By Turner
#116524 cho em hỏi nghiệp vụ " Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 23tr" phải hạch toán như thế nào?và trình tự để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp?. thanks.
By tranghp83
#116583 Trích:
Nguyên văn bởi tieuthunhinh cho em hỏi nghiệp vụ " Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 23tr" phải hạch toán như thế nào?và trình tự để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp?. thanks.
N133C111,112,331Thuế TNDN phải nộp = (doanh thu - giá vốn - chi phí bán hàng - Chi phí quản lý + doanh thu tài chính - chi phí tài chính + thu nhập khác - chi phí khác) * 25%
By linhxinh_sweetcandy
#116630 Trích:
Nguyên văn bởi tieuthunhinh cho em hỏi nghiệp vụ " Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 23tr" phải hạch toán như thế nào?và trình tự để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp?. thanks.
Khi bạn mua hàng ghi:N 156,152,153,211....N 1331C 111,112,331Đến cuối tháng bạn tập hợp lại TK 1331 (cả bên nợ và bên có) ra số dư cuối tháng, số dư cuối tháng này bất định khoản vì nó vừa định khoản trong từng lần phát sinh, con số này chỉ là tổng hợp.Để xác định số thuế TNDN bạn phải xác định doanh thu trong kỳ (511, 512, 515, 711...) và các khoản giảm trừ doanh thu (531, 521...), các chi phí hợp lý khác (632, 641, 642...). Thu nhập tính thuế = doanh thu - các khoản giảm trừ doanh thu - chi phí hợp lý (CP hợp lý khi tính thuế TNDN là những chi phí có hoá đơn, chứng từ hợp lệ).Chúc bạn thành công!
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích:
Nguyên văn bởi Linh_suchuoi N133C111,112,331
Định khoản N133/C111,112,331 vừa được định khoản khi mua hàng, nếu cuối tháng Linh tổng hợp lại bằng định khoản này thì "Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ" sẽ tăng gấp đôi đấy. Trích:
Nguyên văn bởi Linh_suchuoi Thuế TNDN phải nộp = (doanh thu - giá vốn - chi phí bán hàng - Chi phí quản lý + doanh thu tài chính - chi phí tài chính + thu nhập khác - chi phí khác) * 25%
Còn thiếu các khoản giảm trừ doanh thu nữa
By trecontimdoco
#116685 Trích:
Nguyên văn bởi tieuthunhinh cho em hỏi nghiệp vụ " Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 23tr" phải hạch toán như thế nào?và trình tự để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp?. thanks.
Bạn hỏi "Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 23tr" phải hạch toán như thế nào, theo mình hiểu thì bạn vừa kê khai thuế GTGT đv và tập hợp được trên N133:23tr, bước tiếp theo là k/c C133 sang N333 để xđ thuế phải nộpCòn trình tự để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì làm theo Trang là chuẩn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement