By thientrangtrannguyen
#101221 tui thấy công văn này hay và có ích. Chắc hẳn các mem nhà mình phải xử lý vụ hoá đơn chứng từ nhiều, vậy các mem chú ý theo nội dung công văn này nhé!BỘ TÀI CHÍNH-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Số: 7333/BTC-TCTV/v: xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngBộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế đất phương đề nghị chỉ dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về chuyện này, Bộ Tài chính chỉ dẫn như sau:1. Các quy định về chính sách thuế liên quan đến sử dụng, quản lý hóa đơn và hóa đơn bất hợp pháp hiện hành.1.1. Quy định về hóa đơnĐiểm 2, điểm 3.1 Phần C Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định:Điểm 2: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của chính phủ ngoài chuyện bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Điều trên nếu làm thất thoát trước thuế của Ngân sách Nhà nước thì:2.1. Bị truy thu đủ số thuế trốn.2.2. Bị xử phạt về thuế theo quy định tại các Luật thuế. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.Điểm 3.1: “… Đối với tổ chức, cá nhân vừa mua hóa đơn nhưng sử dụng bất hợp pháp (bỏ trốn) thì hóa đơn đó bất được chấp nhận kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT hay trả thuế GTGT và bất được tính vào chi phí hợp lý”1.2. Quy định về thuế giá trị gia (nhà) tăngĐiểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế giá trị gia (nhà) tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh bất được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng bất đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT bất ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được đúng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá vừa có thuế GTGT); bất ghi hay ghi bất đúng tên, địa chỉ, ngựa số thuế của người bán nên bất xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giá, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa hơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị bất đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hay trao đổi.”1.3 Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệpĐiểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế thu nhập doanh nghề quy định: “Cơ sở kinh doanh bất được tính vào chi phí các khoản chi bất có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hay hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp.Điểm 7 Phần Đ, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ quan thuế được quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghề đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:- Không thực hiện hay thực hiện bất đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.- Không kê khai hay kê khai bất đúng căn cứ để tính thuế hay bất chứng minh được các căn cứ vừa ghi trong tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế..”1.4. Quy định ấn định theo yếu tố:Điểm 2.1 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và chỉ dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định rõ hơn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định.“Người nộp thuế theo phương pháp kê khai ấn định từng yếu tố liên quan đến chuyện xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:2.1. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán bất đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán bất đầy đủ, bất chính xác, trung thực dẫn đến bất xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp”.1.5. Quy định về kế toán:Tại Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nguyên tắc phù hợp của kế toán cơ bản” Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến chuyện tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương tứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ làm ra (tạo) ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hay chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”1.6. Quy định về hóa đơn bất hợp pháp.Điểm 4.4 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế giá trị gia (nhà) tăng. Mục V Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 chỉ dẫn thực hiện vi phạm pháp luật về thuế quy định 7 trường hợp hóa đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng được coi là bất hợp pháp.2. Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế, cơ quan thuế xử lý đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể như sau:2.1 Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan công an, cơ quan chức năng khác trong quá trình kiểm tra, xác minh, điều tra vừa có kết luận hóa đơn do cơ sở kinh doanh sử dụng là bất hợp pháp thì:2.1.1. Cơ sở kinh doanh bất được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trường hợp vừa khấu trừ (hay vừa được hoàn) thì cơ quan thuế xử lý truy thu, truy trả số thuế GTGT vừa khấu trừ (đã hoàn).2.1.2. Cơ sở kinh doanh bất được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghề giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hóa đơn bất hợp pháp.2.1.3. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh: cơ sở kinh doanh có mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; có hợp cùng mua bán, văn bản thanh lý hợp cùng (nếu có); có phiếu xuất, nhập kho, chứng từ thanh toán trước và hạch toán kế toán theo đúng quy định; cơ sở kinh doanh có cam kết chuyện mua hàng hóa, dịch vụ là có thật, hàng hóa, dịch vụ mua vào vừa được bán ra có kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán đầy đủ và cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật thì cơ quan thuế thực hiện ấn định chi phí mua hàng, chi phí mua dịch vụ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán vào chi phí trước ngày 1/7/2007; hay ấn định theo yếu tố chi phí mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điểm 2.1. Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán vào chi phí từ ngày 1/7/2007.Khi xử lý ấn định chi phí, cơ quan thuế có thể tham tiềmo giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời (gian) điểm, hay giá mua, giá bán của các doanh nghề kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hay giá bán của doanh nghề kinh doanh cùng mặt hàng xác định chi phí mua hàng, chi phí mua dịch vụ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vừa bị cơ quan thuế xử lý bất cho tính giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và cơ sở kinh doanh bất có khiếu nại hay có khiếu nại nhưng vừa hết thời (gian) hiệu thì bất xử lý hồi tố theo quy định ấn định chi phí nêu tại mục này.2.1.4. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, cụ thể:- Trường hợp chuyện sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế nhưng chưa đủ căn cứ để yêu cầu cơ quan điều tra để xử lý hình sự thì đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trước ngày 1/7/2007 cơ quan thuế thực hiện xử phạt theo quy định tại Chương II Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và các văn bản chỉ dẫn thi hành; đối với trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ ngày 1/7/2007 cơ quan thuế thực hiện xử phạt theo quy định tại Mục III, Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.- Trường hợp chuyện sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế và có đủ căn cứ để xử lý hình sự thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ của cơ sở kinh doanh vi phạm cho cơ quan công an để thực hiện xử lý hình sự theo quy định.2.1.5. Trường hợp chuyện sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng bất dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế thì cơ sở kinh doanh bị phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định tại khoản 4 Điều 14 hay khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.2.2. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn để kê khai khấu trừ thuế GTGT, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà thời (gian) điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa, dịch vụ mua vào và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật chuyện mua bán là có thật, có hợp cùng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp cùng (nếu có), phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền; hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh vừa bán ra và vừa kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Khi cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác trong quá trình kiểm tra, xác minh, điều tra kết luận hóa đơn do cơ sở kinh doanh sử dụng là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ sở kinh doanh bị xử lý như điểm 2.1 nêu trên.3. Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan thuế có căn cứ kết luận cơ sở kinh doanh có hành vi xuất hóa đơn khống (hóa đơn bất kèm hàng hóa bán ra) và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng bất kèm theo hàng hóa mua vào để hợp thức tính vào chi phí (hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra đều là hóa đơn xuất khống bất kèm theo hàng hóa) thì cơ quan thuế thực hiện loại trừ doanh thu loại trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cùng thời xử phạt theo quy định tại Điều 14, 15, 16 Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn và có văn bản gửi đến cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn khống và cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn khống của cơ sở bị xử phạt để thông báo hành vi xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn khống.Bộ Tài chính chỉ dẫn để cơ quan thuế các đất phương được biết. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu còn có dính mắc đề nghị báo cáo kịp thời (gian) để Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết./. Nơi nhận:- Như trên;- Vụ PC, TTra, CST;- Ban PC, TTra, KTNB (TCT);- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)); KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By Chet
#139924 tui thấy công văn này hay và có ích. Chắc hẳn các mem nhà mình phải xử lý vụ hoá đơn chứng từ nhiều, vậy các mem chú ý theo nội dung công văn này nhé!BỘ TÀI CHÍNH

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-

Số: 7333/BTC-TCT

V/v: xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế đất phương đề nghị chỉ dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về chuyện này, Bộ Tài chính chỉ dẫn như sau:

1. Các quy định về chính sách thuế liên quan đến sử dụng, quản lý hóa đơn và hóa đơn bất hợp pháp hiện hành.

1.1. Quy định về hóa đơn

Điểm 2, điểm 3.1 Phần C Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định:

Điểm 2: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của chính phủ ngoài chuyện bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các Điều trên nếu làm thất thoát trước thuế của Ngân sách Nhà nước thì:

2.1. Bị truy thu đủ số thuế trốn.

2.2. Bị xử phạt về thuế theo quy định tại các Luật thuế. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Điểm 3.1: “… Đối với tổ chức, cá nhân vừa mua hóa đơn nhưng sử dụng bất hợp pháp (bỏ trốn) thì hóa đơn đó không được chấp nhận kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT hay trả thuế GTGT và không được tính vào chi phí hợp lý”

1.2. Quy định về thuế giá trị gia (nhà) tăng

Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế giá trị gia (nhà) tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được đúng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá vừa có thuế GTGT); không ghi hay ghi không đúng tên, địa chỉ, ngựa số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giá, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa hơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hay trao đổi.”

1.3 Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế thu nhập doanh nghề quy định: “Cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hay hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Điểm 7 Phần Đ, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ quan thuế được quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghề đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:

- Không thực hiện hay thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Không kê khai hay kê khai không đúng căn cứ để tính thuế hay không chứng minh được các căn cứ vừa ghi trong tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế..”

1.4. Quy định ấn định theo yếu tố:

Điểm 2.1 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và chỉ dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định rõ hơn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định.

“Người nộp thuế theo phương pháp kê khai ấn định từng yếu tố liên quan đến chuyện xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

2.1. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp”.

1.5. Quy định về kế toán:

Tại Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nguyên tắc phù hợp của kế toán cơ bản” Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến chuyện tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương tứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ làm ra (tạo) ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hay chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

1.6. Quy định về hóa đơn bất hợp pháp.

Điểm 4.4 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế giá trị gia (nhà) tăng. Mục V Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 chỉ dẫn thực hiện vi phạm pháp luật về thuế quy định 7 trường hợp hóa đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng được coi là không hợp pháp.

2. Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế, cơ quan thuế xử lý đối với từng trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

2.1 Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan công an, cơ quan chức năng khác trong quá trình kiểm tra, xác minh, điều tra vừa có kết luận hóa đơn do cơ sở kinh doanh sử dụng là bất hợp pháp thì:

2.1.1. Cơ sở kinh doanh không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trường hợp vừa khấu trừ (hay vừa được hoàn) thì cơ quan thuế xử lý truy thu, truy trả số thuế GTGT vừa khấu trừ (đã hoàn).

2.1.2. Cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghề giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hóa đơn bất hợp pháp.

2.1.3. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh: cơ sở kinh doanh có mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; có hợp cùng mua bán, văn bản thanh lý hợp cùng (nếu có); có phiếu xuất, nhập kho, chứng từ thanh toán trước và hạch toán kế toán theo đúng quy định; cơ sở kinh doanh có cam kết chuyện mua hàng hóa, dịch vụ là có thật, hàng hóa, dịch vụ mua vào vừa được bán ra có kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán đầy đủ và cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật thì cơ quan thuế thực hiện ấn định chi phí mua hàng, chi phí mua dịch vụ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán vào chi phí trước ngày 1/7/2007; hay ấn định theo yếu tố chi phí mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điểm 2.1. Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán vào chi phí từ ngày 1/7/2007.

Khi xử lý ấn định chi phí, cơ quan thuế có thể tham tiềmo giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời (gian) điểm, hay giá mua, giá bán của các doanh nghề kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hay giá bán của doanh nghề kinh doanh cùng mặt hàng xác định chi phí mua hàng, chi phí mua dịch vụ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp vừa bị cơ quan thuế xử lý không cho tính giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và cơ sở kinh doanh không có khiếu nại hay có khiếu nại nhưng vừa hết thời (gian) hiệu thì không xử lý hồi tố theo quy định ấn định chi phí nêu tại mục này.

2.1.4. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, cụ thể:

- Trường hợp chuyện sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế nhưng chưa đủ căn cứ để yêu cầu cơ quan điều tra để xử lý hình sự thì đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trước ngày 1/7/2007 cơ quan thuế thực hiện xử phạt theo quy định tại Chương II Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và các văn bản chỉ dẫn thi hành; đối với trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ ngày 1/7/2007 cơ quan thuế thực hiện xử phạt theo quy định tại Mục III, Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp chuyện sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế và có đủ căn cứ để xử lý hình sự thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ của cơ sở kinh doanh vi phạm cho cơ quan công an để thực hiện xử lý hình sự theo quy định.

2.1.5. Trường hợp chuyện sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng không dẫn đến thiếu thuế, gian lận thuế, trốn thuế thì cơ sở kinh doanh bị phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định tại khoản 4 Điều 14 hay khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

2.2. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn để kê khai khấu trừ thuế GTGT, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà thời (gian) điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa, dịch vụ mua vào và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật chuyện mua bán là có thật, có hợp cùng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp cùng (nếu có), phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền; hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh vừa bán ra và vừa kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khi cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác trong quá trình kiểm tra, xác minh, điều tra kết luận hóa đơn do cơ sở kinh doanh sử dụng là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ sở kinh doanh bị xử lý như điểm 2.1 nêu trên.

3. Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan thuế có căn cứ kết luận cơ sở kinh doanh có hành vi xuất hóa đơn khống (hóa đơn không kèm hàng hóa bán ra) và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cũng không kèm theo hàng hóa mua vào để hợp thức tính vào chi phí (hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra đều là hóa đơn xuất khống không kèm theo hàng hóa) thì cơ quan thuế thực hiện loại trừ doanh thu loại trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cùng thời xử phạt theo quy định tại Điều 14, 15, 16 Chương III Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về chuyện in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn và có văn bản gửi đến cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn khống và cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn khống của cơ sở bị xử phạt để thông báo hành vi xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn khống.

Bộ Tài chính chỉ dẫn để cơ quan thuế các đất phương được biết. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu còn có dính mắc đề nghị báo cáo kịp thời (gian) để Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC, TTra, CST;

- Ban PC, TTra, KTNB (TCT);

- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)); KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement