Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By giangcoi_1016
#620561


Cái máy tính của mình tự nhiên nó bị lỗi font word 2003, cứ mở bất cứ file word nào lên nó chữ nghĩa nó cứ loạn hết cả lên:


Dấu cách thì là "-"

mọi người xem ảnh đính kèm nhé.

Mình đã cài vietket - cài lại word 2003 nhưng vẫn bị như vậy ah

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Armstrang
#620658 Cái máy tính của mình tự nhiên nó bị lỗi font word 2003
Cái máy tính của mình tự nhiên nó bị lỗi font word 2003, cứ mở bất cứ file word nào lên nó chữ nghĩa nó cứ loạn hết cả lên:


Dấu cách thì là "-"

mọi người xem ảnh đính kèm nhé.

Mình đã cài vietket - cài lại word 2003 nhưng vẫn bị như vậy ah
By pik_pum
#620660 Cái máy tính của mình tự nhiên nó bị lỗi font word 2003 đó là bạn bật chức năng hiện các ký tự Tab, Space, Paragraph.


Khắc phục:


- Nhìn lên thanh công cụ (hình như là thanh Formatting, có biểu tượng giống chữ P bên dưới thấy có sáng không tắt đi.


- Nếu sau khi tắt mà không được nữa thì vào Tool --> Option --> View --> bỏ check Paragraph mark, tab character, spaces (office 2003)
By tinh_le65
#620661


Cái máy tính của mình tự nhiên nó bị lỗi font word 2003, cứ mở bất cứ file word nào lên nó chữ nghĩa nó cứ loạn hết cả lên:


Dấu cách thì là "-"

mọi người xem ảnh đính kèm nhé.

Mình đã cài vietket - cài lại word 2003 nhưng vẫn bị như vậy ah Bạn click vào biểu tượng dưới đây và tắt nó điNhư thế nàyNếu nó không hiện ở thanh công cụ thì bạn click vào mục mở rộng ngoài cùng bên phải sẽ thấyhay bạn vào Tools => Options => View

Bỏ chọn các mục sau
By babybietyeu_chicobonghinhanh
#620664 D€ an xôy c4eng ni guy p hông cháy vii chüa chap

DAT VAN DE

Van bàn là di tuqng nghién thu cüa nhiu ngành khoa bce. Trong boat doug quail It no vüa là phuong tiCn, vüa là san pbâm cüa qua [rib quán it duve thing dE ghi chép và truyán d4t các thông tin, các quy4t dnh quail is’ [it h thng quán It dn h thng bj quàn It va ngo.çc l?i.

Tit Cách m?ng tháng Tarn nám 1945 den nay, qua các thiti k5’ khác nhau, Nhà IiUÔC (a dà cO nihiu van bàn nOi v vii d soan thão, xit is’ và sir 44mg van bàn [rung Iio?( dng cüa các cc quan cüa b may quãn 19. Dà cO mØ[ s [ài lieu hisông dn duoc ban bành nlim dua cong Lie nay vào nn np. Tuy vây, duo dn nay dày van con là mOE huh vrc ctn phãi hEp ujc nghién thu.

Dc biet (rong tinli bIrth hien nay khi ch(mg [a dang chuyn sang cc ch& niãi [rung quàn is’, khi nhu au xây dipig Nhà nude pháp quyén VICt Nam xã hØi chit nghia dang Era nén cp thi[ [hi viec nghién thu v4n d so?n thào xit 19 van bàn [rung llo?[ ding quàn 19 ngày càng cO 9 nghia quan trçng.

men nay, nn kinh t tiep [itc dusgc ciing c và phát .niên theo huóng cOng nghip boa hien d?i boa. Theo quy lust khách quan, khi nn kinh t xà hOi ngày càng phál thn thI nguy cc cháy, nhât là nguy cc cháy ian gay EhiCt Iwi nghiérn Eryng ngày càng lang Rn do tInh Er?ng (jell [çt hang hoá, chat cháy và nguy cc cháy kliác nlar cc sã ho4it th3ng vOi quy mO Ian sU djng nhiu nguyen vet lieu cO 4Cc tinh nguy hirn cháy n6 cao... Ni quy PCCC là rnØt loi van bàn quán 19 v cOng tác PCCC. Do 46 cAn phái so?n thao n3i quy PCCC hcp 19, hqp pháp vài diêu kiCn cira cc sO do. Là lice vién truOng D?i hyc PhOng Cháy Chàa Cháy, t1 chun bj cho viic t& nghip ra truOng, tOi lp [rung nghién thu dé tài ye vic xày dçng hoàn EhiCn ni guy PCCC trong các cc sã vUi muc Lieu dva trén cc sã khoa lice k9 thuit xây dujng van bàn, khoa hoc PCCC d ra các giài pháp hoàii thien nOi quy PCCC. VOl 9 nghia dO ngoài phân lài nOi dâu, P’W ‘lie và lit Iw3n, nöi dung tie Eài gôrn 3 chucrng:

CHUONG I: VAI TRO CIJA PHAP LUAT TRONG flOAT DQNG PCCC.

Chuong I cira tiC (ài là chuong lt iu4mn chung, trong 46 nCu nO vai trO cira phap that trong dOl sng xA hOi, trong hot dng PCCC. Trong dO dna ra nhing ki4n ihüc chung v& guy phrn pháp luk’it, van bàn guy phrn pháp luit, van bàn phàp
D€ an xôy t4eng ni guy p hông cháy vii chüa chap

quy phij, nöi quy PCCC... Dic bit di sâu vào nöi dung, bInh Ehc thu utc ban hành và thni quyn ban liàith iii quy PCCC theo quy djnh eUa pháp lut d lam cc sé cho cliutnig TI và chuoiig ITT.

CIIIS0NG 2.

THUC TR4NG HE THÔNG NQI QIJY PCCC TRONG CAC Cd sO HIEN NAY.

Rung elwcng 2 cüa d tài di sàu phán ánh thrc tr?ng cila ni quy PCCC trong eac cc sà Erén 4 ni dung 1 nôi dung, limb tithe, tlukm quyn và thU tue ban hành ni quy PCCC. Rung mi phn cI (ai dà phân tIch, lam rô Lung mU i.ru, nhuvc dim cUa cac nØi quy PCCC hin nay.

CHU’ONG 3: HOAN TH[EN NOT QUY PCCC TRONG CAC Cd sO

Tü l lumn chung eüa chixcng 1, a qua ngliién ecu cila ehccng 2, clurcng 3 cua dE iài dim ra các giâi pliáp nhim hoán thien n)i quy PCCC. Dày là thtrng giái pháp h& süc thit Ehrc và chic than khi dixçrc áp dung sê giUp cac cc sã soçm Ehào iii quy PCCC darn báo tinh hçp ] va hqp pháp.

VA! TRO CUA PHAP LU*T TRONG HO*T BØNG PCCC

1.1. VAT TRO CUA PHAP LUAT IRONG XA Hol.

Wi bàn chit, nhthig dc dim dc thU cUa rninh, pháp luêt cé nhiéu vai trô trong d6i sng Nhà nuUc, d&i sng xà hOi, trong 46 cO nliüng vai trô cc bàn là:

1.1.1. Pháp luât là co so d thi& lp, ding cô và tang cu*ng quyên liyc Nba n.ró’c.

Ma trong nhUng nguyen l dã duc khAng djnh là Nhà nuâc không th tn tai thiu pháp lu4it vã pháp luçt thông the phát buy hiu lvc cUa mInh n&u thông co sUe manh cUa b5 may Nhà nuôc. BØ may Nba nuôc là mØt thiét chC phUc tp bao gm nhiu bö ph.n (Nhiki lo?i cc quan Nhà nucc). D bØ may do ho?t dng cO hiiu qua 461 hOi phài xác djnh dUng cluxc nàng - Ihám quyn trácli nhim elm môi 1oii cc quan: Mi cc quan phài xác lp mi quan h dUng dtin gitra eWing, pbái cO
Dci an xôy c4eng n3i guy p hông cháy vii chüa chap

nhCrng phtrcng pháp 1 ch(rc và hoit &)ng phü hçxp dE t?o ra m)t cc ch dng b) Irong qua [rh-li thiêt lp và tlujc [hi quyàn lire ithà nuàc. Lit ca nhUng di4u do clii cO th tlirc hen duct khi ira trén cc sU vütg chic cüa nhth’ig nguyen tc và quy dnh cij di cüa pliáp h4t.

Thirc tik cho thy, khi chin cO mi3t h 1hng quy ph?m pháp luit ye tO chüc day dii, dng b), phü hçip và chinh xác dE lam cc sã cho viec cilug c va hoàn thieri hO may Nba riuãc [hi d’ du den tinh fig Enling l.p, chông cliCo. Th4rc lien không thing chic nàng, [ham quyk cUa mi3i s6 cc quan Nhà nixic, b may sé sinli ra ding krth vã kern hiCu qua.

Tirnng tir thu ut, pháp Iuit cO vai [nO quail trçng trong viec quy djnh iihiCm vii. QuyCn h?n, trách nhiem cUa m6i loii can ho, m6i can bi lam viec trong [lug cc quaii en the cüa ho may Nba nuôc. Nba cO pháp lut, các hen tuqng lam quyn, bao bin vO trách nhiCm... cIa dOi ngfl viCn chic Nhà niric d tlàng tlisçc phát hien và lo?i ircs.

1.1.2. Pháp iutià phi.roiig tin fiê Nhâ ntthc quán it kink tê, xã hi.

Nhà nuôc là d?i diCn chinh tithe cIa Loan Eh xii hØi. Vi viy Nhà nuâc cO chic niing (nliiern vçt) quán lS bàn xii h(ii. D quán l’ bàn xii h3i, Nhà nuàc dIng nhiu phuang lien, nhiu bien pháp, nliung pháp luit là nhüng phuo’ng tien quan trng nht. Vói nhUng dc dim niéng cIa mInh, pháp lu3t cO khá niing trién khai nhftng cliii (nrcng, chinh sách cIa Nhà nuãc mOl cácli nhanh nhât. Cling nhä cO pháp luit, Nhi nuãc cé cc sà d phál huy quyn lvc cIa minh vã kiCm tra, kiém soiit ciic ho?l tlng cIa ciic to chic, các cc quan, các than viCn Nhà nuic và mci cOng dan. Trong t chIc vã quãn it kinli [a, phãp luât l?i cãng cO vai trO iOn BOi vI chIc niing i6 chIc và quin I’ kinh tê cIa Nhà nuâc cO phm vi rng vii phIc tip, bao gm nhiêu vin d nhiu mti quan h ma Nba nuIc cn xac lap. Diu hành và kim soIt nhu hoach dinh climb sách kinh t, xic djnh chi tiêu ká ho?ch.. + Toàn bO qua tnink ti chIc va quán it dk dOi hOi sr hoçtt dng tich crc cIa Nhà nuIc nhm tao ra môt cc chá dng hO, tithe dy qua tninh phat tniên dung huâng cIa nEn kinh b vii mang Ii hieu qUa thiët thvc.
By lykha0305
#620667 Mình làm đủ mọi cách rồi mà font chữ trong bản Word cũng như Excel đều thành kiểu chữ này. Tự dưng toàn bộ tài liệu của mình đánh bằng font chữ .VnTime đều như thế này. cứu mình với, khổ thân mình quá. Giúp me!!!!!!!!! Hic...hic...


B¸o c¸o dù kiÕn kÕ ho¹ch bhl® n¨m 2013

( Néi dung kinh phÝ thùc hiÖn)


TT néi dung c«ng viÖc ®¬n vÞ thùc hiÖn n¨m 2012 kÕ ho¹ch n¨m 2013

1 Kü thuËt an toµn & PCCN ®ång 76.600.000 100.000.000

2 Kü thuËt VSL§ & c¶i thiÖn §KL§ ®ång 7.900.000 20.000.000

3 Trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n ®ång 41.004.000 150.000.000

4 Ch¨m sãc søc kháe ng¬*êi lao ®éng ®ång 7.910.000 20.000.000

5 Tuyªn truyÒn gi¸o dôc, huÊn luyÖn vÒ AT ®ång 5.800.000 10.000.000

Tæng céng 139.214.000 300.000.000
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement