phạm nhân thờ ơ, coi thường lao động, vi phạm kỷ luật vẫn diễn ra dẫn đến
hậu quả tất yếu công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân chưa được đáp ứng. Kết quả
đó được phản ánh qua thực tiễn khảo sát người chấp hành xong án phạt tù trở về tái
hòa nhập cộng đồng, số người sử dụng được nghề học từ trại giam chiếm chưa tới
20%. Thực tế đó đặt ra cho các nhà khoa học, lực lượng Cảnh sát Thi hành án Hình
sự và Hỗ trợ Tư pháp, cho xã hội những băn khoăn, e sợ vấn đề về thái độ lao
động của phạm nhân với chế độ lao động trong các trại giam hiện nay. Những
nghiên cứu dưới góc độ Tâm lý học về lao động cải tạo chưa nhiều, đặc biệt là thái
độ của phạm nhân trong quá trình lao động ở trại giam chưa được nghiên cứu một
cách hệ thống. Bởi vậy việc nghiên cứu thái độ của phạm nhân và chỉ ra những yếu
tố tác động tới việc thực hiện chế độ lao động của phạm nhân để giáo dục họ trở
thành người có ích cho xã hội là vấn đề cấp thiết.
Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động lao động với quá trình cải tạo của
phạm nhân trong trại giam chúng tui lựa chọn đề tài “Thái độ lao động của phạm nhân
trong trại giam hiện nayThái độ của phạm nhân đối với việc chấp hành chế độ lao
động trong trại giam ” nhằm bổ sung thêm tài liệu tâm lý nghiên cứu về vấn đề lao
động của phạm nhân. Đồng thời kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần nâng cao
hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nhằm đưa họ trở thành người công
dân có ích cho gia đình và xã hội.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUMục đích nghiên cứu
Làm rõ thực trạng thái độ của phạm nhân đối với việc thực hiệnchấp hành
chế độ lao động trong các trại giam hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến
nghị nhằm hình thành thái độ lao động tích cực của phạm nhânằm góp phần vào
việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân ở trại giam.
3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨUĐối tƣợng nghiên cứu
Thái độ lao của phạm nhân đối với việc chấp hành thực hiện chế độ lao động
trong các trại giam.
4. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨUKhách thể nghiên cứu
Tổng số khách thể điều tra: 390 người, gồm:
4.1. Khách thể chính
3
Phạm nhân, gồm:
- 50 phạm nhân (điều tra thử)
- 250 phạm nhân (điều tra chính thức)
- 10 phạm nhân (phỏng vấn sâu)
- Tổng số: 310 phạm nhân
4.2. Khách thể phụ
80 cán bộ quản giáo
5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨUGiả thuyết nghiên cứu
Trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam có một số phạm nhân tỏ
thái độ chưa tích cực đối với việc lao động, học tập và rèn luyện thể hiện ở việc
phạm nhân chưa tích cực yên tâm cải tạo. Nguyên nhân chủ yếu là do phạm nhân đa
số phạm nhân muốn lao động tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà
nước, một số phạm nhân khác chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của lao động trong
quá trình cải tạo, lao động tự giác còn thấp.
6. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨUNhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thái độ và thái độ lao động của phạm
nhân nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài(khái niệm, một số biểu hiện thái độ
của phạm nhân, nhận thức, xúc cảm - tình cảm và hành vi của phạm nhân đối với
việc thực hiện chế độ lao động)
- Khảo sát thực trạng thái độ của phạm nhân đối với việc thực hiện chế độ lao
động trong trại giam và những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình này.
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài nhằm đề xuất những kiến nghị nhằm
hình thành thái độ lao động tích cực của phạm nhân
góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục cảm hóa phạm nhân đang
chấp hành hình phạt tù tại trại giam.
7. PHẠM VI NGHIÊN CỨUPhạm vi nghiên cứu
7.1. Giới hạn về nội dung
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng thái độ của phạm nhân đối với việc
chấp hànhviệc thực hiện chế độ lao động như: nhận thức của phạm nhân về yêu cầu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010732 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement