By p3h30_h4ppj
#105482 Theo TT130 thì chi phí hợp lý là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Khoản trước thưởng cho nguời lao động dịp tết trung thu có được coi là chi phí hợp lý không(có qui định cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể)
By copecodon_1411
#105519 Trích:
Nguyên văn bởi Loan1989 Theo TT130 thì chi phí hợp lý là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Khoản trước thưởng cho nguời lao động dịp tết trung thu có được coi là chi phí hợp lý không(có qui định cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể)
Nếu có quy định cụ thể là bao nhiêu trước thì được bạn ạ vì khi đó người lao động được quyền đòi nếu DN bất chi và cơ quan thuế cũng dễ quản lý.
By hoa_cuctrang10
#105536 Trích:
Nguyên văn bởi biennhohtx05 Nếu có quy định cụ thể là bao nhiêu trước thì được bạn ạ vì khi đó người lao động được quyền đòi nếu DN bất chi và cơ quan thuế cũng dễ quản lý.
Đồng ý là có trong thỏa ước lao động tập thể nhưng luật bất cho thì làm sao đưa vào CP hợp lý khi quyết toán thuế hả bạn. Luật cho phép các loại thưởng như: năng suất, sáng chế, doanh số thì được đưa vào chi phí hợp lý, còn thưởng các lễ thì lấy từ quỹ phúc lợi ( nếu có) hay từ lợi nhuận sau thuế để chi
By Culvanawd
#105590 Trích:
Nguyên văn bởi khoinhat Đồng ý là có trong thỏa ước lao động tập thể nhưng luật bất cho thì làm sao đưa vào CP hợp lý khi quyết toán thuế hả bạn. Luật cho phép các loại thưởng như: năng suất, sáng chế, doanh số thì được đưa vào chi phí hợp lý, còn thưởng các lễ thì lấy từ quỹ phúc lợi ( nếu có) hay từ lợi nhuận sau thuế để chi
Mình căn cứ vào đoạn này đấy chứ (trích trong TT 130)

Trích:
b) Các khoản trước thưởng cho người lao động bất mang tính chất trước lương, các khoản trước thưởng bất được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể.
Đây là các khoản bất được tính vào chi phí hợp lý, vì vậy các khoản thưởng có mang tính chất trước lương, khoản thưởng có được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp cùng lao động hay thỏa ước lao động tập thể thì được tính vào chi phí hợp lý. Không biết mình hiểu vậy có sai với ý của BTC không nhỉ.
By nguyendinhvinhyk
#105613 Trích:
Nguyên văn bởi biennhohtx05 Mình căn cứ vào đoạn này đấy chứ (trích trong TT 130) Đây là các khoản bất được tính vào chi phí hợp lý, vì vậy các khoản thưởng có mang tính chất trước lương, khoản thưởng có được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp cùng lao động hay thỏa ước lao động tập thể thì được tính vào chi phí hợp lý. Không biết mình hiểu vậy có sai với ý của BTC không nhỉ.
CV 3749/TCT-CS ngày 06 tháng 10 năm 2008 Của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việcChính sách Thuế có nêu rõ như sau:Tại điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định rõ hơn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghề hướng dẫn chi phí bất tính vào chi phí hợp lý: ''Chi phí trước lương, trước công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể. Chi phí trước lương, trước công chi bất có hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời (gian) vụ hay vụ việc. Các khoản trước thưởng cho người lao động bất mang tính chất trước lương và bất được ghi trong hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể'' Căn cứ vào các hương dẫn nêu trên, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và xuất nhập khẩu Thành Đông có hợp cùng lao động, thoả ước lao động tập thể với người lao động trong đó quy định khoản trước thưởng ''theo tính chất công việc, theo quy định của công ty, kể cả tháng lương thứ 13 phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương''; cùng thời hàng năm có họp Hội cùng quản trị, có biên bản cùng ý chi lương tháng 13 và có đầy đủ các chứng từ chi và chữ ký nhận của người lao động thì trước lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với khoản trước thưởng dùng quỹ lương chi cho người lao động nhân ngày lễ được xác định là khoản trước thưởng nên bất được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy thông tư 130/2008 Hướng dẫn thi hành NĐ124/2008 mới hơi TT 134/2007 nhưng khoản trước thưởng bất được tính là CP hợp lý khi quyết toán Thuế TNDN bất có thay đổi nhiều, nên em nghĩ Công văn này vẫn dùng được chứ ạ????
By chuot_ngoc
#105625 Trích:
Nguyên văn bởi Redmoon Trích CV 3749/TCT-CS ngày 06 tháng 10 năm 2008 Của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việcChính sách Thuế có nêu rõ như sau:

Tại điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định rõ hơn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghề hướng dẫn chi phí bất tính vào chi phí hợp lý: ''Chi phí trước lương, trước công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể. Chi phí trước lương, trước công chi bất có hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời (gian) vụ hay vụ việc. Các khoản trước thưởng cho người lao động bất mang tính chất trước lương và bất được ghi trong hợp cùng lao động hay thoả ước lao động tập thể''
Căn cứ vào các hương dẫn nêu trên, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và xuất nhập khẩu Thành Đông có hợp cùng lao động, thoả ước lao động tập thể với người lao động trong đó quy định khoản trước thưởng ''theo tính chất công việc, theo quy định của công ty, kể cả tháng lương thứ 13 phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương''; cùng thời hàng năm có họp Hội cùng quản trị, có biên bản cùng ý chi lương tháng 13 và có đầy đủ các chứng từ chi và chữ ký nhận của người lao động thì trước lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đối với khoản trước thưởng dùng quỹ lương chi cho người lao động nhân ngày lễ được xác định là khoản trước thưởng nên bất được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tuy thông tư 130/2008 Hướng dẫn thi hành NĐ124/2008 mới hơi TT 134/2007 nhưng khoản trước thưởng bất được tính là CP hợp lý khi quyết toán Thuế TNDN bất có thay đổi nhiều, nên em nghĩ Công văn này vẫn dùng được chứ ạ????
Thank bạn rất nhiều, nhưng cái CV này cũ rồi, các căn cứ của nó cũng vừa hết hiệu lực. Tuy nhiên nội dung thì tương đối tương tự nhau. Để mình hỏi lại cho chắc đã.(vì có nội dung T/t là trước ăn ca bây giờ bất bị giới hạn nữa rồi)
Thank bạn.
By bigsun2007
#105629 Theo mình chi trước trung thu bất phải là chi phí hợp lý..bởi vì nó bất liên quan trực tiếp đến hoạt động sant xuất kinh doanh bạn ạ. Tiền đo bạn chi ra từ quỹ phúc lợi của công ty.
By Devon
#105704 Trích:
Nguyên văn bởi Loan1989 Theo TT130 thì chi phí hợp lý là các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Khoản trước thưởng cho nguời lao động dịp tết trung thu có được coi là chi phí hợp lý không(có qui định cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể)
theo qui định của Luật thuế TNDN thì tất cả những khỏan thu nhập của người lao động có dính chữ thưởng ( trừ tháng lương thứ 13 được thỏa thuận trong HĐLĐ) thì hãy sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi nhé bạn.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement