Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By intelli_prof
#511059 Hôm nay ngồi rảnh chả biết làm gì Thịnh xin sẻ chia cách làm hình nền yahoo cho nó phong cách tí.
Đầu tiên xin show cái đề mô mới làm nhé.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Sau đây là hướng dẩn của mình.

Đầu tiên bạn download soft rehack về máy.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bạn copy file res_msgr.dll ra 1 chỗ nào đó tùy bạn.
-Mở rehack lên. Chọn File ~>Open~> mở file res_msgr.dll
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!-Sau khi mở file res_msgr.dll rehack sẽ hiện ra như này:
- các bạn chọn Dialog -> tìm đến 929 -> 1033 hay 1066. Sau đó chèn đoạn code này vào dưới cùng:
"CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 315, 385"


Đường dẩn của file này là.
Trích dẫn


C:\Program File\Yahoo!\Messenger\res_msgr.dll (đối với phiên bản Y!M 9)

C:\Program File\Yahoo!\Messenger\resources\\res_msgr.dll (đối với phiên bản Y!M 10 và trở lên)
Tiếp đến các bạn edit nhé

929 DIALOGEX 0, 0, 166, 307
STYLE WS_CHILD
EXSTYLE WS_EX_CONTROLPARENT
CAPTION ""
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
FONT 8, "Tahoma", FW_NORMAL, FALSE, 0
{
CONTROL "Yahoo! &ID:", 863, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 20, 12, 37, 9 , 0x00001000
CONTROL "", 211, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 25, 104, 12
CONTROL "&Password:", 864, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 20, 40, 37, 9 , 0x00001000
CONTROL "", 212, EDIT, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 50, 104, 12
CONTROL "&Sign In", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 44, 65, 52, 15
CONTROL "(TamTit)", 765, STATIC, SS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 90, 145, 40, 8
CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 333, 500

các bạn chú ý đến các giá trị này để sữa nhé

Trích dẫn


20, 12, 37, 9 // tương ứng với khoảng cách bên trái - trên - - và chiều dài
Còn với hình file ảnh thì các bạn xử lý như thế nào củng được và phải lưu file với định dạng bắt buộc là .bmp nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

+ Chọn Action --> Add New Resource

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

+ Bấm vào Open file with new resource & chọn file ảnh, điền các giá trị tương ứng (100 và 1033)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

+ Lưu lại thay đổi vừa rồi và thưởng thức hình nền đẹp mới toanh cho Yahoo! Messenger

Chúc bạn thành công


By girlxinhcantraidep_hp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement