Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By aclass_cn
#395405 Khi em vào Google Chrome thì bị báo: Your profile could not be opened correctly. Some features may be unavailble. Please check that the profile exists and you have permission to read and write its contents
By mouocxa
By thovphng
#395516 lần sau bạn có lỗi với trình duyệt web thì cứ tự gỡ ra và cài lại vì lên diễn đàn cũng chỉ có "bạn nên gỡ ra thôi"

"Hồ sơ của bạn không thể mở được một cách chính xác. Một số chức năng có thể được unavailble. Xin vui lòng kiểm tra hồ sơ tồn tại và bạn có sự cho phép đọc và ghi nội dung của nó"

Gỡ đi cài lại
vẫn không được thì làm theo bài này
khắc phục lỗi Your Preference Cannot Be Read xin giúp
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement