By hi_sam
By copedangyeu_tt
#132493 Nếu mình không nhầm, thì sau 6 tháng nhận hóa đơn, bên bạn vẫn không thanh toán qua ngân hàng, thì sẽ không được khấu trừ thuế, mà tính thẳng vào chi phí luôn.

Chúc bạn buổi tối tốt lành.
By Daith
#132549
Trích:Nguyên văn bởi zinzinHH


Thank bạn rất nhiều, cho mình hỏi thêm: có quy định về thời (gian) hạn thanh toán của các hóa đơn trên 20tr không?


Bạn đọc cái này xem sao:

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 10220/BTC-TCT

V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, trả thuế GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Bộ Tài chính nhận được công văn, ý kiến của các Cục thuế và cơ sở kinh doanh hỏi về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu cùng trở lên để được khấu trừ GTGT. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia (nhà) tăng đầu vào như sau:

“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định rõ hơn và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia (nhà) tăng đầu vào như sau:

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.... Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo cách bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng trước có giá trị từ 20 triệu cùng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

Tại điểm 1.3.b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT chỉ dẫn như sau:

“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dưới hai mươi triệu cùng theo giá vừa có thuế GTGT.

Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn trên hai mươi triệu cùng theo giá vừa có thuế GTGT nếu bất có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì bất được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.... Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo cách thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các cách thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp cùng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng; Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng trước có giá trị từ 20 triệu cùng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế giá trị gia (nhà) tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ cách thanh toán được quy định cụ thể trong hợp cùng vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào”.Căn cứ các chỉ dẫn trên, Bộ Tài chính chỉ dẫn việc thực hiện sau:1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu cùng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh chuyện chuyển trước từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hay lệnh chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định.

2. Các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo cách thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà cách thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp cùng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về chuyện thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng.

b) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo cách bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba (ngoài trường hợp nêu tại tiết a điểm này) mà cách thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp cùng thì phải có hợp cùng vay, mượn trước dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển trước từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền.

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì chuyện thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định cụ thể trong hợp cùng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hay thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.3. Các chứng từ và trường hợp sau đây bất đủ điều kiện để được khấu trừ, trả thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu cùng trở lên:

a) Chứng từ bên mua nộp trước mặt vào tài khoản của bên bán.

b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức bất phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các trường hợp khác bất đáp ứng được điều kiện nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn này.

4. Một số trường hợp khác

4.1. Tại điểm 5.1, 5.3 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ dẫn về Luật quản lý Thuế chỉ dẫn như sau:

“5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế vừa nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm chuyện nào, bất phụ thuộc vào thời (gian) hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

......

5.3. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm trước thuế, trước phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hay được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo.”

Căn cứ chỉ dẫn trên, trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán theo cách trả chậm, trả lũy có giá trị hàng hoá dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế, đến thời (gian) hạn thanh toán nếu bất có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì bất được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào vừa khấu trừ của giá trị hàng hoá bất có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh vừa điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào vừa khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá bất có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh chuyện thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh có quyền khai bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

4.2. Trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghề có đơn vị hạch toán phụ thuộc có phát sinh hoá đơn GTGT nhưng bất có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì quan hệ thanh toán trước hàng mang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh hay giữa công ty trong tập đoàn vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT.

5. Đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu cùng trở lên trong thời (gian) gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009 có chứng từ chứng minh chuyện nộp trước mặt vào tài khoản bên bán hay có chứng từ chuyển trước vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

6. Cơ quan thuế có trách nhiệm chỉ dẫn doanh nghiệp, cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng phục vụ mình để thực hiện chuyển trước từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, dính mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời (gian) về Bộ Tài chính để được giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST, PC, TCNH, Cục TCDN;

- Lưu: VT; TCT (VT, PC, KK, CS(3)). KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

__________________

AUDITOR, AASCS COPANY

________________________________________
By yaourt2212
#132610
Trích:Nguyên văn bởi zinzinHH


Công ty tui mua hàng hóa đơn trị giá 41.000.000đ, thuế VAT 4.100.000 vừa thanh toán qua ngân hàng 40.000.000đ. Phần còn lại thanh toán bằng trước mặt. Vậy trong trường hợp này công ty tui có được khấu trừ thuế 4,1tr không? Nếu bất thì được khấu trừ bao nhiêu? Có văn bản nào quy định không? Xin tất cả người giúp đỡ. Công ty tui có rất nhiều khách hàng như vậy.


phần thuế GTGT chỉ được khấu trừ tương ứng với gia (nhà) trị thanh toán qua ngân hàng , cái này ghi rõ trong thông tư 129 chỉ dẫn thi hành luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 tại phần điều kiện khấu trừ và trả thuế GTGT .
By nguyenvannhiem1988
#132649 Thank bạn rất nhiều, cho mình hỏi thêm: có quy định về thời (gian) hạn thanh toán của các hóa đơn trên 20tr không?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement