By Beaton
#63765 Vừa rồi em gặp rất nhiều khó khăn để tìm chỉ dẫn kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN. Em có tý tài liệu bác nào cần tham tiềmo nhé. Tài liệu chuẩn đó.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ trước lương, trước công cho cá nhân cư trú) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ][01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...……[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………. ....... [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ: ……………………………………........ .........................................[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: .......................A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGSTT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền1 Tổng số lao động trong kỳ [08] Người 2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ 3 Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người 4 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ 5 Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người 6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ [13] VNĐ B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGSTT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền1 Tổng số lao động trong kỳ. [14] Người a Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10% [15] Người b Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20% [16] Người 2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ. [17] VNĐ a Tổng thu nhập trả cho lao động vừa khấu trừ 10% [18] VNĐ b Tổng thu nhập trả cho lao động vừa khấu trừ 20% [19] VNĐ 3 Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ. [20] VNĐ a Tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ 10%. [21] VNĐ b Tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ 20%. [22] VNĐ tui cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu vừa khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm …....NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬPKý tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 02/KK-TNCN THEO THÁNGban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định rõ hơn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Phần thông tin chung: Chỉ tiêu số [01] - Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm). Trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu cùng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý. Việc xác định khai thuế theo tháng hay quý được căn cứ vào số thuế phát sinh của tháng đầu tiên trong năm. Chỉ tiêu số [02] - Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng chữ in HOA Chỉ tiêu [03] - Mã số thuế: Ghi đầy đủ ngựa số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hay Thông báo ngựa số thuế do cơ quan thuế cấpChỉ tiêu [04] - Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh vừa đăng ký với cơ quan thuế. Trong trường hợp địa chỉ trụ sở khác với địa chỉ nhận thông báo thuế thì ghi địa chỉ nhận thông báo thuế.Chỉ tiêu [05], [06], [07] Ghi rõ số điện thoại, số fax, địa chỉ email để cơ quan thuế tiện liên hệ khi cần thiết (nếu bất có thì bỏ trống).Phần A. Thu nhập từ trước lương, trước công của cá nhân có ký hợp cùng lao độngChỉ tiêu [08] Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động (số người thực tế được trả lương) mà đơn vị ký hợp cùng lao động, đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được trả lương trong quý kể cả trường hợp lao động vừa thôi chuyện trong quý đó.Chỉ tiêu [09] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm trước lương, trước thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất trước lương, trước công mà cơ quan chi trả thu nhập vừa chi trả cho cá nhân ký hợp cùng lao động Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ trước lương, trước công sau khi vừa trừ đi các khoản giảm trừ gia (nhà) cảnh, đóng lũy bảo hiểm bắt buộc, đóng lũy từ thiện, nhân đạo, khuyến học)Đối với kỳ khai thuế quý, số lao động thuộc diện khấu trừ thuế là số người có thu nhập tính thuế trong quý, kể cả trường hợp lao động vừa thôi chuyện trong quý đó. Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ trước lương, trước công sau khi vừa trừ đi các khoản giảm trừ gia (nhà) cảnh, đóng lũy bảo hiểm bắt buộc, đóng lũy từ thiện, nhân đạo, khuyến học.Cơ quan chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân.Chỉ tiêu [11] - Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.Chỉ tiêu [12] - Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: là tổng số người phụ thuộc được giảm trừ của lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được giảm trừ trong quý kể cả trường hợp người phụ thuộc bất còn được tính giảm trừ tính đến thời (gian) điểm lập tờ khai.Chỉ tiêu [13] - Tổng số thuế thu nhập vừa khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập vừa khấu trừ của lao động có thu nhập tính thuế theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phầnPHẦN B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGChỉ tiêu [14] - Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà cơ quan chi trả thu nhập bất ký hợp cùng lao động trong kỳ. Đối với kỳ khai thuế quý, tổng số lao động trong kỳ là số người thực tế được trả trước công, trước thù lao mà cơ quan chi trả thu nhập bất ký hợp cùng lao động trong quý, bao gồm cả các trường hợp vừa kết thúc công chuyện tính đến thời (gian) điểm lập tờ khai. Chỉ tiêu [14] = Chỉ tiêu [15] + Chỉ tiêu [16]Chỉ tiêu [15] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10%: là tổng số lao động vừa có ngựa số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập bất ký hợp cùng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên. Chỉ tiêu [16] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20%: là tổng số lao động chưa có ngựa số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập bất ký hợp cùng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên. Chỉ tiêu [17] - Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng trước công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả bất ký hợp cùng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.Chỉ tiêu [17] = Chỉ tiêu [18] + Chỉ tiêu [19]Chỉ tiêu [18] - Tổng thu nhập trả cho lao động vừa khấu trừ 10%: là tổng trước công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân vừa có ngựa số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả bất ký hợp cùng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.Chỉ tiêu [19] - Tổng số thu nhập trả cho lao động vừa khấu trừ 20%: là tổng trước công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân chưa có ngựa số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả bất ký hợp cùng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.Trường hợp cá nhân có thu nhập từ trước công, trước thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000 đồng/lần trở lên) trong kỳ khai thuế chưa có ngựa số thuế, cơ quan chi trả đang tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thuế suất 20% nhưng đến thời (gian) điểm kê khai, người lao động vừa có ngựa số thuế thì cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% và kê khai vào chỉ tiêu [18]. Chỉ tiêu [20] - Tổng số thuế thu nhập vừa khấu trừ trong kỳ: là số thuế thu nhập vừa khấu trừ từ trước công, trước thù lao, chi khác… trả cho cá nhân mà cơ quan chi trả bất ký hợp cùng lao động trong kỳ. Chỉ tiêu [20] = Chỉ tiêu [21] + Chỉ tiêu [22]Chỉ tiêu [21] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ 10%: Chỉ tiêu [21] = [18] x 10%Chỉ tiêu [22] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ 20%: Chỉ tiêu [22] = [19] x 20%
By hoangdieuthuy_89
#63799 chào cả nhàMình muồn hỏi cách kê khai thuế TNCN Mình làm ở 1 dự án của Thụy Điển thì kê khai thuế TNCN theo mẫu 02 hay 03 hay 04Cả nhà ai biết giúp mình nhé
By Kenrick
#63815 Trích: Nguyên văn bởi thai minh chào cả nhàMình muồn hỏi cách kê khai thuế TNCN Mình làm ở 1 dự án của Thụy Điển thì kê khai thuế TNCN theo mẫu 02 hay 03 hay 04Cả nhà ai biết giúp mình nhé Bạn kê theo bảng kê 02/KK-TNCN nhé
By Ezhno
#63835 Trích: Nguyên văn bởi dalatbuon Bạn kê theo bảng kê 02/KK-TNCN nhé Nếu công ty k có phát sinh nộp thuế TNCN thì ghi những mục nào trong mẫu 02/KK-TNCN vậy bạn? Thank nhiều.
By Egerton
#63850 Tháng 1-09 mình lỡ khai theo mẫu cũ số 01-TNCN rồi. Mình có phải khai lại và nộp lại không? Bây giờ nộp lại thì có làm sao không nhỉ?
By Anton
#63870 Trích: Nguyên văn bởi meocoi1186 Tháng 1-09 mình lỡ khai theo mẫu cũ số 01-TNCN rồi. Mình có phải khai lại và nộp lại không? Bây giờ nộp lại thì có làm sao không nhỉ? Bạn phải kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN và mang bản cũ lênphòng chốngkế toán kê khai thuế xin nhận lại bản vừa nộp. Sau đó bạn xuống văn thư xin đổi bản kê khai mới. Họ sẽ bất phạt đâu bạn vì trong bản khai cũ vừa có đóng ngày nộp lúc trước.
By Botulf
#63879 Cả nhà ơi, mình muốn hỏi:Mình bất hiểu lắm chỉ tiêu 9 của biểu mẫu kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN ,Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm trước lương, trước thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất trước lương, trước công mà cơ quan chi trả thu nhập vừa chi trả cho cá nhân ký hợp cùng lao động.và chỉ tiêu 11 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.Cho mình hỏi thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế chi trả cho người lao động thuộc diện khấu trừ là như thế nào.Cơ quan mình là một đơn vị sản xuất kinh doanh, nhưng số người lao động có hai loại: Lao động có ký hợp cùng từ 1 năm trở lên và lao động ký hợp động lao động có thời (gian) hạn hợp cùng dưới 3 tháng. Vậy thì khi kê TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN như thế nào ?Mọi người giúp mình với nhé, Thank nhiều nhiều
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Cả nhà ơi, mình muốn hỏi:Mình bất hiểu lắm chỉ tiêu 9 của biểu mẫu kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN ,Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm trước lương, trước thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất trước lương, trước công mà cơ quan chi trả thu nhập vừa chi trả cho cá nhân ký hợp cùng lao động. và chỉ tiêu 11 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập. Cho mình hỏi thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế chi trả cho người lao động thuộc diện khấu trừ là như thế nào. Cơ quan mình là một đơn vị sản xuất kinh doanh, nhưng số người lao động có hai loại: Lao động có ký hợp cùng từ 1 năm trở lên và lao động ký hợp động lao động có thời (gian) hạn hợp cùng dưới 3 tháng. Vậy thì khi kê TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN như thế nào ? Mọi người giúp mình với nhé, Thank nhiều nhiều
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Cả nhà ơi, mình muốn hỏi:Mình bất hiểu lắm chỉ tiêu 9 của biểu mẫu kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN ,Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm trước lương, trước thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất trước lương, trước công mà cơ quan chi trả thu nhập vừa chi trả cho cá nhân ký hợp cùng lao động. và chỉ tiêu 11 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập. Cho mình hỏi thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế chi trả cho người lao động thuộc diện khấu trừ là như thế nào. Cơ quan mình là một đơn vị sản xuất kinh doanh, nhưng số người lao động có hai loại: Lao động có ký hợp cùng từ 1 năm trở lên và lao động ký hợp động lao động có thời (gian) hạn hợp cùng dưới 3 tháng. Vậy thì khi kê TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN như thế nào ? Mọi người giúp mình với nhé, Thank nhiều nhiều
By jpow_vn
#63898 Trích: Nguyên văn bởi N_nguyen781 Nếu công ty k có phát sinh nộp thuế TNCN thì ghi những mục nào trong mẫu 02/KK-TNCN vậy bạn? Thank nhiều. Trích: Nguyên văn bởi duongthinh tháng trước Cq e nộp tờ khai TNCN, nhung tháng này k phát sinh thu nhập chịu thuế co phải nộp tờ khai k? Nếu bất có phát sinh thu nhập chịu thuế bạn vẫn phải làm tờ khai
By Bartlet
#63919 Trích: Nguyên văn bởi dalatbuon Nếu bất có phát sinh thu nhập chịu thuế bạn vẫn phải làm tờ khai Mọi người trong cty bất phải đóng thuế TNCN nhưng mình vẫn tờ khai đăng ký TNCN. Vậy hàng tháng, quý mình có fải làm tờ khai ko? Mọi người giúp mình nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement