Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Marley
#574694 Dựa tren nhu cầu nền tang la hiệu qua lam việc cua khach hàng, Công ty co phần tin hoc ETA đã xem xet cac ưu nhược diem cua các phan mem dự toan khac và cho ra doi sản phẩm phan mem Dự toán- Du thau ETA với nhieu diem mới, đem den kha năng tiện ich hon cho khách hàng:


- Phan mem được thiết ke rat thân thiện, nguoi su dụng dễ dang nam bắt và lam chu phần mềm ca voi những người moi bat đầu vào nghề, cấu truc chuong trình rõ rang va ngắn gọn, cung cap cho người dung nhieu chức năng huu ich mới với toc do xử lý gan nhu tức thì.

- Tính nang tim kiếm thông minh: Việc tim kiem có thể tim theo mã số công việc, ten cong việc, đơn vị, đơn gia hoac có thể ket hop các điều kien do để lọc duoc cong tác phù hợp nhất

- Phan mem có the doc được các file cong trình gốc cua cac phần mem du toán khác

- Nguoi dung có thể tu tao cho mình nhung mau Tổng hợp kinh phi hạng mục (THKPHM) ngay tren phan mềm ma khong cần xuat ra excel

- Nguoi dung có thể yen tam chỉnh sửa cac thong số để in bao cáo từ phan mem mà không phai xuat ra Excel

- Có the lay giá thông bao tu file excel bất kỳ

- ....

Và còn nhieu tinh năng khác nữa.


Hãy Download phan mem Dự toan ETA để tu minh có thể kham pha được các tinh nang hữu ích cua phan mềm, phan mem dự toan ETA sẽ giúp ban giam bớt áp luc va tăng hieu qua làm việc.


Bạn co the DOWNLOAD bản MIEN PHI tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Để biet them thông tin chi tiết, moi ban truy cập vào Webside: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoac qua số điện thoai 043 990 8038 hoac 0979 489 271 de duoc hỗ trợ 24/7.

LIÊN HỆ:


NGÔ THỊ SUONG- Nhan viên tư vấn

Tel: 0979 489 271

Yahoo: [email protected]

Gmail: [email protected]

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By prince_of_my_heart_357
#577057 Cập nhat phien bản mới Phan mem Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!với nhiều tinh nang Ưu việt:

- Thêm Bang tong hợp nhiên liệu (khi tinh bu ca máy hoac tinh giá ca may trực tiếp).

- Dieu chinh lại bảng tong hop thiết bị: thiet bi được nhập o Tien lượng với ma la @ , phan mem sẽ tự dong tong hợp danh muc thiet bị ở Bang tong hợp chi phi thiet bị.

- Cho phep sao chep cung đường o bang cước vận chuyen o tô (nhấn phai chuot => "Sao chep cung đường của...").

- Them cac tính nang doi mác vữa, doi do sụt vữa, doi mo đun vữa, thay vua ở cua so định mức.

- Thêm, sửa mot so vấn đề khi xuat Excel:

+ Dinh dang trang in.

+ Link dinh muc vật tư tu sheet PTVT sang cac sheet THVL, THNC, THM, Chiết tính.

+ Link Ten VT, Đơn vi tu các sheet Gia vat tư sang chiết tính, PTVT va các sheet tong hop VT.

- Them cac tính nang doi mác vữa, doi do sụt vữa, doi mo đun vữa, thay vua ở cua so định mức.

- Cho phep căn chỉnh Margins, do rong cột bằng cach keo chuột o cua sổ PrintPreview khi chọn "Hiển thi le in".

- Tang toc độ khởi dong chuong trình.

- Tang toc độ xử ly o các sheet va xuat Excel.

- Tang toc độ hiển thi cay công trình.

- Link cong thuc đầy đủ bang du thầu ngang khi xuat Excel.

- ...
DOWNLOAD ban MIỄN PHÍ de tim hiểu và van dung chức năng Phan mem Dự toan ETA tại:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement