By Oliverios
#78218 Mọi người ơi. Cho B hỏi chút này.
Nộp BC thuế GTGT trễ bị phạt thế nào? Khoản thuế phạt đó mình tự tính hay thuế sẽ tính?
VD: Cty mình tới hiện tại chưa nộp BC thuế GTGT tháng 3->7.2009. Tháng 3, khoản thuế GTGT phải nộp là 2.300.000 vnd.
Vậy sẽ bị phạt như thế nào? (ai sẽ tính khoản phạt này, tỷ lệ bao nhiêu?)
Thanks all nhé.
Nhanh gium B với!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Billie
#78231 Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Mục II phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính:2. Mức xử phạt trước là 0,05% số trước thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.Số ngày chậm nộp trước thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời (gian) hạn nộp thuế theo quy định, thời (gian) hạn gia (nhà) hạn nộp thuế, thời (gian) hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờì hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế vừa nộp đủ số trước thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp trước vào Ngân sách Nhà nước.3. Người nộp thuế tự xác định số trước phạt chậm nộp. Việc xác định số trước phạt chậm nộp được căn cứ vào số trước thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp trước thuế và mức xử phạt theo chỉ dẫn tại điểm 2 Mục này. Số trước phạt chậm nộp = Số trước thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp trước thuế Trường hợp người nộp thuế bất tự xác định hay xác định bất đúng số trước phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số trước phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời (gian) hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp trước thuế và trước phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số trước thuế nợ và trước phạt chậm nộp. Cơ quan thuế hàng tháng thông báo số trước thuế nợ, số trước phạt còn phải nộp tính đến tháng được thông báo đối với trường hợp đến kỳ nộp thuế của tháng tiếp sau mà người nộp thuế vẫn chưa nộp trước thuế, trước phạt còn nợ của các tháng trước đó.5. Người nộp thuế bất bị phạt chậm nộp tính trên số trước thuế nợ trong thời (gian) gian gia (nhà) hạn nộp thuế.
By Felicio
#78263 Trích: Nguyên văn bởi binh0985 Mọi người ơi. Cho B hỏi chút này.Nộp BC thuế GTGT trễ bị phạt thế nào? Khoản thuế phạt đó mình tự tính hay thuế sẽ tính? VD: Cty mình tới hiện tại chưa nộp BC thuế GTGT tháng 3->7.2009. Tháng 3, khoản thuế GTGT phải nộp là 2.300.000 vnd.Vậy sẽ bị phạt như thế nào? (ai sẽ tính khoản phạt này, tỷ lệ bao nhiêu?)Thanks all nhé.Nhanh gium B với! Trích TT61/2007:3. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời (gian) hạn quy định: 3.1. Phạt cảnh cáo hay phạt trước 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 100.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 1.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ 5 đến 10 ngày làm việc;3.2. Phạt trước 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất dưới 200.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 2.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày làm việc;3.3. Phạt trước 1.650.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 300.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 3.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày làm việc;3.4. Phạt trước 2.200.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 400.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 4.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày làm việc;3.5. Phạt trước 2.750.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 500.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 5.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày làm việc;3.6. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời (gian) hạn quy định và cơ quan thuế vừa ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời (gian) hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số trước thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Mục này và tiếp tục theo dõi số thuế chậm nộp để xử phạt chậm nộp trước thuế theo chỉ dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư này. Số ngày chậm nộp trước thuế làm căn cứ xử phạt được tính từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ phát sinh số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, đến ngày người nộp thuế nộp số trước thuế chậm nộp. Đồng thời (gian) cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.3.7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại điểm 3 Mục này bao gồm cả thời (gian) gian được gia (nhà) hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 3.8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại điểm 3 Mục này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời (gian) gian được gia (nhà) hạn thời (gian) hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia (nhà) hạn thời (gian) hạn nộp thuế;1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp trước thuế của người nộp thuế, bao gồm:1.1. Nộp trước thuế chậm so với thời (gian) hạn quy định, thời (gian) hạn được gia (nhà) hạn nộp thuế, thời (gian) hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.2. Mức xử phạt trước là 0,05% số trước thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.Số ngày chậm nộp trước thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời (gian) hạn nộp thuế theo quy định, thời (gian) hạn gia (nhà) hạn nộp thuế, thời (gian) hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờì hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế vừa nộp đủ số trước thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp trước vào Ngân sách Nhà nước.3. Người nộp thuế tự xác định số trước phạt chậm nộp. Việc xác định số trước phạt chậm nộp được căn cứ vào số trước thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp trước thuế và mức xử phạt theo chỉ dẫn tại điểm 2 Mục này.Số trước phạt chậm nộp = Số trước thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp trước thuế Trường hợp người nộp thuế bất tự xác định hay xác định bất đúng số trước phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số trước phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
By Dilwyn
#78265 Trích: Nguyên văn bởi binh0985 Mọi người ơi. Cho B hỏi chút này.Nộp BC thuế GTGT trễ bị phạt thế nào? Khoản thuế phạt đó mình tự tính hay thuế sẽ tính? VD: Cty mình tới hiện tại chưa nộp BC thuế GTGT tháng 3->7.2009. Tháng 3, khoản thuế GTGT phải nộp là 2.300.000 vnd.Vậy sẽ bị phạt như thế nào? (ai sẽ tính khoản phạt này, tỷ lệ bao nhiêu?)Thanks all nhé.Nhanh gium B với! Báo cáo tháng 3/2009 => hạn chót nộp 20/04/2009. Tới thời (gian) điểm này vừa quá hạn 90 ngày làm chuyện => căn cứ điều 14 nghị định 98 => phạt 1 lần thuế.Báo cáo tháng 4, 5, 6, 7/2009 có mức phạt theo đoạn trích ở dưới là 2.750.000 + 550.000 (1 tình tiết tăng nặng). Trích: Nguyên văn bởi Linh_suchuoi Trích TT61/2007:3. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời (gian) hạn quy định: 3.1. Phạt cảnh cáo hay phạt trước 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 100.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 1.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ 5 đến 10 ngày làm việc;3.2. Phạt trước 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất dưới 200.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 2.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày làm việc;3.3. Phạt trước 1.650.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 300.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 3.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày làm việc;3.4. Phạt trước 2.200.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 400.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 4.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày làm việc;3.5. Phạt trước 2.750.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức trước phạt tối thiểu bất thấp hơn 500.000 cùng hay có tình tiết tăng nặng thì mức trước phạt tối (nhiều) đa không quá 5.000.000 cùng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời (gian) hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày làm việc;3.6. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời (gian) hạn quy định và cơ quan thuế vừa ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời (gian) hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số trước thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Mục này và tiếp tục theo dõi số thuế chậm nộp để xử phạt chậm nộp trước thuế theo chỉ dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư này. Số ngày chậm nộp trước thuế làm căn cứ xử phạt được tính từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ phát sinh số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, đến ngày người nộp thuế nộp số trước thuế chậm nộp. Đồng thời (gian) cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.3.7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại điểm 3 Mục này bao gồm cả thời (gian) gian được gia (nhà) hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 3.8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại điểm 3 Mục này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời (gian) gian được gia (nhà) hạn thời (gian) hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia (nhà) hạn thời (gian) hạn nộp thuế;1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp trước thuế của người nộp thuế, bao gồm:1.1. Nộp trước thuế chậm so với thời (gian) hạn quy định, thời (gian) hạn được gia (nhà) hạn nộp thuế, thời (gian) hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.2. Mức xử phạt trước là 0,05% số trước thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.Số ngày chậm nộp trước thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời (gian) hạn nộp thuế theo quy định, thời (gian) hạn gia (nhà) hạn nộp thuế, thời (gian) hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờì hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế vừa nộp đủ số trước thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp trước vào Ngân sách Nhà nước.3. Người nộp thuế tự xác định số trước phạt chậm nộp. Việc xác định số trước phạt chậm nộp được căn cứ vào số trước thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp trước thuế và mức xử phạt theo chỉ dẫn tại điểm 2 Mục này.Số trước phạt chậm nộp = Số trước thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp trước thuế Trường hợp người nộp thuế bất tự xác định hay xác định bất đúng số trước phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số trước phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
By sep_truong
#78290 Trích: Nguyên văn bởi hoahaiduong0 cho t hỏi với, nếu như công ty t trong tháng không fat sinh hoạt động gì, nhưng lại không kê khai nộp thuế thì trước phạt được tính như thế nào? Nếu trong tháng bất phát sinh họat động gì nhưng bạn vẫn phải kê khai để nộp cho cơ quan thuế. Bạn sẽ bị phạt về hành vi chậm nộp tờ khai thuế.
By Drugi
#78300 Trích: Nguyên văn bởi binh0985 Mọi người ơi. Cho B hỏi chút này.Nộp BC thuế GTGT trễ bị phạt thế nào? Khoản thuế phạt đó mình tự tính hay thuế sẽ tính? VD: Cty mình tới hiện tại chưa nộp BC thuế GTGT tháng 3->7.2009. Tháng 3, khoản thuế GTGT phải nộp là 2.300.000 vnd.Vậy sẽ bị phạt như thế nào? (ai sẽ tính khoản phạt này, tỷ lệ bao nhiêu?)Thanks all nhé.Nhanh gium B với! Mức phạt là 0.05% trên ngày mình tự tính
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement