Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nik.gialai
#602211 Mới cập nhật xong Win8. Giờ vô chrome là nó cứ chuyển về giao diện Metro, dùng rất khó chịu. Ai biết cách cho nó về lại bình thường chỉ mình với. Ngồi vọc tùm lum, set mặc định đủ kiểu vẫn khôg được. bực mình quá >"<
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement