Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Avner
#296442 Chào các anh các chị, các bạn các Pro, e trước đây cài bình thường, dùng bình thường, nhưng hôm qua mở ra lại bị lỗi này , e làm tất cả cách e biết mà không được , cài laị windows xem sao , nhưng vẫn không được, hic hic, e đang rất cần để thiết kế, vây mà,

E rất mong các bạn thương em có phương pháp nào thì sẻ chia cho em để khác phục,

rất mong sự sẻ chia của các bác, xin cảm ơn
By nhocxinhnhockieu_nhociuanhroi
#297154 Cách 1: Đây là trang hổ trợ của Adobe bạn vô xem nhé
Cách này nó chỉ chung chung nhưng mà là của chính Adobe nên mình cho nó là lựa chọn 1 (ưu tiên chính hãng mà lị )^^Link gốc: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bản dịch bằng google(nhưng cũng khá chính xác): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Cách 2: Cách này mình tìm được trên diễn đàn của Adobe:

Dipu: Hello Kanika

I have installed cs5, now I lick on any application like PS5 and i see the error message as attached image. Which temp folder you mean?

Kanika: Hi Dipu,
I think we know what the problem is


The permissions of the following folder is set as 'Read Only' , because of which you are seeing the configuration error dialog.
"/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache"
The permissions of this folder should be 'Read & Write'.


Change the permissions of this folder from the Info of this folder.
cache -> Do Ctrl+Right Click -> Choose 'Get Info'


On the dialog that comes up, update the permissions in the 'Sharing & Permissions' section to Read & Write.
Hope this helps,


Kanik
Dipu: Hi Kanik


Sorry for replying late, was away from my computer. I did what you said and it was already read only. Screenshot here-


Well I think I read a thread solution here that was asking about chaging the file permission of two folders. Didn't work.


Thanks for your email though.

Dipu
Kanika: Hi Dipu,
From what I guess, the folder permissions for '/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache' can be correct ( 'Read and Write') but it seems that the file - cache.db inside this folder is Read Only.
check the permissions of the file '/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache/cache.db'. If its Read only, change it to Read and Write.


Relaunch the app and the issue should get fixed.
The Configuration error dialog comes only in this case.
Please try again. Hope this fixes the issue.
Thanks,


Kanika

Dipu: Hi Kanika


Thanks for your email. I got it working! The /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache/cache.db file permission was set to read and write but under general tab the locked checkbox was ticked. I unlocked it and now it runs perfect.


Thank you for your support.


Dipu

Bản dịch:


Xin chào Kanika


tui vừa cài đặt CS5, bây giờ tui lick vào bất kỳ ứng dụng như PS5 và tui thấy thông báo lỗi như hình ảnh đính kèm. Mà nhiệt độ thư mục mà bạn nghĩa là gì?


Hi Dipu,
tui nghĩ rằng chúng tui biết vấn đề là gì


Các điều khoản của thư mục sau đây được thiết lập là "Chỉ đọc", bởi vì trong đó bạn đang nhìn thấy hộp thoại báo lỗi cấu hình.
"/ Library / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / Adobe PCD / cache"
Các điều khoản của thư mục này nên phải được 'Đọc & Viết.


Thay đổi quyền truy cập của thư mục này từ các thông tin của thư mục này.
bộ nhớ cache -> Đừng Ctrl Right Click -> Chọn "Get Info"


Trên hộp thoại hiện ra, cập nhật các điều khoản trong phần 'Chia sẻ & Permissions để hiểu & Viết.
Hy vọng điều này sẽ giúp,


Kanik


Hi Kanik


    Xin lỗi vì trả lời muộn, vừa đi từ máy tính của tôi. tui vừa làm những gì bạn nói và nó vừa được chỉ đọc. Ảnh chụp màn hình ở đây,


Vâng, tui nghĩ rằng tui đọc một giải pháp đề ở đây vừa được hỏi về chaging sự cho phép tập tin trong hai thư mục. Không làm việc.


Thank email của bạn mặc dù.


 


Dipu


Hi Dipu,


 


Từ những gì tui đoán, điều khoản thư mục cho '/ Library / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / Adobe PCD / cache' có thể được chính xác ("Đọc và Viết ') nhưng có vẻcoi nhưcác tập tin - cache.db bên trong thư mục này là Read Only.


 


kiểm tra sự cho phép của file "/ Library Hỗ trợ ứng dụng / / Adobe / Adobe PCD / cache / cache.db '. Nếu hiểu nó chỉ, thay đổi nó để đọc và ghi.


Khởi chạy lại ứng dụng và vấn đề cần được cố định.


 


Hộp thoại cấu hình có lỗi chỉ trong trường hợp này.


 


Hãy thử lại. Hy vọng điều này sửa chữa vấn đề.


 


Cảm ơn,


Kanika


Hi Kanika


       Thank email của bạn. tui vừa nhận nó làm việc! Các / Library / Hỗ trợ ứng dụng / Adobe / Adobe PCD / cache / cache.db tập tin vừa được thiết lập cho phép đọc và viết, nhưng theo tab chung khóa hộp kiểm vừa được chọn. tui mở khóa nó và bây giờ nó chạy trả hảo.


      Thank bạn vừa hỗ trợ của bạn.


            Dipu

"Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! "
Cách 3: Cách này ngắn gọn nhất (nhưng chéc ít hiệu quả hơn)


Error 16


You can the following message: Configuration error. Please uninstall and reinstall the product. If the problem still occurs, please contact Adobe technical support for help, and mention the error code shown at the bottom of this screen. Error 16. Additional unlicensed language packs found in the application folder. Please restart the application.


That I saw myself in CS5 and here’s a fix that worked for me (found on some forums):


1. Choose Start > Computer > Organize > Folder And Search Options, and then click the View tab.

2. In the Advanced Settings section, deselect the Use Sharing Wizard (Recommended) option and click OK.

3. Navigate to \Program Files\Common Files\Adobe\.

4. Right-click the Adobe PCD folder and choose Properties.

5. In the Attributes section, deselect Read-Only, click Apply, and then click OK.

6. In the Security tab, make sure that Administrators and System are listed and permissions for security are set to Full Control. If not, do the following:


1. Click Edit.

2. If the User Account Control (UAC) elevation prompt appears, then follow the instructions to accept it.

3. Make the necessary changes.


7. Click Advanced.

8. In the Owner tab, click Edit and accept the UAC elevation prompt if it appears.

9. In the Change Owners Section, click Administrators.

10. Select the Replace Owner On Subcontainers and Objects option and then click Apply.

11. In the Permissions tab, click Edit and accept the UAC elevation prompt if it appears.

12. Select Replace Permission Entries On All Child Objects With Entries Shown Here That Apply To Child Objects.

13. Click OK and Yes.

14. Launch your Adobe application.

Bản dịch :


Lỗi 16


Bạn có thể thông báo sau: Cấu hình lỗi. Hãy gỡ bỏ và cài đặt lại các sản phẩm. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, xin vui lòng liên hệ với Adobe hỗ trợ kỹ thuật để được giúp đỡ, và đề cập đến các mã lỗi được hiển thị ở dưới cùng của màn hình này. Lỗi 16. Thêm gói ngôn ngữ không có giấy phép tìm thấy trong thư mục ứng dụng. Hãy khởi động lại ứng dụng.


Điều đó tui thấy bản thân mình trong CS5 và đây là một sửa chữa mà làm chuyện cho tui (tìm thấy trên một số diễn đàn):


1. Chọn Start> Computer> Tổ chức> Folder Options và tìm kiếm, và sau đó nhấp vào tab View.

2. Trong mục Advanced Settings, bỏ chọn chuyện sử dụng Sharing Wizard (Recommended) và nhấn OK.

3. Điều hướng đến \ Program Files \ Common Files \ Adobe \.

4. Kích chuột phải vào thư mục Adobe PCD và chọn Properties.

5. Trong phần thuộc tính, bỏ chọn Read-Only, bấm Apply, sau đó kích OK.

6. Trong tab Security, hãy chắc chắn rằng quản trị viên và hệ thống được liệt kê và cho phép cho an ninh được thiết lập để trả toàn kiểm soát. Nếu không, làm như sau:


1. Nhấp vào Chỉnh sửa.

2. Nếu User Account Control (UAC) độ cao nhanh chóng xuất hiện, sau đó theo chỉ dẫn để chấp nhận nó.

3. Thực hiện các thay đổi cần thiết.


7. Nhấp vào Advanced.

8. Trong tab Owner, nhấp vào Chỉnh sửa và chấp nhận các độ cao UAC nhắc nếu nó xuất hiện.

9. Trong mục Thay đổi chủ sở hữu, hãy nhấp vào quản trị viên.

10. Chọn chủ Thay Ngày Subcontainers và các đối tượng lựa chọn và sau đó kích Apply.

11. Trong tab Permissions, nhấp vào Chỉnh sửa và chấp nhận các độ cao UAC nhắc nếu nó xuất hiện.

12. Chọn mục Thay thế Giấy phép Ngày Tất cả các đối tượng trẻ em Với mục Dưới đây đó Apply Để các đối tượng trẻ em.

13. Nhấp OK và Yes.

14. Adobe ra mắt ứng dụng của bạn.

** Chúc bạn may mắn!!
By hainhinguyena1
#297156 Với những ai chưa rành về windows lắm thì các bạn chép theo đường dẩn này nha C:\Program Files\Common Files\Adobe. Sau khi vào được đây sẽ thấy thư mục Adobe PCD . Sau đó các bạn click phải chuột nào folder này luôn chọn Properties --> ở mục Attributis có 2 ô 1. read only / 2. Hinden ... các bạn bỏ bỏ dấu check ở mục read only. Song, chúc các bạn may mắn !
By xuongrong_den
#297157 Ngắn gọn và hiệu quả, thanks!
ls87 Với những ai chưa rành về windows lắm thì các bạn chép theo đường dẩn này nha C:\Program Files\Common Files\Adobe. Sau khi vào được đây sẽ thấy thư mục Adobe PCD . Sau đó các bạn click phải chuột nào folder này luôn chọn Properties --> ở mục Attributis có 2 ô 1. read only / 2. Hinden ... các bạn bỏ bỏ dấu check ở mục read only. Song, chúc các bạn may mắn !
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement