By Cace
#8998 ko phát sinh cũng phải nộp tờ khai bạn a
By Chago
By anh_yeu_vo
#9300 Trích: Nguyên văn bởi phongkhong24 không phát sinh nhưng bạn phải nộp tờ khai thuế TNCN theo quý bạn nhé Chi cục thuế chổ mình bảo bất phát sinh bất nên phải nộp cuối năm quyết toán.
By andoangian
#9344 Chào các bạn,Mình có công văn này hay hay gửi các bạn tham tiềmo. Trích: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2970 /TCT-TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 V/v Khai và quyết toán thuế TNCNđối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua Tổng cục thuế nhận được công văn và ý kiến của một số Cục thuế đất phương hỏi về chuyện khai thuế tháng và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:1. Về khai thuế tháng: - Tại tiết 2.1.1,điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn việc khai thuế tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau: ” Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo chỉ dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng”Căn cứ chỉ dẫn nêu trên, tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong tháng nếu có phát sinh chuyện khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện kê khai hàng tháng theo mẫu số 02/KK-TNCN (đối với thu nhập từ trước lương, trước công ) và nộp tờ khai cho cơ quan thuế theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập bất phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời (gian) chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.- Tại tiết 2.1.2 điểm 2 Mục II Phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên qui định: ” Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân vừa khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu cùng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quí. Thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quí sau.”Đề nghị các Cục thuế chỉ dẫn các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trên đất bàn tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng chỉ dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. 2.Về quyết toán thuế:Tại tiết 2.1.3, điểm 2,Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn việc khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau: ” Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế bất phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay bất có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo qui định cụ thể sau:- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê rõ hơn sau:+ Bảng kê thu nhập từ trước lương, trước công trả cho cá nhân có ký hợp cùng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, bất phân biệt thu nhập vừa đến mức phải nộp hay chưa phải nộp thuế.... ............... Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế cần nghiên cứu và cập nhập một cách đầy đủ về chính sách cũng như các chỉ dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân, cùng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn trong nội bộ cũng như đối với cơ quan chi trả và người nộp thuế nhằm thực hiện tốt Luật thuế TNCN. Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và tổ chức thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: vừa ký- Như trên.- Ban PC, CST- Lưu VT, TNCN. Vân Phạm Duy Khương
By Wat
#9397 Xin thưa với bạn là "không phát sinh các khỏan thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN, hay có phát sinh các khỏan thu nhập thuộc diện chịu thuế nhưng bất phải thực hiện khấu trừ thuế (ví dụ: thu nhập từ trước lương, trước công trả cho người lao động hàng tháng từ 4 triệu cùng trở xuống có giảm trừ gia (nhà) cảnh cho bản thân người nộp thuế) thì bất phải lập tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế hàng tháng Trích nguyên văn CV 5376/CT-TTHT ngày 08/07/2009 của Cục thuế Tp.HCMĐồng chí nào cần CV mail cho tui để tui gửi qua, giờ lubu quá không browse được
By Prewitt
#9493 Trích: Nguyên văn bởi mysterman Xin thưa với bạn là "không phát sinh các khỏan thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN, hay có phát sinh các khỏan thu nhập thuộc diện chịu thuế nhưng bất phải thực hiện khấu trừ thuế (ví dụ: thu nhập từ trước lương, trước công trả cho người lao động hàng tháng từ 4 triệu cùng trở xuống có giảm trừ gia (nhà) cảnh cho bản thân người nộp thuế) thì bất phải lập tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế hàng tháng Trích nguyên văn CV 5376/CT-TTHT ngày 08/07/2009 của Cục thuế Tp.HCMĐồng chí nào cần CV mail cho tui để tui gửi qua, giờ lubu quá không browse được Anh cho em xin cái CV này được bất ạ! Em đang phân vân bất biết làm như thế nào. Tại cty em nhỏ nên chưa có ai thuộc diện chịu thuế TNCN cả nhưng tất cả người làm em rối quá. Lúc làm lúc không em không biết thế nào cho ok
By usa_star
#9541 Trích: Nguyên văn bởi mysterman Xin thưa với bạn là "không phát sinh các khỏan thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN, hay có phát sinh các khỏan thu nhập thuộc diện chịu thuế nhưng bất phải thực hiện khấu trừ thuế (ví dụ: thu nhập từ trước lương, trước công trả cho người lao động hàng tháng từ 4 triệu cùng trở xuống có giảm trừ gia (nhà) cảnh cho bản thân người nộp thuế) thì bất phải lập tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế hàng tháng Trích nguyên văn CV 5376/CT-TTHT ngày 08/07/2009 của Cục thuế Tp.HCMĐồng chí nào cần CV mail cho tui để tui gửi qua, giờ lubu quá không browse được Cái này có áp dụng trên toàn quốc bất bác? Cục thuế Quảng ninh vẫn phải kê khai dù bất phát sinh thu nhập chịu thuế
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement