Bình luận xu hướng thị trường
Nội quy chuyên mục: Công cụ hữu ích: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Stanwick
#64541 1/ tất cả tranh chấp giữa các thương nhân với nhau đều có thể thỏa thuận chọn trọng tài thương mại để giải quyết?
2/ trong thủ tục phá sản danh nghề ,hợp tác xã,việc triệu tập hội nghi chủ nợ là thủ tục bắt buộc?
3/ tất cả danh nghề lâm vào tình trạng phá sản đều bị tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghề bị phá sản?
4/ tất cả các cty TNHH 1 thành viên đều phải có kiểm soát viên?
5/ chủ sở có của cty TNHH 1 thành viên có thể cho người khác thuê cty TNHH đó?
6/ những doanh nghề có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại việt nam chỉ được hoạt đông theo hình thức cty TNHH?
7/ thành viên cty TNHH được làm cổ đông trong cty cổ phần?
8/chỉ có cty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn?
9/ tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại hội cùng cổ đổngcua cty cổ phần đó?
10/ trong cty hợp danh,giám đốc có thể dược thuê để điều hành công chuyện hàng ngày của cty?
11/ thành viên lũy vốn bất được tham gia (nhà) dự và biểu quyết trong cuộc họp hội cùng thành viên cty hợp danh?
12/ thành viên hợp danh của 1 cty hợp danh có quyền tự do lũy vốn vào các doanh nghề khác?
13/ doanh nghề tư nhân có thể cùng thời là thành viên hợp danh của cty hợp danh?
14/ doanh nghề tư nhân có thể cho thuê doanh nghề của mình ?
15/giải quyết tranh chấp bằng trọng tài bất được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước?
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ TRẢ LỜI CỦA CÁC BAN MÌNH VÔ CUNG THANKS
By Akub
#64563 1.Đúng.

Vì trọng tài là một cách giải quyết tranh chấp do các bên phát sinh tranh chấp có thỏa thuận và lựa chọn.

2.Đúng.

Theo chương V luật phá sản doanh nghiệp.

3. Sai

Do nếu doanh nghề phục hồi được thì bất tuyên bố phá sản nữa.

4.Sai

Theo Đ67 mục b luật doanh nghiệp.

5.Đúng

Theo Đ64 luật doanh ngiệp

6.Sai

Do có thể lũy vốn vào công ty cổ phần.....

7.Đúng

Vì cả 2 đều chịu trách nhiệm có hạn với phần vốn góp.

8.Đúng

Do đặc trưng của cty cổ phần

9.SAI

Cổ đông sở có cổ phần ưu đái cổ tức bất có quyền biểu quyết

10.Đúng

Theo K1 D135 luật doanh nghiệp, nếu điều lệ công ty quy định.

11.Sai

Theo K1 D140 luật doanh nghiệp.

12.Đúng

Do thành viên hợp danh chỉ chịu trách nhiệm có hạn bằng số trước mình đóng lũy vào công ty hợp danh.

13.Đúng.

Do doanh nghề tư nhân tuy chịu trách nhiệm không hạn về các nghĩa vụ của doanh nghiệp. NHưng khi tham gia (nhà) góp vốn vào công ty hợp danh thì chịu trách nhiệm có hạn về số vốn góp. Như vậy chuyện góp vốn vào công ty hợp danh không gây đối lập hay mâu thuẫn về lợi ích và không bị cấm.

14.Đúng.

Giải thích theo quyền của doanh nghiệp:Đ 8 luật doanh nghiệp

15.Sai

Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, mà phán quyết trọng tài không được các bên thi hành nhưng nếu có đơn yêu cầu tòa án buộc bên kia phải thi hành phán quyết của trọng tài, thì lúc này cưỡng chế nhà nước sẽ được áp dụng.


Chúc bạn trả thành bài tập. Lưu ý với bạn là những câu hỏi dạng này bạn cần giải thích rõ ràng để bảo vệ quan điểm của mình, vì sẽ có những câu hỏi dưới dạng quan điểm. Nên quan trọng là bạn giải thích sao cho có tính thuyết phục.

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement