By Birkhed
#74996 Câu 26: Tổ chức giao tài sản là các công ty kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất, bán nhà thuộc sở có nhà nước theo nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ thì có sử dụng hóa đơn không?Trả lời: Căn cứ Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của BTC về thu lệ phí trước bạ và công văn số 4591 TCT/NV4 ngày 17/10/2000 của TCT về chuyện hóa đơn nộp thuế trước bạ thì các tổ chức giao tài sản là các công ty kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất, bán nhà thuộc sở có nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính Phủ thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia (nhà) tăng, mẫu số 01-GTKT-3LL, được quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về chuyện in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn bán hàng.Câu 27: Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng cho một khách hàng với nhiều chủng loại, kiểu cỡ, quy cách hàng hóa nhưng có cùng mức thuế suất thuế giá trị gia (nhà) tăng thì đơn vị bán hàng có thể lập một hóa đơn chỉ ghi tổng giá hàng hóa bán ra, bất ghi trực tiếp từng mặt hàng trên hóa đơn; kèm bảng kê rõ hơn tên, số lượng, đơn vị tính và giá trị hàng hóa được hay không?Trả lời: Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ đều phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu trước phát sinh theo quy định. Khi lập hóa đơn, bên bán phải ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực đúng các nội dung, yếu tố quy định trên hóa đơn. Do đó, chuyện ghi và sử dụng hóa đơn như vừa nói ở trên là bất đúng quy định.Trường hợp này cơ sở kinh doanh bán hàng phải viết và xuất nhiều số hóa đơn, ghi rõ từng mặt hàng trên các số hóa đơn, theo đúng các nội dung, yếu tố quy định trên hóa đơn.Câu 28: Trường hợp ghi danh mục hàng hóa bán ra trên nhiều số hóa đơn, nhưng bất cộng trước hàng, trước thuế giá trị gia (nhà) tăng, giá thanh toán theo từng số hóa đơn mà đến số hóa đơn cuối cùng mới cộng tổng giá bán, thuế giá trị gia (nhà) tăng, tổng giá thanh toán của toàn bộ số hóa đơn thì nên phải thực hiện như thế nào mới được chấp nhận là hóa đơn đúng quy định?Trả lời: Căn cứ vào Điểm 3, mục IV, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC thì khi lập hóa đơn cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Đối với hóa đơn giá trị gia (nhà) tăng phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế giá trị gia (nhà) tăng, tổng giá thanh toán vừa có thuế. Nếu bán nhiều hàng hóa, phát hành nhiều số hóa đơn cùng một lúc thì cơ sở phải ghi tách danh mục hàng hóa, cộng giá bán, thuế giá trị gia (nhà) tăng, giá thanh toán theo từng số hóa đơn.Trường hợp ghi và sử dụng hóa đơn như câu hỏi vừa nêu thì toàn bộ các số hóa đơn trên phải liền số với nhau và số hóa đơn cuối cùng phải tổng hợp và ghi rõ số tổng giá bán, thuế giá trị gia (nhà) tăng, tổng giá thanh toán của toàn bộ các số hóa đơn trước.Câu 29: Trường hợp người bán vừa xuất hàng và lập hóa đơn, người mua khi nhận hàng phát hiện số lượng hàng hóa bị thiếu so với số lượng ghi trên hóa đơn, thì bên bán và bên mua xử lý như thế nào?Trả lời: Trường hợp trên, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế GTGT của hàng hóa xuất thiếu, lý do chênh lệch. Nếu bên bán thống nhất với bên mua bất xuất bổ sung số hàng hóa bị thiếu hụt thì bên bán lập hóa đơn điều chỉnh số lượng, giá trị và số thuế GTGT. Hóa đơn ghi rõ là điều chỉnh cho hàng hóa tại hóa đơn số....., ký hiệu....., ngày..... tháng của hóa đơn. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra, đầu vào (công văn số 4002 TCT/NV1 ngày 4/10/2001).Câu 30: Trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế giá trị gia (nhà) tăng khác nhau (sử dụng hóa đơn khác nhau: giá trị gia (nhà) tăng và bán hàng) có quan hệ mua bán hàng hóa, người bán vừa xuất hóa đơn, người mua vừa nhận hàng, nhưng do hàng hóa bất đúng quy cách chất lượng, phải trả lại hàng hóa, thì bên bán và bên mua phải làm gì để chuyện trả lại hàng hợp lệ, đúng quy định.Trả lời: Theo chỉ dẫn tại Điểm 5.8, mục IV, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: * Trường hợp bên bán nộp thuế giá trị gia (nhà) tăng theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế giá trị gia (nhà) tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng khi bên mua xuất trả hàng hóa do bất đúng quy cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế giá trị gia (nhà) tăng của hàng hóa trả lại; trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn bán hàng ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại rõ hơn giá chưa có thuế giá trị gia (nhà) tăng, thuế giá trị gia (nhà) tăng, tổng giá thanh toán có thuế theo hóa đơn bên bán vừa xuất (số..., ký hiệu..., ngày... tháng của hóa đơn) và gửi kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn bán hàng và biên bản vừa được lập, bên mua hạch toán giảm giá vốn, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa vừa bán ra và số thuế giá trị gia (nhà) tăng vừa kê khai bằng cách ghi số âm theo hóa đơn xuất trả trên mẫu số 02/GTGT (bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) để trừ bớt số thuế giá trị gia (nhà) tăng đầu ra trong tháng và giảm trừ doanh thu. * Trường hợp người mua sử dụng hóa đơn giá trị gia (nhà) tăng, người bán sử dụng hóa đơn thông thường, khi bên mua xuất trả hàng hóa do bất đúng quy cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế giá trị gia (nhà) tăng vừa tính khấu trừ của số hàng hóa ghi trên hóa đơn mua hàng; trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn giá trị gia (nhà) tăng ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hóa đơn bên bán vừa xuất (chỉ ghi tổng giá hàng hóa, bất ghi dòng thuế giá trị gia (nhà) tăng, số..., ký hiệu..., ngày... tháng của hóa đơn) và gửi kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn này bên mua hạch toán giảm giá vốn và giảm trừ số thuế giá trị gia (nhà) tăng vừa khấu trừ bằng cách ghi số âm trên mẫu số 05/GTGT (bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng) để trừ bớt giá trị hàng hóa mua vào và số thuế giá trị gia (nhà) tăng đầu vào trong tháng, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa bán ra và giảm trừ doanh thu.Câu 31: Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh vừa xuất bán hàng hóa, dịch vụ bất đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh giảm giá, hay trường hợp số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn cao hơn số lượng hàng hóa thực xuất thì chuyện điều chỉnh hóa đơn có được ghi âm không?Trả lời: Căn cứ Công văn số 2297/TCT-NV4 ngày 13/06/2002 và công văn số 3381/TCT-NV5 của Tổng cục Thuế thì: * Trường hợp phải điều chỉnh giảm giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hay có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá giảm theo hóa đơn bán hàng (số..., ký hiệu..., ngày..., tháng..., năm... của tờø hóa đơn), lý do giảm giá, cùng thời bên bán lập hóa đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh (không ghi hóa đơn âm). Trên tờ hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ: “Điều chỉnh giảm giá cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số..., ký hiệu..., “. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh giảm giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào. * Đối với trường hợp số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn cao hơn số lượng hàng hóa thực xuất thì chuyện điều chỉnh hóa đơn cũng thực hiện tương tự như trường hợp phải điều chỉnh giảm giá bán hàng hóa nêu trên.Câu 32: Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê nhà của các hộ gia (nhà) đình bất có đăng ký kinh doanh để hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy khoản chi phí thuê nhà có được xem là chi phí hợp lý để trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghề không?Trả lời: Căn cứ Điểm 1.8, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC và công văn số 1972/TCT-AC ngày 16/05/2000 của Tổng cục Thuế thì hộ cho thuê nhà phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ kèm theo hợp cùng thuê nhà gửi Chi cục Thuế quận, huyện trực tiếp quản lý đăng ký thuế và kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho thuê mặt bằng theo quy định. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (không thu tiền) và thu thuế giá trị gia (nhà) tăng, thuế thu nhập doanh nghề theo mức ấn định trên từng số hóa đơn. Hóa đơn cấp lẻ là loại hóa đơn bán hàng thông thường, và được lập tại cơ quan thuế, liên 1, 2: Giao cho người được cấp hóa đơn, sau đó người được cấp hóa đơn giao liên 2 cho cơ sở đi thuê nhà, căn cứ hóa đơn này cơ sở đi thuê đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập chịu thuế, liên 3: Lưu tại cơ quan thuế. Hóa đơn cấp lẻ phải được đóng dấu của cơ quan thuế nơi lập hóa đơn vào phía trên bên trái của từng liên hóa đơn.Câu 33: Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh khi mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán bất có hóa đơn bán hàng thì cơ sở sử dụng chứng từ như thế nào là hợp lý?Trả lời: Căn cứ Điều 10, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý hóa đơn bán hàng thì trường hợp cơ sở có thu mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán bất có hóa đơn bán hàng thì phải lập hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản (theo mẫu số: 06TMH-3LL Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính) giao cho người bán; trường hợp thu mua hàng hóa có giá trị từ 1 triệu cùng trở lên hay mua nhiều lần của một người thì phải căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng: Họ, tên, địa chỉ của người bán; số lượng, đơn giá, tổng số trước thanh toán và yêu cầu người bán ký tên, nhận liên 2 của tờ hóa đơn.Câu 34: Những doanh nghề nào được phép in hóa đơn?Trả lời: Căn cứ công văn số 3090 /TC-TCT ngày 01 tháng 04 năm 2002 của Bộ Tài chính danh sách các doanh nghề đuợc phép in hóa đơn như sau: Stt Tên nhà in1 Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 - TP.HCM2 Công ty in Tài chínhNghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội3 Công ty in Tài chính (Chi nhánh tại TP. HCM )22 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP. HCM4 Công ty Mặt Trời VàngTầng 14, tòa nhà FORTUNA TOWER, 6 b, Láng Hạ, Hà Nội5 Xí nghề in Bưu điện564 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội6 Xí nghề in Tài chính - Sở Vật giá TP. HCM717 Trần Hưng Đạo, Q5, TP. HCM7 Xí Nghiệp in Thống kê TP. HCM176 Hùng Vương, Q11, TP. HCM8 Công ty Phát hành biểu mẫu thống kêLáng Thượng, Đống Đa, Hà Nội9 Xí nghề in và phát hành biểu mẫu Nghệ AnSố 5 đường Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An10 Xí nghề in Ba Đình96 Lê Hoàn, Thành phố Thanh Hóa11 Nhà in Báo Thanh HóaSố 3 Nguyễn Du, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa12 Xí nghề in tỉnh Gia Lai112 Lê Lợi, Thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai13 Xí nghề In Bình Định114 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định14 Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM15 Công ty Mỹ thuật Trung ương, Bộ Văn hóa-Thông tinSố 5 Giang Văn Minh, Đống Đa, Hà Nội16 Xí nghề in vé Hà Nội - Liên hiệp Đường sắt Việt Nam126 Lê Duẩn, Hà Nội17 Công ty in Tài chính Đà Nẵng14 Trần Phú, TP Đà Nẵng18 Công ty in Thống kê và sản xuất bao bì Huế18 Phạm Hồng Thái, TP Huế19 Công ty In Hàng khôngSân bay Gia Lâm - Hà Nội20 Nhà in Ngân hàng II442 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP. HCM21 Xí nghề 951 - Ban Cơ yếu Chính phủ (Xuân Hòa - Mê Linh - Vĩnh Phúc )22 Công ty In Tổng hợp Hà Nội67 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội23 Viện Kỹ thuật Công an - Bộ Công an24 Xí Nghiệp In Nam Hưng155 Sư Vạn Hạnh nối dài, TP. HCM25 Công ty in Quảng NinhĐường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long26 Công ty Dịch vụ Thương mại Đức Tiến46 Nguyễn Thiệp, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội27 Công ty in Nam Định57 Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định28 Xí nghề Bản đồ 1, Công ty Trắc đất bản đồ9 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Chago
#75008 Có những điểm ở trên hình như rất cũ. Ví dụ thông tư 122 vừa bị thay thế bởi thông tư 120/2003. Rồi lại bị thay thế bởi các thông tư 32 và hiện nay là thông tư 129.
Blog Tâm sự:
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
By Bradfurd
#75038 The còn khi mua hàng ở các cửa hàng họ giao hóa đơn bán lẻ thì mình phải làm sao với chúng?
By Cale
#75043 Trích: Nguyên văn bởi dung2712 The còn khi mua hàng ở các cửa hàng họ giao hóa đơn bán lẻ thì mình phải làm sao với chúng? Thì cầm về chứ sao nữa (nếu họ khăng khăng bất xuất hóa đơn BTC và ta bất còn lựa chọn nào khác). Thiệt hại thuộc về chúng ta.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online