Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Hanley
By khitrokiquac_ngongo_94
#428171 chưa bị lỗi này bao giờ

tốt nhất là gỡ bỏ 1 trong 2 soft

gỡ Nis dùng Kis hay gỡ SMP dùng Tune Up
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement